Hvem eier Proff?

Finsk konsulenthus kjøper selskapet. Det svenske katalog- og søkeselskapet, Eniro, bekrefter i dag at de har solgt Proff til finske Asiakastieto Group og dets svenske datterselskap UC AB for 120 millioner svenske kroner.

Hva betyr å føre regnskap?

Et regnskap er en oversikt over den økonomiske situasjon og utviklingen i en bedrift, en organisasjon, en stiftelse eller lignende. Å føre regnskap er å dokumentere og holde oversikt over inntekter og utgifter. De fleste bruker et regnskapsprogram til å føre regnskapet, men du kan også bruke et Excel-ark.

Hvordan finne regnskap?

Dersom du ønsker å bestille eldre årsregnskap, eller øvrige produkter for enheter du ikke har roller i, kan du bestille disse fra Brønnøysundregistrenes elektroniske bestillingsløsning. Hvem skal bruke skjemaet? Daglig leder, styremedlem, innehaver, regnskapsfører, revisor med flere kan benytte tjenesten.

Hvem eier Proff? – Related Questions

Hvem eier en bedrift?

Bedriftseier er en angivelse av en juridisk eller fysisk person som eier en bedrift. Bedrifter kan eies av enkeltpersoner, men også av flere personer. Er det flere personer som eier bedriften omtales denne vanligvis som et selskap. De vanligste juridiske formene er enkeltmannsforetak og aksjeselskap.

Hva betyr Beløp i hele 1000?

Beløp i hele tusen Beløpene i bevilgningsregnskapet og balansen skal føres inn i hele tusen, dvs. at beløpet 538 649 avrundes til 539 mens beløpet 752 137 avrundes til 752. Summeringer Summeringer foretas direkte i skjema, og disse feltene skal ikke fylles ut av oppgavegiver.

Hvordan finne balanse i regnskap?

Et balanseregnskap er en oppstilling av hvilke eiendeler bedriften har på den ene siden (aktiva) og hvordan dette er finansiert på den andre siden (passiva). Summen av eiendeler og egenkapital/gjeld skal være lik null, det vil si balanseres (derav navnet balanse).

Hvordan føre et enkelt regnskap?

Det er naturlig å føre regnskap i denne rekkefølgen:
  1. Sende ut fakturaer.
  2. Bokføre inntekter.
  3. Bokføre kostnader (faktura og kvitteringer).
  4. Bokføre andre transaksjoner (f. eks. lønn, lån el. l.).
  5. Ta bankavstemming.
  6. Avslutte MVA-periode hvis det er aktuelt.

Hva skal et regnskap inneholde?

Et komplett årsregnskap skal inneholde følgende: resultatregnskap (driftsinntekter, driftskostnader, finansinntekter og finanskostnader) balanse (eiendeler, gjeld og egenkapital) noter (forklaring til ulike poster i regnskapet)

Hvor finner jeg årsberetning?

Offentlig. Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen er offentlige. Etter regnskapsloven kan hvem som helst møte opp på kontoret ditt og be om å få se årsregnskap, årsberetning og eventuell revisjonsberetning, altså de samme dokumentene som gjøres tilgjengelig fra Brønnøysundregistrene.

Hva regnes som små foretak?

Ifølge Regnskapsloven er små foretak definert som regnskapspliktige bedrifter som har (1) Salgsinntekter under 70 millioner kroner (2) Eiendeler til en samlet verdi under 35 millioner og (3) Færre enn 50 ansatte (målt i årsverk).

Hva skjer hvis man ikke leverer regnskap?

Hvis virksomheten ikke overholder fristen, vil dere få et forsinkelsesgebyr som kan bli 63 596 kroner. Når årsregnskapet er saksbehandlet, vil virksomheten få et vedtak i innboksen i Altinn, med varsling på e-post eller SMS.

Når er et regnskap avlagt?

Regnskapet er vedtatt eller signert etter fristen

også regnskapsloven § 3-1 tredje ledd om at årsregnskapet og årsberetningen skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Fristen for de fleste selskapene er dermed 30. juni.

Kan en revisor eie aksjer?

«Etter gjeldende lovgivning kan revisor ha slikt aksje– eller andelseie når det er uvesentlig.

Kan vara signere på årsregnskapet?

Kan et varamedlem signere? Utgangspunktet er at alle styremedlemmer skal signere årsregnskapet og årsberetningen, og at det ikke er anledning for varamedlemmer til å signere.

Har jeg regnskapsplikt?

Alle aksjeselskaper er for eksempel regnskapspliktige. Små enkeltpersonforetak har normalt ikke regnskapsplikt. Noen bransjer har også regnskapsplikt uavhengig av organisasjonsform. Dette gjelder for eksempel regnskapsførere og revisorer.

Hva koster regnskapsfører enkeltmannsforetak?

Pris for regnskapsfører

For ordinær regnskapsføring vil en timepris på rundt 1.000 kroner være realistisk. Fastpris for regnskapsføring i enkeltpersonforetak baserer seg i hovedsak på antall bilag per år, i tillegg til antallet ansatte, der dette er relevant. Fastpris kan være fra 800 til 2.000 kroner i måneden.

Hva er forskjellen mellom bokføring og regnskap?

Bokføring er å føre eller registrere de enkelte transaksjonene som skal speile den økonomiske virkningen av aktivitetene som regnskapsobjektet er involvert i, mens regnskapet er summen av alle de forskjellige transaksjonene som har foregått i perioden.

Hvem har begrenset regnskapsplikt?

Fra 2018 kan små enkeltpersonforetak og små ansvarlige selskaper som ikke har juridiske deltagere, avlegge et forenklet årsregnskap etter skattereglene, og dermed forenkle regnskapsrapporteringen.

Er det lov å føre regnskap selv?

Du kan føre regnskapet selv, men har du ikke kjennskap til regelverket bør du vurdere å få deg en regnskapsfører. Eventuelt kan du få en regnskapsfører til å hjelpe deg i startfasen. I Norge er regnskapsregelverket delt i to. En virksomhet er enten kun bokføringspliktig, eller bokførings- og regnskapspliktig.

Leave a Comment