Hva skal til for å bli stortingsrepresentant?

For å være valgbar til Stortinget må man oppfylle kravene til stemmerett (være norsk statsborger, være fylt 18 år ved utgangen av valgåret og være eller ha vært folkeregisterført bosatt i Norge) og ikke være administrativ ansatt i et av departementene, diplomatiet eller være dommer i Norges Høyesterett.

Hvor mange stortingsrepresentanter er det?

I henhold til Grunnloven § 49 er Stortinget «folkets» instrument for å utøve den lovgivende makt. Stortingsvalg avholdes hvert fjerde år. Stemmerett har i hovedsak alle norske statsborgere som har fylt (eller vil fylle) 18 år i løpet av valgåret eller før.

Hvor mange er ansatt på Stortinget?

Stortingets administrasjon har 490 ansatte som er organisert i syv avdelinger, som igjen består av 29 seksjoner.

Hva skal til for å bli stortingsrepresentant? – Related Questions

Hvem er sjefen i Stortinget?

Presidentskapet består fra 25. november 2021 av stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap), første visepresident Svein Harberg (H), andre visepresident Nils T. Bjørke (Sp), tredje visepresident Morten Wold (FrP), fjerde visepresident Kari Henriksen (Ap) og femte visepresident Ingrid Fiskaa (SV).

Når ble det storting i Norge?

Stortinget kom sammen i katedralskolens høresal i Christiania 7. oktober 1814 som følge av Mossekonvensjonen, hvor det var fastsatt at den svenske kongen skulle forhandle med det norske Stortinget om en union mellom Norge og Sverige på grunnlag av Eidsvoll-grunnloven.

Hvor mange sitter i regjering?

Statsministeren og regjeringsmedlemmene er medlemmer av statsrådet. Når regjeringen i fellesskap tar avgjørelser, skjer det som statsråd under kongens ledelse, kalt Kongen i statsråd. Det holdes vanligvis statsråd hver fredag på Det kongelige slott i Oslo.

Hvem bestemmer over pengene i Norge?

De folkevalgte på Stortinget vedtar lover, skatter og avgifter og bevilger penger. Regjeringen og departementene foreslår for Stortinget hva det skal bevilges penger til, og hvordan man skal skaffe inntekter til disse bevilgingene.

Hva skjedde i 4 november i 1814?

I tråd med Mossekonvensjonen ble det valgt et overordentlig Storting, som kom sammen 7. oktober 1814, og som 4. november 1814 vedtok en revidert grunnlov.

Hvem eide Norge før 1814?

Før 1814 hadde Norge vært knyttet sammen med Danmark siden 1380. Etter eneveldets innføring i 1660 hadde i prinsippet all makt over Danmark-Norge ligget hos den dansk-norske kongen i København.

Hvem vant krigen i 1814?

Krigen i 1814 ble utkjempet mellom Norge og Sverige fra 26. juli til 14. august 1814. Krigen endte med at Norge gikk inn i en personalunion med Sverige.

Hvor mange døde i 1814?

Dødeligheten var nærmest normal i 1812 før den igjen steg til en overdødelighet på over 6000 i 1813. Deretter sank dødeligheten tilbake til det normale, med mellom 17000 og 20000 døde hvert år fra 1815 til 1825. I 1807 hadde Norge en befolkning på 906800. I 1814, hadde denne sunket til 900000.

Hva skjedde 4 november?

Kongeriket Norges Grunnlov av 4. november 1814.

Hvorfor feirer vi 1814?

Grunnloven ble undertegnet 17. mai 1814, på Eidsvoll. Norge hadde tidligere vært styrt av den danske kongen, men nordmenn ønsket å ha sin egen konge, og velge sine egne representanter til å styre landet. Samme dag som Grunnloven ble undertegnet ble Christian Frederik valgt til ny, norsk konge.

Hvorfor fikk Norge sin egen grunnlov i 1814?

Her oppstod det bred enighet om at Frederik 6. ikke hadde rett til å gi Norge til Sverige. Dermed ble det valgt en forsamling som skulle utforme en ny, selvstendig grunnlov, for å gi det norske folk suvereniteten tilbake.

Hva sto i grunnloven i 1814?

Grunnloven inneholder bestemmelser om statsformen, om menneskerettigheter, om den lovgivende makt (Stortinget), den utøvende makt (Kongen i statsråd) og den dømmende makt (domstolene).

Kan kongen få straff?

I Norge er monarkens ansvarsfrihet nedfelt i Grunnloven § 5. Kongens person kan ikke lastes eller anklages. Ansvarligheten påligger hans råd. Loven slår fast at kongen ikke kan strafferettslig påtales, eller stilles til last i erstatningskrav.

Hvem var de 112 mennene på Eidsvoll?

Eidsvollmennene
  • Aall, Jacob. 1773–1844. Nedenes amt.
  • Aall, Jørgen. 1771-1833. Porsgrund.
  • Amundrød, Ole (Olsen) 1771-1835. Larvik grevskap.
  • Anker, Peder. 1749-1824. Akershus amt.
  • Apeness, Ole Rasmussen. 1765-1859. Jarlsberg grevskap.

Hvor mange menn samlet seg i Eidsvoll?

april 1814 kom de 112 valgte utsendingene sammen til Riksforsamlingen på Eidsvoll Verk. Fra første dag var Riksforsamlingen splittet i to partier eller grupperinger: Selvstendighetspartiet, som ønsket full selvstendighet for Norge, og Unionspartiet, som mente det var mest hensiktsmessig å gå inn i union med Sverige.

Hvem var den yngste på Eidsvoll?

Thomas Konow var den yngste av Eidsvollsmennene. Han var 17 ½ år. Det var ikke plass i Rikssalen til representanten fra Østre Risør fordi distriktet var sist i alfabetet.

Leave a Comment