Hva mener vi med målestokk?

Målestokk er forholdet mellom avstander på kartet og tilsvarende avstander i terrenget, oppgitt som en brøk. Kart i målestokk 1:100 000 betyr at én centimeter på kartet er 100 000 centimeter i terrenget, det vil si én kilometer.

Hva menes med målestokk 1 100?

a) Hva betyr det at målestokken er 1 : 100? 1 cm på arbeidstegningen er 100 cm i virkeligheten.

Hvordan er målestokk 1 50?

En byggtegning på 1:50 vil si at 1 m i virkeligheten blir 50 ganger så liten dvs 2 cm.

Hva mener vi med målestokk? – Related Questions

Hva er stor og liten målestokk?

Betegnelsen stor og liten målestokk blir gjerne forvekslet. Det riktige er at målestokken 1 : 1000 er større enn 1 : 50 000. Det vil si at detaljerte kart er tegnet i stor målestokk, mens oversiktskart er tegnet i liten målestokk.

Hva viser målestokken på et kart?

Målestokk. Målestokken (til dømes 1 : 50 000 eller 1 : 100 000) er eit forholdstal som fortel kor mange gonger større ein gjeven avstand i terrenget er, enn den tilsvarande avstanden på kartet.

Hvordan regne målestokk forstørring?

Dersom vi skal forstørre noe for eksempel 3 ganger sier vi at målestokken er 3:1, eller bare 3 (fordi 3:1 = 3). Dersom vi skal forstørre en figur med en faktor 3 måler vi lengdene på originalen og multipliserer disse med 3. Dersom figuren A har lengden 1 må lengden og bredden multiplisere med 3 for å få figur B.

Hvor stor er målestokken dersom 3 cm på kartet tilsvarer 150 m 15 000 cm i terrenget?

Det betyr at det er 30 m høyde mellom hver ekvidistanselinje. Hvor stor er målestokken dersom 3 cm på kartet tilsvarer 150 m = 15 000 cm i terrenget? Et kart har målestokken 1:50 000.

Hva betyr målestokk 1 1000?

Kartet har en målestokk. Målestokken (for eksempel 1:500 eller 1:1000) er et forholdstall som forteller hvor mange ganger større en gitt avstand er i terrenget, enn den tilsvarende avstanden på kartet. På et kart i målestokk 1:1000 tilsvarer for eksempel 1 centimeter på kartet 10 meter i terrenget.

Hvordan finner man ekvidistanse?

Ekvidistansen følger ofte målestokken på kartet og er skrevet inn på samme sted som du finner dette. Ekvidistansen på orienteringskart med målestokk 1:10 000 er vanligvis 5 meter som betyr at den loddrette høydeforskjellen mellom to høydekurver er 5 meter.

Hva forteller målestokk oss?

Målestokken på et kart forteller oss om forholdet mellom avstander på kartet og avstander i virkeligheten. Målestokk skrives på denne måten 1:10, og leses 1-til-10. 1:10 betyr at 1 cm på kartet tilsvarer 10 cm i virkeligheten. Jo lavere målestokk kartet har, jo flere detaljer fra terrenget er med på kartet.

Hva betyr grønt på kartet?

Gult er kult (åpent område, lett å komme seg frem) Grønt er ikke skjønt (tett skog og vanskeligere å komme seg frem) Brunt er høydekurver som sier noe om terrengformasjonene. Hvitt er vanlig skog.

Hva er en kote?

En kote eller høydekurve er en linje på et kart, som markerer høydenivået i terrenget i forhold til en referansehøyde (normalt havnivået). Mellom hver kote er det en høydeforskjell som betegnes som kartets ekvidistanse. Jo tettere det er mellom hver kote på kartet, dess brattere er terrenget.

Hvor mange meter er en kote?

På eldre norske kart i målestokk 1:100 000 er høydeforskjellen mellom kotene (høydekurvene), det vil si ekvidistansen, 30 meter. På nyere kart i målestokk 1:50 000 er ekvidistansen normalt 20 meter.

Hvordan lese koter?

Det er viktig at du kan “lese” høydekurvene, slik at du kan bruke noen huskeregler: – Lukkede kurver omslutter en topp (høyde). – Kurver tett sammen angir at terrenget er bratt. – Kurver lenger fra hverandre angir at terrenget er slakere (flatere).

Hvordan lese Kotehøyder?

enkleste måten å finne en bestemt kotehøyde på er å gå et nivelement, enten med nivelementkikkert eller laser (eller totalstasjon). Det er uansett styringssystem på maskinen et nivellement man må gå for å få godkjent dokumentasjonen overfor byggherre.

Hva menes med kotehøyde?

Hva er kotehøyde? En kotehøyde eller høydekurve er en linje på et kart, som markerer høydenivået i terrenget i forhold til en referansehøyde (normalt havnivået).

Hvor høy må en etasje være?

Krav til takhøyde

Det vil si at et rom måle minst 190 cm fra gulvet og opp til der taket begynner for at rommet skal inkluderes i bruksarealet.

Hvor høy er en etasje?

1 etasje gir 3,5 m høyde.

Hvor høyt er det lov å bygge hus?

I plan- og bygningsloven skal man være særlig observant på § 70. Første punkt her er at mønehøyde ikke skal overstige 9 meter eller gesimshøyde 8 meter. Unntak gjelder der kommunen har reguleringsbestemmelser som tillater noe annet.

Leave a Comment