Hva regnes ikke som BYA?

Bygningsdeler som ligger lavere enn 0,5 meter over terrengets gjennomsnittsnivå skal ikke regnes med. Det kan for eksempel være en gårdsplass over en kjelleretasje eller en terrasse. Videre skal utkragede bygningsdeler som maksimalt stikker 1 meter ut ikke regnes med i BYA.

Er BYA og BTA det samme?

BTA står for bruttoareal, det vil si arealet av hele boligen målt fra ytterveggenes ytterside til midt i en eventuell vegg mot naboen. BYA står for bebygd areal, ofte omtalt som bygningens fotavtrykk, det vil si alle bygninger, bygningsdeler og konstruksjoner over bakken, og åpent overbygd areal.

Hva er forskjellen på BRA og BTA?

Bruttoareal (BTA) er husets fulle areal, målt utvendig for hver etasje. Mens bruksareal (BRA) er bruttoareal minus det arealet som ytterveggene opptar. Bruksareal er altså hele arealet av den innvendige delen av boligen.

Hva regnes ikke som BYA? – Related Questions

Er takutstikk med i BYA?

Skal takutstikk medberegnes i BYA eller BRA? Et vanlig takutstikk er en forlengelse av husets takflate utover fasadelivet. Takutstikk på inntil 1,0 m tas ikke med i det bebygde areal (BYA). Dette arealet skal heller ikke medregnes i bruksarealet (BRA) for åpent overbygd areal.

Når ble BYA innført?

”Grad av utnytting” ble innført i byggeforskrift av 1987. Grad av utnytting skal legges til grunn for nyere planer og kan fastsettes i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. I Bærum kommune er det % – BYA som gjelder for det fleste regulerte og alle uregulerte byggeområder.

Hva er forskjell på bruttoareal og bruksareal?

Bruttoareal, BTA, tilsvarer bruksarealet, men med tillegg av tykkelsen på ytterveggene. BTA er altså et utvendig mål som også omfatter arealet av ytterveggene, i motsetning til BRA som måles fra innsiden av veggene.

Hva er t bra?

– Tillatt bruksareal (TBRA) = Største tillatte bruksareal i m2 uavhengig av tomtearealet (skrives TBRA = 00 m2 dvs. at arealet omfatter fellesarealer som trapperom, korridorer, boder, tekniske rom osv.)

Hva inngår i bra?

Når en bolig legges ut for salg skal det alltid opplyses hvor stort bruksarealet (BRA) er for hele boenheten og for hver etasje i boenheten. BRA er bruttoarealet minus den plassen som opptas av yttervegger. Det skal også oppgis hvor stor del av boligen P-rommene utgjør og hvilke rom som er tatt med i denne beregningen.

Hva står bra?

Hva er BRA? BRA er en forkortelse for boligens bruksareal. Bruksarealet er boligens totale innvendige areal. Det er vanlig å dele dette inn i P-rom og S-rom.

Er parkeringsplass BYA?

På en tomt skal alle bygninger, konstruksjoner over bakken, åpent overbygd areal og nødvendig parkeringsareal inngå i beregningen av BYA.

Er terrasse med i BYA?

Dersom terrassen ligger høyere enn 0,5 m over gjennomsnittsnivået til planert terreng, må hele terrassen medregnes i BYA. NB: Dersom terrassen er bygget over flere nivåer, kan det være at kun deler av terrassen skal regnes inn i BYA.

Hva er TU?

Tillatt bruksareal (T – BRA) og prosent tomteutnyttelse (% – TU), har andre anvendelsesområder, og gir hus byggeren større grad av frihet til å forme prosjektet.

Hvor mye er det lov å bygge på en tomt?

Er tomten på et mål, kan maks utbygget areal altså være 240 kvadratmeter. Når man regler ut bebygget areal, skal man regne med for eksempel bolig, garasje/carport og terrasser som er bygget opp – men ikke terrasser på terreng.

Hvem eier TU?

I 1968 ble bladet slått sammen med NITOs tidsskrift Teknikk. Polyteknisk Forening har solgt sin eierandel og nå eies Teknisk Ukeblad Media av Nito og Tekna, som hver har 50% eierandel. Siden 1995 har redaksjonen også publisert innhold via en egen nettside.

Hva er u grad?

Forholdet mellom antall kvadratmeter bebyggelse og antall kvadratmeter grunnareal (tomt). U-graden er ett utryk for hvor tett et område er bebygd. Brutto Ugrad regnes ut slik: brutto gulvareal delt på brutto grunnareal.

Er det bruksareal på garasje?

Bruksareal (BRA)

Alle måleverdige deler av bygningen medregnes i bruksarealet, også boder og garasje, men det gjøres enkelte fratrekk, som for veggene mellom leiligheter og søyler og skorsteiner som ligger inntil disse veggene. I en vanlig enebolig vil alt areal innenfor ytterveggene medregnes i bruksarealet.

Hvor stor tomt for å bygge enebolig?

I et bebygd området er som oftest hovedregelen at du kan bygge hus på 24 prosent av boligen. Enkelt forklart betyr det at du på en tomt på 1000 kvadratmeter, kan bygge en bolig på 240 kvadratmeter.

Hva er utnyttelsesgrad på tomt?

Utnyttelsesgrad bestemmer hvor stor del av eiendommen du har lov å bygge på. Når du skal bygge, må du alltid holde deg innenfor det som kalles tillatt grad av utnytting på din tomt. Det er reguleringsplanen som dekker området hvor du har din tomt som setter rammebetingelsene for hvordan du kan utnytte eiendommen din.

Er pergola bebygd areal?

Pergola er et byggverk av stolper eller søyler overbygd med stokker eller bjelker lagt med åpne mellomrom, som regel beregnet på å bli overgrodd av slyngplanter. Utfra definisjonen over, skal pergola ikke medregnes i grad av utnytting (BYA) Bebygd areal eller (BRA) Bruksareal).

Leave a Comment