Hvem har høyest lønn i Norge?

Det er Handels og skipsmeglere som fortsatt we det best betalte yrket med et inntektsnivå på 1.380.720 kroner, selv om innektren falt med 7,2 prosent fra 2020 (denne yrkesgruppen har varierende inntekter). Ledere av olje og gassutvinning ligger som nummer to, med en gjennomsnittsinntekt som er 50.0000 kroner lavere.

Hvilke jobber tjener bra?

Gjennomsnittlig årslønn i Norge for 2021 var eksempelvis 609 480 kroner, eller 50 790 kroner i måneden.

11 jobber med kort utdannelse og høy lønn

 • Handels- og skipsmeglere.
 • Flygeledere.
 • Flyger / Pilot.
 • Salgssjef eller markedssjef.
 • Salgskonsulenter.
 • Politiker.
 • Skipsmaskinist.

Hvem tjener minst i Norge?

Det lavest lønnede yrket har en gjennomsnittlig lønn på 337.000 kroner. Nederst på listen ligger forskjellig typer hjelpearbeidere. Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon ligger aller lavest med en lønn på 337.330 kroner. Se også de 50 yrkene med høyest lønn.

Hvem har høyest lønn i Norge? – Related Questions

Hvor mange tjener over 750 000 i Norge?

5695 nordmenn hadde i 2019 en bruttoinntekt på 5 millioner eller mer. Av disse var 86 prosent menn. 1 av 10 tjener mellom 700.000 og 1 million, og bare 6 av 100 har en inntekt over én million.

Hvor mange tjener over 3 millioner i Norge?

De som tjener over 3 millioner kroner, kan i snitt regne med over 100.000 kroner i høyere skatter. Økt skatt på aksjeutbytte er ifølge regjeringen viktig grunn til at de med høy inntekt får høyere skatt. I alt 19.900 personer ventes å tjene over 3 millioner i neste år.

Hva er gjennomsnittslønn i Norge 2022?

Gjennomsnittslønnen i Norge ligger i dag på 50.790 kroner, mens medianlønnen ligger på 50.790 kroner. Fra 2020 til 2021 gikk gjennomsnittlig månedslønn opp med 3,7% og veksten var tydelig i de fleste bransjer. Lønnsnivået avgjøres først og fremst av tilbud og etterspørsel på arbeidsmarkedet.

Hva er de beste jobbene i Norge?

Yrkene med høyest lønn
 • Handels- og skipsmeglere, 115.060.
 • Ledere av olje- og gassutvikling, 110.850.
 • Finansmeglere, 104.520.
 • Ledere av forsikring og finansvirksomhet, 103.280.
 • Toppledere i offentlig administrasjon, 103.180.
 • Flygeledere, 99.050.
 • Finans- og økonomisjefer, 97.690.
 • Flygere, 94.240.

Hvor mye er det vanlig å øke i lønn?

Gjennomsnittlig månedslønn økte med 4,2 prosent fra 2020 til 2021. Det er nesten en dobling av fjorårets lønnsvekst på 2,2 prosent. Hovedårsaken er de forsinkede lønnsoppgjørene i 2020. Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus.

Hvor mange prosent mer tjener menn enn kvinner?

Medianen vil ikke påvirkes på samme måte av de veldig høye lønningene. Måler vi lønnsgapet ut fra medianlønn, har kvinner 94,1 prosent av menns lønn. Det er altså et betydelig mindre lønnsgap enn når vi bruker gjennomsnitt som mål.

Har alder noe å si for lønn?

Alder og likelønn

Alder og lønn henger sammen, og man kan generelt si at jo eldre man er, jo høyere lønn har man. Dette henger blant annet sammen med at man bygger seg opp ansiennitet og at man gjennom et langt yrkesliv kan kvalifisere seg til stillinger med høyere lønn.

Er lønn likestilt i Norge?

Utgangspunktet for likelønn

Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Arbeidsgiver må sikre at det er kjønnsnøytrale kriterier og normer som ligger til grunn for avlønningen og at lønnen fastsettes på samme måte for kvinner og menn.

Har vi lik lønn i Norge?

Det er den samfunnsvitenskapelige forskningsorganisasjonen Fafo som har undersøkt de gjennomsnittlige lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Norge. Fafos tall viser at kvinner sammenliknet med menn i snitt tjener 87,5 prosent, og at likelønnsgapet er på hele 12,5 prosent.

Hvilket land er best på likestilling?

I følge indeksen til FN var Sveits landet med mest likestilling i verden i 2019, med Danmark som nummer 2. Norge ligger på en 6. plass. Yemen skal være landet med minst likestilling i verden, mens det er hakket bedre stilt i Papua New Guinea og Tsjad.

Hvorfor tjener menn mer enn kvinner i Norge?

Generelt sett er det sånn i Norge at menn tjener mer enn kvinner. Dette skyldes blant annet at kvinner oftere enn menn jobber deltid og at kvinner oftere har jobber med lavere lønnsnivå enn menn. Arbeidslivet i Norge er fortsatt ganske segregert, altså at menn og kvinner ofte velge ulike yrker.

Hvor mye tjener min kollega?

Arbeidsgiver må på forespørsel gi opplysninger om lønnsnivået til den eller de kollegene arbeidstakeren sammenligner seg med. Dersom en ansatt mener seg diskriminert, kan han eller hun ha rett til innsyn i andre ansattes lønnsnivå.

Er lønn privat?

I privat sektor er lønn regnet som personopplysninger og er derfor taushetsbelagt.

Hvor mye tjener en daglig leder?

Hvor mye mer tjener daglig leder?
Månedslønn (kr)
Gjennomsnitt
1439 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter 52 660 53 040
2111 Fysikere og astronomer 65 750 71 010
2112 Meteorologer 55 550 :

Er det lov å snakke om lønn med kollegaer?

Lønn er en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, så du bør være litt forsiktig med å snakke veldig høyt om hvor mye du tjener. Det er ikke sikkert arbeidsgiveren din vil at du skal dele vilkårene i avtalen med alle rundt deg.

Er det vanlig å spørre om lønn på intervju?

På førstegangsintervjuet bør man ikke stille spørsmål om lønn eller andre goder. Ofte vil intervjueren mot slutten av intervjuet spørre deg om lønnsmessige forventninger, eller hva du har i lønn i dag. Dersom spørsmål om lønn ikke har vært tema og andregangsintervjuet nærmer seg slutten, så er det lov å ta dette opp.

Leave a Comment