Hva skal med i en retorisk analyse?

I hovedsak går en slik analyse ut på å vise hva forfatteren vil med teksten, hvordan den er bygget opp og hvordan de ulike momentene i teksten utgjør en helhetlig tekst.

Hvordan sette opp en retorisk analyse?

Hvem er avsender. Diskuter forfatterens etos. Hvilke språkfunksjoner er dominerende. Diskuter etos, patos og logos.

En tekst kan appellere til logos gjennom:

 1. Å bruke eksempler.
 2. Å bruke saklig argumentasjon.
 3. Å kjenne til viktige motargumenter.
 4. Å vise til troverdige kilder.
 5. Bruk av fagord.
 6. Et godt skriftlig språk.

Hva er retoriske begreper?

Fra retorikken er begreper som «etos», «patos», «logos» og «kairos» sentrale, og det er viktig å kunne identifisere hvordan begrepene blir brukt i ulike tekster. For diktanalyser må du ha kontroll på blant annet begrepene «strofer», «vers», «rimmønster» og «ordvalg».

Hva skal med i en retorisk analyse? – Related Questions

Hvordan stille retoriske spørsmål?

Et retorisk spørsmål stilles når svaret på forhånd er gitt eller det ikke foreligger et konkret svar.

Retorisk spørsmål

 1. Er det mulig?
 2. Har du sett på maken?
 3. Er du dum?
 4. Er det her du er?
 5. Hvorfor er verden sånn mot meg?
 6. Ikke sant?
 7. Var det virkelig nødvendig?

Hva handler retorikk om?

Retorikk er kommunikasjon som har et klart mål. Det handler om å bruke situasjonen og språket for å overbevise og få til endring. For eksempel kan det være å få folk til å endre holdninger, kjøpe et produkt eller stemme på en politiker.

Hva er etos logos og patos?

For over to tusen år siden begynte grekerne å undersøke systematisk hva som gjør en tale god. De fant ut at taleren må overbevise på tre måter: gjennom etos (troverdighet), logos (argumenter) og patos (følelsesappell).

Hva er den retoriske femkanten?

Den retoriske femkanten er knyttet til den antikke klassiske retorikken og tar derfor utgangspunkt i talen som sjanger. De fem hovedelementene, som i modellen er uløselig knyttet til hverandre, er «taler, emne, tilhører, situasjon og språk» (Aksnes 2007).

Hva menes med begrepet kairos?

Kairos er et prinsipp i retorikken der talesituasjonen bestemmer talerens valg av argumenter, retoriske virkemidler, stil og så videre. Kairos handler om det å «gripe øyeblikket» for å komme med rett ord til rett tid. Begrepet er særlig sentralt når det gjelder viktige politiske øyeblikk og taler.

Hva er forskjellen på Kairos og aptum?

Kairos handler enkelt sagt om å å utnytte situasjonen til sin egen fordel. Aptum handler derimot om å tilpasse teksten til situasjonen ut ifra hva som er hensiktsmessig eller akseptert i samfunnet.

Hva heter de tre Appellformene?

Etos, logos og patos. Etos, logos og patos er de tre appellformene i retorikk. Retorikk er ofte definert som talekunst og som «kunsten å overbevise». Når du kommuniserer retorisk, er kommunikasjonen både effektiv og planlagt.

Hva menes med patos?

Patos er et retorisk bevismiddel som tar utgangspunkt i tilhørernes følelser for å overbevise. Den eldre retoriske betydningen beskriver en legitim og nokså nøytral kilde til overbevisning og overtalelse.

Hvordan bruke aptum i retorisk analyse?

Aptum betyr egnethet eller hensiktsmessighet. I retorisk sammenheng dreier det seg om at en tale må være egnet eller hensiktsmessig utformet og fremført. Dette er et krav til taleren. Hvis taleren ikke tilpasser teksten sin til situasjonen, sier vi at hun bryter kravene til aptum.

Hvor lang skal en retorisk analyse være?

Den retoriske analysen din skal bestå av tre til fire deler. Den skal ha en innledning, en hoveddel med analyse og en avslutning. Hvis oppgaveformuleringen ber om det, kan et avsnitt med vurdering, kommentar eller refleksjon også inngå.

Hva er aptum enkelt forklart?

Aptum betyr egnethet eller hensiktsmessighet, og i retorisk sammenheng dreier det seg om at en tale må være egnet eller hensiktsmessig utformet og fremført.

Hva er en retorisk situasjon?

De tvingende omstendighetene i en retorisk situasjon er alt det som på en eller annen måte påvirker hva du kan si, og hvordan, hvor og når du kan si det. Omstendighetene er altså det som ligger i situasjonen eller kulturen deltakerne er en del av.

Hvordan bruker vi retorikk i hverdagen?

Vi bruker retorikk når vi prøver å overbevise kjæresten vår om at det er hans eller hennes tur til å ta oppvasken, og lærere tar i bruk retorikk når de benytter seg av språk eller audiovisuelle hjelpemidler på en bevisst måte, for å hjelpe folk til å forstå noe nytt.

Hva er et retorisk publikum?

Retorisk publikum handler om et publikum som har mulighet til å løse problemet.

Hvor oppstod retorikk?

Retorikken ble utviklet på 400-tallet f. Kr. i den greske kolonien på Sicilia. På denne tiden ble tyrannen Syrakus styrtet, og folket ønsket å styre kolonien selv gjennom offentlige forhandlinger.

Hva kan retorikk brukes til?

I bredere forstand brukes ordet retorikk om: kunsten å overbevise med språklige midler, både muntlige og skriftlige. praktiske råd for hvordan man kan lære seg denne kunsten. teorier om hvordan språklig overbevisning foregår, og om de filosofiske og etiske problemstillingene dette medfører.

Leave a Comment