Hvem bestemmer lønn til daglig leder?

Daglig leders lønn fastsettes gjennom en avtale mellom daglig leder og selskapet. Etter aksjeloven er det styret som tilsetter daglig leder, med mindre det er bestemt i vedtektene at dette skal gjøres av generalforsamlingen eller bedriftsforsamlingen.

Hva er en normal lønn?

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er en gjennomsnittlig fulltids månedslønn i Norge 48.750 kroner. Menn tjener i snitt litt mer enn kvinner – 51.630 kroner for menn mot 45.190 for kvinner. Det er selvsagt store forskjeller fra yrke til yrke, og fra næring til næring.

Hva tjener en daglig leder i byggebransjen?

Årslønnen til en leder i bygg– og anleggssektor ligger i snitt på 757.000 kroner, ifølge Norsk Ledelsesbarometer 2018 fra arbeidstakerorganisasjonen Lederne. På landsbasis ligger en gjennomsnittlig lederårslønn på 738.600 kroner. – Norge har ganske store variasjonene i lederlønn.

Hvem bestemmer lønn til daglig leder? – Related Questions

Hva slags leger tjener mest?

Det er fastlegene som tjener best i Norge. Fastleger har en lønn på mellom 800.000 og 2.6 millioner i følge forskning.no.

Per i dag jobber følgende leger i legevakt:

 • Fastleger.
 • Fast ansatte legevaktleger.
 • Leger i spesialisering, del 1.
 • Vikarleger.

Hva er de best betalte jobbene i Norge?

De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt. Like etter følger ledere av olje- og gassutvikling med en månedslønn på 110.850 kroner, mens finansmeglere ligger på tredjeplass.

Hvor mye tjener en prosjektleder i byggebransjen?

Menn tjener i snitt 844.080kr, så mye som 20% mer enn kvinner som i snitt har en lønn på 703.560kr. Den øverste kvartilen (de 25% med høyeste lønn) hadde i 2017 en gjennomsnittslønn på 868.920kr. Det er 46% mer enn den nederste kvartilen (de 25% som tjener minst) som hadde en gjennomsnittslønn på 594.960kr i året.

Hvor mye tjener man som byggmester?

Man kan forvente en grunnlønn på rundt 460.000 kroner. Så har man ulike tilleggsordninger som ansvars-, diett-, borteboer- og reisetillegg. Det finnes også akkordordninger som kan utgjøre en god betaling hvis man er ivrig og står på.

Hvor mye tjener en bygg ingeniør?

Hva tjener en byggingeniør i lønn? Ifølge Statistisk Sentralbyrå er lønnen til en byggingeniør på ca kr 750 000 i gjennomsnitt i årslønn. Dette er snittlønnen på tvers av alle byggingeniører i Norge.

Hvilke yrker er vanligvis representert på en byggeplass?

Her er noen av de viktigste yrkene innen byggebransjen:
 • ARKITEKT.
 • INTERIØRARKITEKT.
 • BIM-TEKNIKER.
 • BYGGINGENIØR.
 • MASKININGENIØR.
 • VVS INGENIØR.
 • BETONG- OG GRUNNARBEIDER.
 • FORSKALINGSSNEKKER.

Hva kan jeg bli hvis jeg går bygg og anlegg?

Du kan bli
 • vei- og anleggsfagarbeider eller asfaltør.
 • anleggsgartner eller anleggsmaskinfører.
 • maler, murer, tømrer eller rørlegger.
 • stillasbygger, taktekker eller blikkenslager.
 • trevaresnekker eller glassfagarbeider. Se alle yrker og kompetanser.

Hva skal stå på en HMS tavle?

Når et prosjekt setter i gang blir HMS tavle satt opp. Den inneholder: HMS plakat med opplysninger om prosjektet, tiltakshavers navn, anleggsadresse, hvem som er prosjektleder,prosjektnavn,vaktmester, driftssjef, aksjonsplan ved ulykker, nødnummer, vernearbeidet på byggeplassen, og hvordan ulykker kan unngås.

Hva er en riggplan?

Vedlagte forslag til riggplan viser området for rigg med begrensinger mot naboeiendommer, tomtens bygningskonstruksjoner og arealer for plassering av kontor- og mannskapsrigg, lager m.m. Forslag til midlertidig påkobling for vann og avløp samt byggestrøm er også skissert ut fra mest naturlige påkoblingspunkter.

Når er det krav om SHA plan?

Kommentar til BHF § 8c) sier: «SHAplanen skal, før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidene, inneholde spesifikke tiltak for de arbeidene som kan medføre fare for liv eller helse, og som ikke kunne planlegges eller prosjekteres bort.

Hva er inkludert i rigg og drift?

Det er i NS 3420 regulert hva som inngår i rigg og drift kostnader. De typiske ytelsene som dekkes er brakkerigger, stillaser, administrasjon, mv. Det vil omfatte etableringskostnadene på byggeplass, etablering av tilkomstveier, opprigging og etablering av brakkerigger og annen nødvendig infrastruktur mv.

Hvem har ansvar for HMS på byggeplass?

Gjennom hele bygge- og anleggsprosessen skal byggherren kontrollere at de virksomhetene som utfører arbeidet, tar ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, slik byggherreforskriften krever.

Hvor høyt er det lov å jobbe i stige?

Det skal ikke brukes frittstående stiger som er høyere enn 6 meter. Frittstående kombistiger skal ikke brukes høyere enn 4 meter.

Hvem kan stoppe arbeid?

(1) Dersom verneombudet mener at det foreligger umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse, og faren ikke straks kan avverges på annen måte, kan arbeidet stanses inntil Arbeidstilsynet har tatt stilling til om arbeidet kan fortsette.

Hvem må ha HMS?

Hvem har krav om et systematisk HMS-arbeid

Du kan gå ut fra at kravet om systematisk HMS-arbeid gjelder for din virksomhet, så sant den produserer, selger eller tilbyr varer eller tjenester. Forskriften gjelder den som er ansvarlig for virksomheten, arbeidstakere i offentlige og private virksomheter.

Hvem skal ha 40 timers kurs?

HVEM SKAL HA KURSENE? Alle medlemmer i AMU skal ha 40 timers grunnkurs i arbeidsmiljø. Alle verneombud skal ha 40 timers grunnkurs i arbeidsmiljø. Alle ledere skal ha HMS kurs for ledere (2 dager).

Leave a Comment