Hva menes med Gud?

Gud betegner et overmenneskelig vesen som oppfattes som en person eller tilsvarende en person. Forestillinger om guder finnes i alle religioner og alle kjente kulturer. En religion kan omfatte flere guder (polyteisme) eller bare én gud (monoteisme).

Hva er forskjellen på Gud og Jesus?

Kristne trur at Jesus er Guds son, som vart menneske for å frelse menneska, og at Jesus er både Gud og menneske. Ifølgje kristendommen kom Jesus med frelse til alle menneske ved å døy på korset.

Hvilken rolle har Gud?

I motsetning til jødedommen mener kristne at Gud har tre ulike former med særegne funksjoner: Faderen, som er Skaperen, Sønnen, som er Frelseren og Den Hellige Ånd, som er Livgiver og den virkende kraft i verden. Disse tre formene utgjør den treenige Gud. Gud er ett vesen og tre personer.

Hva menes med Gud? – Related Questions

Hvordan viser Gud seg?

Når Gud åpenbarer seg i Kristus på korset, vil han vise at han er å finne i det motsatte av alt som er stort og mektig. Han viser seg i fornedrelsen og lidelsen. Dette er et helt annet gudsbilde enn det som kommer ut av fornuftens gudsbevis. Skal man se hvem Gud er, må man følge Kristus helt inn i lidelsen.

Hvor mange tror på en Gud i verden?

I undersøkelsen svarer 48 prosent nei på spørsmålet om de tror på Gud. 30 prosent svarer ja, mens 21 prosent er usikre. Andelen som sier de tror på Gud, er lavest i aldersgruppen 25–39 år med 19 prosent. Andelen som ser på seg selv som personlig kristne, har gått ned fra 24 prosent til 21 prosent de siste to åra.

Hvilke guder er det i hinduismen?

Brahma, Vishnu

Vishnu
Vishnu er en av de viktigste gudene i hinduismen, og dyrkes ikke minst i sine inkarnasjoner som Krishna og Rama. Vishnu blir framstilt med fire armer som holder en konkylie, lotusblomst, diskos og en klubbe. Han rir på den store ørnen Garuda eller kjempeslangen Shesha.
https://no.wikipedia.org › wiki › Vishnu

Vishnu – Wikipedia

og Shiva

I hinduismen finnes det mange forskjellige guder. De tre viktigste gudene er Brahma, som skapte verden, Vishnu, som opprettholder verden, og Shiva, som ødelegger den. Dette viser tre sider ved livet for en hindu. Verden skapes, opprettholdes og ødelegges, og så skapes den igjen.

Hvor mange guder er det i islam?

I likhet med kristendom og jødedom er islam en monoteistisk religion, der det bare finnes én Gud (Allah). Troen på Koranen som Guds ord, og Muhammad som Guds største og siste profet, er grunnleggende i islam.

Hvilken Gud er det i jødedommen?

Troen på én Gud er det sentrale prinsippet i jødedommen. Dette er felles for alle troende jøder, uansett hvilken religiøs retning man tilhører. Personer som tror på en treenig Gud, regnes ikke som jøder.

Hvor mange guder er det i jødedommen?

Jødedommen er den eldste religionen som bare har én gud. Den er over 4000 år gammel.

Hva er det jøder ikke kan spise?

Jødedom. Mange troende jøder spiser kosher, det vil si at alt de spiser er innordnet de jødiske spiselovene. Kjøtt fra klovdyr, svin, blod, skalldyr og bløtdyr er ikke tillatt. Det er heller ikke lov å blande kjøtt og melk i samme måltid eller rett.

Hvor gammel er kristendom?

Kristendommen ble stiftet av Jesus for ca. 2000 år siden. Han var jøde og levde i det nåværende Israel. I tre år gikk Jesus rundt i landet og forkynte for folket og helbredet de syke.

Hva er den eldste religionen i verden?

Hinduismen blir regnet som verdens eldste religion. Den er opp mot 4000 år gammel og har ingen kjent grunnlegger. Hinduer kaller troen sin sanatana dharma, den evigvarende orden.

Kan man bli gjenfødt?

Gjenfødelse, reinkarnasjon, er en religiøs forestilling om forvandling til nytt liv etter døden. Forestillingen om gjenfødelse er dominerende i de indiske religionene hinduismen, buddhismen, sikhismen og jainismen.

Hva gir god karma?

Å følge dharma gir god karma, og i hinduismen er dharma rett handling. Mye av hinduismens religiøse litteratur handler om å forstå hva som er rett handling. I hinduismen er det ulik dharma for barn og voksne, kvinner og menn, og ulik dharma for ulike yrker og slekter.

Har buddhismen en Gud?

Det finnes guder i buddhismen, men de har ingen skapende eller frelsende makt. Gudene i buddhismen er ikke annet enn levende vesener som på grunn av sin godhet blir gjenfødt som guder. Akkurat som menneskene er de avhengige av Buddhas lære for å nå nirvana.

Hvor mange forskjellige guder finnes det?

28.000.000 ulike guder. Det kan altså, om man godtar denne utregning, ha eksistert 28 millioner guder opp gjennom hele menneskehetens historie.

Hva menes med nirvana?

Nirvana er lidelsens endelige opphør og frigjøring fra uvitenhet og videre reinkarnasjon, og dermed buddhismens frelsesmål. I indisk religion, og særlig i buddhismen, står nirvana i motsetning til samsara, den tilværelsen som er preget av fødsel og død og som derfor stadig forandrer seg.

Hva går de 4 edle sannhetene ut på?

De fire edle sannheter som Buddha erkjente, er: Sannheten om lidelsen: Alt er lidelse, alt er forgjengelig og alt er uten evigvarende vesen. Sannheten om lidelsens opprinnelse, som er «tørst» etter sansegleder, eksistens eller tilintetgjørelse.

Troslære

  • ytre form.
  • fornemmelser.
  • forestillinger.
  • viljesimpulser.
  • bevissthet.

Hvem kan oppnå nirvana?

For å oppnå nirvana må man lære å meditere korrekt. I praksis anses realiseringen av nirvana som såpass vanskelig at det kun er forbeholdt noen få eksepsjonelle meditasjonsspesialister slik som munker, nonner eller omvandrende asketer.

Leave a Comment