Hva menes med en internkontroll?

Internkontroll er bedriftens egenkontroll. Det er en kvalitetssikring på at bedriften har systemer og rutiner som fungerer, og som fanger opp problemer og utfordringer i tide.

Hvem utfører internkontroll?

Hvem er ansvarlig for å gjennomføre internkontroll? Det er daglig leder som er overordnet ansvarlig for bedriftens HMS arbeid og skal sørge for at internkontroll blir gjennomført. Det er med andre ord leder som skal sørge for innføring, motivasjon og riktig utførelse av internkontrollen.

Hvordan utføre internkontroll?

Hvordan gjennomføre internkontroll i praksis
 1. Skaff kunnskap.
 2. Ledelsen har ansvaret.
 3. Formålet med internkontrollen.
 4. Få oversikt og vurder lovlighet, nødvendighet og proporsjonalitet.
 5. Beskrive overordnede rammer.
 6. Identifisere plikter.
 7. Utarbeide rutiner.

Hva menes med en internkontroll? – Related Questions

Er det plikt til internkontroll?

Alle virksomheter er pliktige til å innføre og utøve internkontroll uavhengig av antall ansatte i virksomheten, virksomhetens størrelse og omsetning, jf. § 4. I vedlegg A er internkontrollforskriften § 5 2. ledd gjengitt.

Hva skal et internkontrollsystem inneholde?

Internkontrollen skal inneholde:
 • oversikt over de krav i næringsmiddellovgivingen som gjelder for virksomheten,
 • oversikt over hvordan virksomheten er organisert,
 • rutiner virksomheten følger, for å sikre overholdelse av næringsmiddellovgivingens krav.

Hva skal være skriftlig dokumentert i henhold til internkontrollforskriften?

Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.

Hva er rett om internkontrollforskriften?

Forskriften pålegger virksomheter å innføre og utøve internkontroll, definert som systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med lovpålagte HMS-krav.

I hvilken lov finner du internkontrollforskriften?

Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 3-1.

Hva skal være i en HMS perm?

Hva skal en HMS perm inneholde?
 • hvilke mål virksomheten har for helse, miljø og sikkerhet.
 • hvordan virksomheten er organisert, blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS.
 • hvordan kartlegging av risiko er gjennomført (brev, rapporter, måleresultater og lignende).

Når må man ha HMS ansvarlig?

Hvem har krav om et systematisk HMS-arbeid

Du kan gå ut fra at kravet om systematisk HMS-arbeid gjelder for din virksomhet, så sant den produserer, selger eller tilbyr varer eller tjenester. Forskriften gjelder den som er ansvarlig for virksomheten, arbeidstakere i offentlige og private virksomheter.

Hvem er ansvarlig for HMS?

I henhold til Arbeidsmiljøloven er det arbeidsgiver eller daglig leder som er ansvarlig for HMS-arbeidet i bedriften. Dette er med andre ord ikke et ansvar som i sin helhet kan delegeres bort til en annen av bedriftens avdelinger. Selv om ansvaret ligger til arbeidsgiver kan oppgaven delegeres nedover i lederlinjen.

Hvor ofte skal man gå vernerunde?

Vernerunde skal gås for å kjenne til hvilke potensielle farer vi har for ulykker, skader og sykdom i arbeidsmiljøet. Som en del av din internkontroll skal vernerunden gås årlig, og man bør i tillegg gjennomføre vernerunder i perioder med høyt sykefravær, etter ulykker eller andre uønskede hendelser.

Kan verneombud stenge arbeidsplass?

Dersom det er umiddelbar fare for arbeidstakernes liv og helse, kan du som verneombud stanse arbeidet inntil Arbeidstilsynet har gjort sine vurderinger. Du må først vurdere om faren kan avverges på annen måte. Stans av arbeid og årsaken skal straks meldes til arbeidsgiveren.

Hva sjekkes på vernerunde?

Det som bør gjennomgås er: Oppsummeringer fra tidligere vernerunder, skademeldinger, sykefraværsstatistikken og eventuelt andre HMS-saker. Fastsette tidspunkt, tidsbruk og hvem som skal delta. Orientere alle ansatte om vernerundens innhold og tidspunkt for gjennomføring.

Kan en leder være verneombud?

Selv om leder kan være verneombud så er det ikke anbefalt. Grunnen til dette er at verneombudet sin oppgave er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Ofte vil arbeidet da bestå av å passe på at leder følger de lover og forskrifter som er gjeldende.

Kan man nekte å være verneombud?

Verneombudet kan ikke legge ned vervet eller nekte å utøve verneombudsfunksjonen i valgperioden.

Kan jeg trekke meg som verneombud?

To spørsmål som ikke er løst i verken loven eller forskriften er om verneombudet kan trekke seg, og om ledelsen, fagforeningene eller ansatte kan kreve verneombudet fjernet.

Kan verneombud være tillitsvalgt?

Mange blander sammen rollen som verneombud og rollen som tillitsvalgt, men dette er to forskjellige roller. I noen tilfeller er verneombudet og den tillitsvalgte en og samme person. Dette er ikke ulovlig, men da må vedkommende være nøye med å skille på rollene.

Hvor mange ansatte må det være for å ha verneombud?

Dersom virksomheten endrer antall ansatte slik at det blir 10 ansatte eller mer i løpet av avtaleperioden, det velges verneombud. Arbeidstilsynet kan ved tilsyn og ut fra vurdering av risikoforhold, pålegge virksomheter med færre enn 10 ansatte å velge verneombud.

Leave a Comment