Hva skjer når man har demens?

Hva er demens? Demens er fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer som fortrinnsvis opptrer i høy alder og som medfører symptomer som hukommelsessvikt, sviktende handlingsevne, sviktende språkfunksjon, personlighetsendringer og endring av atferd. Tilstanden fører til redusert evne til å ta omsorg for seg selv.

Er demens og Alzheimer det samme?

Demens er en fellesbetegnelse på sykdommer som fører til tap av intellektuelle funksjoner på grunn av økt svinn av hjerneceller. Den vanligste formen for demens kalles Alzheimers sykdom. Man kan ikke kurere demens, men det er ofte mulig å bremse sykdommen og lindre symptomer med legemidler.

Hva skjer i hjernen til den som har demens?

Det skjer en rekke forandringer i hjernen ved demens, viktigst er at forbindelsen mellom hjernecellene blir ødelagt, og at hjernecellene dør. Tilstanden fører til redusert evne til å ta vare på seg selv. Personen som rammes bli sykere etter hvert som tiden går og blir etter hvert mer avhengig av andre.

Hva skjer når man har demens? – Related Questions

Hva er de første tegn på demens?

Symptomer på demens. På et tidlig stadium i demenssykdommen kan det være vanskelig for pårørende å vite at det er demens. De kan reagere på endret oppførsel, sviktende korttidshukommelse, svikt i dømmekraft, vansker med kommunikasjon og problemer med å mestre dagliglivets gjøremål.

Kan man bli frisk av demens?

Demens skyldes sykdom i hjernen. Dødelig sykdom. I dag er det dessverre ingen som overlever demens.

Hvor fort går demens?

Symptomer på demens

Hos noen går forverringen fort (to til tre år), hos andre langsomt (åtte til ti år) og hos noen enda langsommere. Det skjer en rekke forandringer i hjernen ved demens, for eksempel at forbindelsen mellom hjernecellene blir ødelagt og at hjernecellene dør.

Hva kan kognitiv svikt føre til?

Mulige symptomer på kognitiv svikt
 • Redusert mental kapasitet og trettbarhet.
 • Hukommelsesvansker.
 • Vansker med fortolkning av sanseinntrykk.
 • Oppmerksomhetsvansker.
 • Vansker med regulering av atferd og følelser.
 • Redusert tempo.
 • Reduserte problemløsningsevner og logiske evner.

Hvordan utvikler vaskulær demens seg?

Ved demens som skyldes sykdom i hjernens blodårer (vaskulær demens), kan utviklingen skje mer trinnvis. Ved denne type er det ofte slik at gjentatte hjerneslag medfører trinnvis forverring av hukommelse, tenkning, språk, orientering, bevegelses- eller forflytningsevne.

Hvordan virker vaskulær demens?

Vaskulær demens er demens som utvikler seg på bakgrunn av nedsatt blodsirkulasjon til hjernen, vanligvis etter hjerneslag, slik at kognitive funksjoner svekkes. Symptomene varierer, avhengig av hvor i nervesystemet skaden sitter.

Hvordan snakke med en dement?

Å kommunisere med personer med demens
 1. Se på ansiktet til den du snakker med.
 2. Bruk tydelige, enkle, korte og langsomme setninger.
 3. Si én ting om gangen.
 4. Vær mest mulig konkret.
 5. Ta deg god tid!
 6. Unngå distraherende faktorer: Skru av TV, radio eller musikk.

Hva kan man gjøre for å unngå demens?

Ti grep for å forebygge demens
 1. Utdanning mot demens. En god skolegang i unge år gjør hjernen bedre rustet mot demens når du blir eldre.
 2. Ta vare på hørselen.
 3. Pass på blodtrykket.
 4. Stump røyken.
 5. Hold vekten.
 6. Fysisk aktivitet hjelper.
 7. Bruk sykkelhjelm.
 8. Deprimerte er mer utsatt for demens.

Hvordan finne ut om man er dement?

Mini mental test er den mest kjente, men det finnes mange flere tester for å diagnostisere demens og alzheimers sykdom. Det finnes ingen test som kan «bevise» Alzheimer sykdom, men det finnes en rekke tester som hjelper legen til å kartlegge hukommelsen og andre symptomer som kan følge med demens.

Kan man bli dement av depresjon?

Sammenhengen mellom demens og depresjon er kompleks. Undersøkelser viser at opptil 50% av alle med Alzheimer får depressive plager. Det er også vist at depressive plager kan være debutsymptomer på Alzheimers demens. Det er økt risiko for å utvikle demens der hvor det har vært tilbakevendende depresjoner gjennom livet.

Hva viser Klokketesten?

Klokketest er en mye brukt test for å påvise svekkelse av hjernens funksjoner, for eksempel ved forvirringstilstander (delirium) eller demens. Testen går ut på at personen får seg forelagt en sirkel og får i oppgave å tegne inn tall slik disse finnes på en urskive.

Hva er forskjellen på senil og dement?

I dagligspråket brukes betegnelsen oftest i betydningen senil demens, det vil si demens som opptrer på grunn av alderdom. Denne bruken er feil fordi demens skyldes ulike kroniske hjernesykdommer, som for eksempel Alzheimers sykdom. Aldring er en risikofaktor for, men ikke direkte årsak til demens.

Kan man teste seg for demens?

Det finnes flere tester for å diagnostisere eller utelukke demens. Etter å ha tatt de psykologiske testene blir man sendt videre, blant annet for å ta hjernescanning, MR eller som her PET-scanning ved Rikshospitalet.

Hvor lenge kan man leve med demens?

Resultatene viser at demens gir store tap i leveår, men at det ikke er stor forskjell mellom kvinner og menn. – I den generelle befolkningen i 2016 var gjenstående forventet levealder for mannlige 75-åringer 11,5 år. For demenspasienter var forventet levealder kun 4,7 år.

Kan demens være arvelig?

De aller fleste former for demens oppstår uten kjent arvelig sammenheng. Det er derfor ingen grunn til å være ekstra bekymret for å få demens, selv om noen i nær familie har fått sykdommen. Demens kan ramme alle, og det er komplekse årsaker til at noen får, mens andre ikke får demens.

Kan personer med demens drikke alkohol?

Enkelte studier har funnet at et moderat alkoholkonsum hatt en beskyttende effekt mot utviklingen av demens. De samme studiene har vist økt risiko for demensutvikling ved høyt alkoholforbruk eller komplett avholdenhet.

Leave a Comment