Hva skjer når man mister autorisasjonen?

Helsepersonell som har fått tilbakekalt, mistet eller som frivillig har gitt avkall på autorisasjonen sin, kan søke Statens helsetilsyn om ny autorisasjon eller om begrenset autorisasjon. Likeledes kan helsepersonell som har en begrenset autorisasjon, søke om ny autorisasjon uten begrensning.

Kan man få tilbake autorisasjon?

Statens helsetilsyn kan gi helsepersonell som har mistet autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning ved tilbakekall eller frivillig avkall, ny autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning hvis vedkommende godtgjør at han/hun er skikket.

Hva er begrenset autorisasjon?

Et vedtak om begrenset autorisasjon kan bidra til å opprettholde pasientsikkerheten. For eksempel kan helsepersonell få begrensninger slik at de ikke lenger kan utføre nærmere bestemte inngrep hvor de tidligere har opptrådt uforsvarlig. Vedtaket kan også bidra til å sikre kvalitet i helsetjenesten.

Hva skjer når man mister autorisasjonen? – Related Questions

Hvordan frata autorisasjon?

Etter § 57 kan Statens helsetilsyn tilbakekalle en autorisasjon dersom helsepersonellet «er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, vesentlig mangel på faglig innsikt

Hva vil det si å ha autorisasjon?

Autorisasjon betyr offentlig godkjenning. Alt helsepersonell i Norge må ha norsk autorisasjon eller lisens. Søknadene behandles av Helsedirektoratet. Autorisasjon som helsepersonell gir rett til å benytte en bestemt yrkestittel.

Hvilke yrker må ha autorisasjon?

Autorisasjon av yrker i Norge
 • Helsepersonell.
 • Lærer og barnehagelærer.
 • Revisor, regnskapsfører, eiendomsmegler.
 • Dyrehelsepersonell.
 • Advokat.
 • Sjøfart.
 • Flyger og flytekniker.
 • Elektrofagarbeider.

Hvor finner jeg autorisasjonen min?

Sjekk om du er registrert i Helsepersonellregisteret
 1. Gå inn på Helsedirektoratet.
 2. Skriv inn fødselsdato og etternavn.
 3. Er du registrert her vil navn og autorisasjon fremkomme (eks. Kari Normann, Bioingeniør 22.9.1992 – 28.12.2044). Du trenger da ikke å følge opp saken videre.

Hvilke yrker er autorisert helsepersonell?

Helsepersonelloven § 74 fastsetter at det bare er de som har norsk autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning som kan benytte de yrkestitlene som omfattes av loven.

Dette gjelder disse yrkesgruppene:

 • ambulansearbeider.
 • apotektekniker.
 • audiograf.
 • bioingeniør.
 • ergoterapeut.
 • fotterapeut.
 • fysioterapeut.
 • helsefagarbeider.

Hva skal til for å få autorisasjon som tannhelsesekretær?

For å få autorisasjon som tannhelsesekretær må du gå Tannhelsesekretærlinjen på videregående skole i ditt fylke. Det er et 3-årig løp som gir autorisasjon etter endt eksamen. Jobber du som sekretær på tannlegekontor i dag eller tilsvarende kan du likevel få autorisasjon.

Hvor mye tjener tannlege assistent?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Når man begynner som tannhelsesekretær har man en lønn på litt under 370 000 kr i året. Jobber man i det offentlige, følges det en fast tariff . Lønnen stiger med ansiennitet , og ved full ansiennitet ligger man på 446 000 kr i året.

Hvor mye tjener en tannhelsesekretær i måneden?

Avtalen gjelder tannhelsesekretærer, assistenter og konsulenter med flere som jobber i private virksomheter.

Generelle tillegg og minstelønnssatser, gjeldende fra 1. mai 2021.

Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg Ny minstelønn
Assistent 12 000 322 200
Tannhelsesekretær 13 600 374 700

Kan jeg jobbe som tannhelsesekretær uten utdanning?

For å bli tannhelsesekretær skal man ha utdanning som dette fra videregående skole og få autorisasjon hos Helsedirektoratet.

Hvor mye tjener du som tannlege?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Jobber man som tannlege i det offentlige, ligger nok lønnen mellom 600 000–700 000 kroner i året. På privat klinikk kan man forvente kanskje 100 000 kroner mer enn det igjen.

Hvor mye tjener en tannpleier?

Snittlønna til tannpleiere ligger på ca. 500 000. En begynnerlønn vil normalt være litt lavere.

Hvor mye tjener en medisinsk sekretær?

Generelt tillegg og heving av garantilønnsnivåene
Ansiennitet 0 år 16 år
Årslønn per 1. juli 2019 350800 430000
Generelle tillegg per 1. september 2020 1400 1400
Ny årslønn per 1. september 2020 352200 431400

Hva er normal lønn i Norge?

Halvparten av lønningene er på den ene siden av medianen, og den andre halvparten på andre siden. I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner.

Hvor mye tjener en sykepleier?

Sykepleiere hadde i 2020 høyest gjennomsnittlig årslønn (grunnlønn + tillegg) av alle grupper i kommunesektoren med 3-årig høyskoleutdanning, 570.200 kroner. I 2019 fikk stillingsgruppen med 3-årig høyskoleutdanning, hvor sykepleierne er den klart største gruppen, et spesielt lønnsløft.

Hvor mange år er full ansiennitet?

Lønnsansiennitet regnes fra tidligst fylte 18 år. All offentlig og privat tjeneste godskrives fullt ut. Som privat tjeneste regnes også arbeid i hjemmet og omsorgsarbeid med inntil 3 år. Som offentlig tjeneste regnes verneplikt.

Hva er minste lønn i Norge?

Minstelønn per time (fra 1.

For faglærte: 220,00 kr [tidligere: 209,70 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr [tidligere: 188,40 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr [tidligere: 196,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Leave a Comment