Hva menes med planlegging?

Planlegging er struktureringen av en rekke tiltak som utføres for å oppfylle visse mål. Planlegging er da generelt definisjonen av prosedyrer og strategier som skal følges for å oppnå bestemte mål.

Hva er pedagogisk planlegging?

Pedagogisk planlegging gir mulighet for å lage og publisere pedagogiske planer for hele barnehagen, på tvers av avdelinger, for en enkelt avdeling, barnegrupper eller det enkelte barnet. Disse kan knyttes til punkter fra årsplan, mål fra rammeplanen og fagkort.

Hva er kommunal planlegging?

Kommunal planlegging skal tilrettelegge for å utvikle kommunesamfunnet og avklare hvordan arealene i kommunen kan brukes. Planleggingen skal ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver.

Hva menes med planlegging? – Related Questions

Hvorfor er det viktig å planlegge arbeidet?

Hensikten med å planlegge er å få forståelse for og oversikt over de oppgaver som skal løses, få grunnlag for å avsette og forplikte ressurser og få grunnlag for fordeling av arbeid, organisering og oppfølging. Planleggingen bør munne ut i en plan.

Hva er en kommunal temaplan?

En temaplan er kommunens strategiske plan om et spesifikt tema. Temaplaner har gjerne et 12-årsperspektiv, og revideres hvert fjerde år. Hver temaplan skal ta utgangspunkt i hovedmål og delmål fra Kommuneplanens samfunnsdel, og inneholde oversikt over hvilke mål og strategier temaplanen skal bidra til å nå.

Hvor lenge varer en kommuneplan?

Hvor lenge varer en kommuneplan? Planen varer i tolv år, men behandles vanligvis på nytt (det vil si at den rulleres) etter kommunevalget hvert fjerde år.

Hva betyr rullering av kommuneplan?

I et rullerende kommunalt plansystem vil det løpe to «planhjul» – årshjulet og fireårshjulet. Hvert fjerde år tar kommunestyret stilling til om kommuneplanen skal revideres. Denne rulleringen av kommuneplanen kalles ofte fireårshjulet. Den kommunale planstrategien utgjør derved navet i det fireårige planhjulet.

Hva heter loven som sier at kommunene skal ha en kommuneplan?

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) – Kapittel 11. Kommuneplan – Lovdata.

Hva menes med arealformål?

Arealformål brukes i arealplankart for å dele inn arealene i ulike typer av arealbruk, og er viktige verk- tøy for planmyndighetene, som ønsker å styre fremtidig arealutnyttelse. Sentrums- formål kom inn som et nytt arealformål i Plan- og bygningsloven i 2008.

Hvilke 6 arealformål skal Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise?

Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise arealformål som er angitt i nr. 1 til 6 Hovedformålene kan etter behov inndeles i angitte underformål.

4.2 Arealformål

  • Bebyggelse og anlegg.
  • Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
  • Grønnstruktur.
  • Forsvaret.
  • Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift.

Hva er en hensynssone?

Hensynssone er et område avmerket i offentlig arealplan der det skal tas bestemte hensyn ved bruk og utnyttelse av arealet. En hensynssone kan for eksempel innebære at det innenfor sonen skal tas særlig hensyn til å bevare vegetasjon.

Hva er rettsvirkning av kommuneplanens arealdel?

Kommuneplanens arealdel har rettsvirkning etter plan- og bygningsloven § 11-6, slik at den enkelte ikke kan ta i bruk eller endre bruk, bebygge eller dele sin eiendom på en måte som er i strid med planen. Arealformål, bestemmelser og hensynssoner avgjør hvilke restriksjoner og krav som blir stilt gjennom planen.

Hva er offentlig og privat tjenesteyting?

Offentlig eller privat tjenesteyting inkluderer virksomheter som driver med salg av tjenester som hovedvirksomhet, men som også kan drive med salg av varer som bigeskjeft.

Hvilken lov styres kommunale arealplaner etter?

Kommunestyret fastsetter i kommunal planstrategi om hele eller deler av gjeldende kommuneplan skal revideres, og om det eventuelt skal utarbeides nye arealplaner, jamfør lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven § 10–1 tredje ledd, om kommunal planstrategi.

Hva er en bebyggelsesplan?

“Med bebyggelsesplan forstås i loven en plan vedtatt av det faste utvalget for plansaker selv, og som fastlegger arealbruk og utforming av bygninger, anlegg og tilhørende utearealer innen- for et nærmere avgrenset område hvor det etter arealdelen av kommuneplan eller regulerings- plan er stilt krav om slik plan som

Hva er en planprosess?

En planprosess er en demokratisk og åpen prosess som skal sikre at alle som er berørt eller har interesser knyttet til en plan skal kunne si sin mening før en plan kan vedtas.

Hvor lenge kan en reguleringsplan være gyldig?

arealplaner gjelder inntil de blir endret, opphevet, erstattet eller satt til side av ny plan. Reguleringsplaner er altså ikke noe som «går over av seg selv».

Hva er forskjellen på kommuneplan og reguleringsplan?

I de områder i kommunen hvor det er bestemt i arealdelen av kommuneplanen at utbygging m.v. bare kan skje etter slik plan, og for områder hvor det skal gjennomføres større bygge- og anleggsarbeider skal det utarbeides reguleringsplan.

Hva skal et planprogram inneholde?

Planprogrammet må gi en grundig beskrivelse av formålet med planarbeidet, planområdet og løsninger, og de problemstillinger som i den konkrete saken anses viktig for miljø og samfunn.

Leave a Comment