Hva mener vi med Egeninteressens problem?

Kort oppsummert dreier egeninteressens problem seg om hvordan vi kan ha en moralsk utvikling hvis det er ingen, eller liten, sammenheng mellom intensjonen og resultatet av våre handlinger. Dessuten kan egeninteressen virke korrumperende på oss. Endelig utfordrer det moral, nærmere sagt sinnelagsetikken.

Hva mente Adam Smith med den usynlige hånd?

Adam Smith tillegges ofte en teori om en «usynlig hånd» som skal garantere at hvis alle aktører fremmer sin egennytte, vil man derigjennom også fremme fellesnytten.

Hva var Max Weber opptatt av?

Han var blant annet opptatt av hvordan andre faktorer enn bare økonomi var viktige i samfunnsutviklingen, for eksempel religion. Weber var også opptatt av hvordan samfunnet er organisert, og han formulerte en teori om byråkratiet.

Hva mener vi med Egeninteressens problem? – Related Questions

Hva er Max Weber kjent for?

Maximilian Carl Emil Weber (født 21. april 1864 i Erfurt i Tyskland, død 14. juni 1920 i München) var en tysk samfunnsviter som regnes som en av grunnleggerne av moderne sosiologi.

Hva mente Weber?

Webers sosiologi. Max Weber var en antipositivist, han mente at sosiologien måtte bruke andre metoder enn naturvitenskapen. For Weber var samfunnet bygd opp av individer som gjør meningsfulle handlinger. For å forstå sosiale fenomener må man ifølge Weber alltid forstå hva individene selv legger i handlingen.

Hvordan forklarer Weber sammenhengen mellom protestantismen og fremveksten av kapitalisme?

Han kom fram til at kapitalisme og modernitet var to sider av same sak, og at religiøse førestillingar bidrog til kapitalismen si utvikling. I boka Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd (1904) argumenterer han for at den strenge arbeidsmoralen til protestantane fekk dei kapitalistiske hjula til å rulle.

Hvorfor vokser kapitalismen frem i Europa?

Den industrielle kapitalismen vokste frem på grunn av en voksende verdenshandel der særlig Holland og England var ledende. Denne utviklingen hadde begynt på 1600-tallet med økende handel og etablering av handelskamre, handelskompanier (for eksempel Det Ostindiske kompani) og kolonialisering (imperialisme).

Når ble kapitalisme?

Utviklingen av den moderne kapitalismen kan tidfestes til overgangen mellom senmiddelalderen og renessansen i europeisk historie, altså i perioden fra svartedauden til 1600-tallet. I denne tidsepoken etablerte flere europeiske stater seg med handelsutposter og kolonier utenfor Europa.

Hva har reformasjonen hatt å si for den protestantiske kirken?

De senere protestantiske kirkene har generelt datert deres adskillelse fra den katolske kirke til 1500-tallet. Reformasjonen begynte som et forsøk på å bedre og reformere den katolske kirke av prester som motsatte seg det de oppfattet som falsk lære og kirkelig misligheter.

Hva var de viktigste konsekvensene av reformasjonen?

Gjendøperne ble forfulgt både av katolikker, lutheranere og kalvinister. Reformasjonen førte til grunnleggende endringer i religion og samfunn. Trass i bred folkelig oppslutning i den tidlige fasen bidro den i mange land også til at fyrstene fikk mer makt over kirke og religion.

Hva var Martin Luther uenig med kirken om?

I 1517 offentliggjorde han 95 teser (læresetninger) med kritikk av pavekirkens avlatshandel. Avlatshandel gikk ut på at folk kunne betale penger til kirken for å få avlat – det vil si redusert straff for uoppgjorte synder i skjærsilden. Dette stilte Luther seg kritisk til.

Hvilke konsekvenser fikk reformasjonen for Norge?

På nasjonalt plan var den viktigste maktpolitiske virkningen at reformasjonen medførte tap av den norske selvstendigheten og landet ble et lydrike under Danmark da Christian III på egenhånd oppløste Riksrådet og all forvaltning av landet ble sentralisert til København.

Hvordan ønsket Luther å forandre kirken?

Martin Luther var sterkt kritisk til at den katolske kirke solgte avlatsbrev. Avlatsbrevene skulle hjelpe avdøde gjennom skjærsilden. Paven brukte de pengene som kom inn, til å finansiere Peterskirken i Roma. I 1517 skal Luther ha slått opp 95 teser mot avlatshandel på kirkedøra i Wittenberg.

Hvorfor er ikke Norge katolsk?

Den katolske kirke var eneste kirke i Norge fram til Reformasjonen i 1537, da den ble forbudt. I 1843 ble det gitt dispensasjon til å opprette en ny katolsk menighet i Oslo. Det er pr 1. januar 2017 rundt 167 000 katolikker i Norge, som utgjør rundt 3,1 % av befolkningen.

Hvem innførte reformasjonen i Norge?

Etter en blodig borgerkrig i Danmark på 1530-tallet innsettes Christian 3. som konge. Christian hadde selv møtt Martin Luther og var overbevist lutheraner. I 1536 innførte kongen reformasjonen i Norge og avsatte det norske Riksrådet.

Hva er de viktigste tankene i kristendommen?

Utgangspunktet for kristendommen er Jesus fra Nasaret og hans virksomhet rundt år 30. Den utviklet seg i landene rundt Middelhavet og spredte seg i flere retninger. Det viktigste kjennetegnet er troen på at Jesus er Guds sønn og verdens frelser.

Hvem støttet Martin Luther?

Luther fikk mektige venner

Særlig den saksiske kurfyrsten Johan Fredrik 1. ble en sterk forbundsfelle, og støttet Luther både økonomisk og moralsk. Kurfyrsten lå i strid med den tysk-romerske keiseren, som var troende katolikk. Ved å støtte Luther håpet han å svekke keiseren.

Hvor gammel er kristendom?

Kristendommen ble stiftet av Jesus for ca. 2000 år siden. Han var jøde og levde i det nåværende Israel. I tre år gikk Jesus rundt i landet og forkynte for folket og helbredet de syke.

Når ble Jesus født på året?

Den tradisjonelle oppfatningen har vært at Jesus fra Nasaret, den viktigste skikkelsen i Det nye testamentet i Bibelen og grunnleggeren av kristendommen, ble født i «år null», et punkt mellom 1 f.Kr. og 1 e.Kr.

Leave a Comment