Hvem bestemmer hvor barnet skal gå på skole?

Grunnskoleelever har rett til å ” på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til”. Denne retten gjelder bare innen den kommunen der eleven bor. Elever har med dette ikke rett til å gå på skole i en annen kommune.

Kan man velge ungdomsskole?

Det er kommunen som har ansvaret for grunnskolen, og hver enkelt kommune har sine regler for skoleplassering. Du bør sammen med foreldrene dine ta kontakt med rektor eller rådgiver på skolen du går på nå. Hvis det er praktisk mulig kan det gå å søke skolebytte, så lenge foreldrene dine og du er enig i at det er best.

Hva skal til for å bytte skole?

Ønsker du å bytte skole, må du ta kontakt med kommunen hvis du går på barneskolen eller ungdomsskolen, og med fylkeskommunen hvis du går på videregående. Det er nemlig kommunen og fylkeskommunen som eier skolene. De vil fortelle deg hva du må gjøre.

Hvem bestemmer hvor barnet skal gå på skole? – Related Questions

Kan man bytte skole midt i året?

I utgangspunktet kan man ikke bytte skole midt i skoleåret. For å få til et skolebytte så søker man seg inn på en annen skole på vigo.no innen fristen for å søke videregående skoler, 1. mars. Hvis man får plass ved den nye skolen, så begynner man der fra neste skoleår (neste høst).

Kan man selv velge barneskole?

Når barnet har fylt 15 år, har hun eller han rett til å bestemme selv over egen skolegang, herunder hvilken skole hun eller han skal gå på. Se barneloven § 32 med lovkommentar.

Når er det forsent å bytte skole?

I videregående opplæring er som regel siste frist for å endre skole– eller linjevalg 1. mars. Siden videregående skoler er underlagt fylkeskommunene er det likevel noen forskjeller fra fylke til fylke. Det er ikke uvanlig med flere frister for å bytte om på sine valg i løpet av sommeren.

Kan man bytte skole etter skolestart?

Du kan bytte til et annet utdanningsprogram eller programområde enn det du har begynt på. Dette heter omvalg, og gjelder deg med ungdomsrett . Du har rett til å gjøre ett omvalg, altså har du rett til å bytte linje bare én gang. Da får du utvidet rett til å fullføre videregående, inntil to år.

Når barnet vil bytte skole?

Skolebytte. Dersom du ønsker å bytte skole, må du ta kontakt med kommunen du bor i. Det er nemlig kommunen som har ansvar for grunnskolen, og hver kommune har sine regler for skoleplassering. Men først bør du og foreldrene dine ta kontakt med rektor eller rådgiver på skolen du går på nå.

Hvordan bytte skole ved flytting?

Dersom en elev må bytte skole på grunn av flytting må foresatte gi beskjed til skolen eleven flytter fra. Skolen sender flyttemelding til ny skole.

Er det vanskelig å bytte skole?

Det kan gå å bytte skole, men det er dine voksne som må søke for deg. De kan da sende en skriftlig søknad til kommunen du bor i. I søknaden skal det stå en grunn for hvorfor du ønsker å bytte skole. Sterk mistrivsel kan være en gyldig grunn.

Kan man flytte uten å bytte skole?

Du kan søke om å bytte til annen skole enn den eleven hører til (nærskolen). Du kan også søke om å beholde skoleplass på skolen eleven flytter fra, når eleven flytter inn i ny skolekrets i kommunen. Hvis du skal flytte, skal du ikke søke om å bytte skole.

Hvordan søke barn inn på ny skole?

Som foresatt kan du søke om at barnet deres skal gå på skole i en annen kommune enn den dere er bosatt i. Søknad om dette må sendes både til kommunen barnet bor i, og kommunen dere ønsker skoleplass i.

Når får vi vite skoleplass 2022?

Du får svar på søknaden

Svaret på søknaden er klart 20. juli, og du svarar i søknaden din. Svarfristen er 24. juli.

Når kan man bytte klasse?

Klassebytte er ikke noe du har krav på, men dersom du skulle komme til å mistrives veldig i en klasse, kan du søke skolen om å få bytte klasse. Opplæringsloven slår fast at du skal trives på skolen, så ved sterk mistrivsel kan du bruke §9a-3 i opplæringsloven som grunnlag til å få bytte klasse.

Hvor gammel er man når man går i 1 klasse?

Artikkelstart. Grunnskolen er den 10-årige obligatoriske skolen for barn og ungdom i alderen 6–16 år. I skoleåret 2019 til 2020 gikk det 636 250 elever i den norske grunnskolen.

Hva koster en elev i grunnskolen?

En elev i en kommunal grunnskole kostet i gjennomsnitt 112 200 kroner per år i 2016 (KOSTRA 2017). Av dette gikk 91 100 kroner til undervisning, skolemateriell og lignende, mens 21 000 kroner gikk til lokaler og skyss (figur 4.5).

Er grunnskolen gratis i Norge?

Grunnskolen er en gratis, obligatorisk skolegang for barn i alderen 6–16 år. Også asylsøkere og andre som kommer til Norge med ønske om å bosette seg her kan ha rett og plikt til opplæring. Det er kommunen som har ansvaret for grunnskoleopplæringen. Opplæringen er gratis, og eleven får nødvendige læremidler på skolen.

Er ungdomsskole grunnskole?

Ungdomsskolen utgjør ungdomstrinnet i grunnskolen, og i mange tilfeller er ungdomsskolen del av en kombinert grunnskole med både barne- og ungdomstrinn. Normalt begynner elevene på ungdomsskolen det året de fyller 13 år og avslutter skolen året de blir 16.

Hvilken klasse går man i når man er 14 år?

Grunnskole 6-15 år

-7. trinn) og ungdomstrinn (8. -10. trinn).

Leave a Comment