Hva kreves for å bli verge?

Hva kreves av deg for at du kan bli oppnevnt som verge? Du må være egnet for det aktuelle oppdraget. Dette betyr at du liker å hjelpe andre, har grunnleggende kjennskap til regler og offentlige instanser, og har orden i egen økonomi. Du må ha god vandel – verger må fremlegge politiattest.

Hva er jobben til en verge?

En verge kan gi råd og veiledning om hvordan økonomien din kan styres på best mulig måte. Du kan også få støtte og råd for å få oppfylt rettighetene dine. Vergen kan også hjelpe til med ting som å betale regninger, inngå avtaler, søke om tjenester eller klage på offentlige vedtak.

Hva er forskjellen på alminnelig verge og fast verge?

Ofte (men ikke alltid) kjenner de alminnelige vergene den som trenger verge fra før. Det kan for eksempel være en nabo, en venn eller en tidligere arbeidskollega som stiller opp som verge. Faste verger er verger som engasjeres på langvarig basis, og som gjerne er verge for flere personer.

Hva kreves for å bli verge? – Related Questions

Hvem betaler lønn til verge?

Hovedregelen er at den som har verge dekker godtgjøringen til vergen. Dersom personen har inntekt som tilsvarer det som regnes som minsteytelse [1] eller lavere, og formue under 50 000 kroner, dekker statsforvalteren godtgjøringen.

Hvor mye koster en verge i året?

Den faste satsen er satt til 1 000 kroner per år. Dersom du har utgifter som i vesentlig grad overstiger den faste satsen for utgiftsdekning, kan du søke fylkesmannen om å få dekket disse. Retningslinjer for godtgjøring og utgiftsdekning finner du her.

Hvem bestemmer verge eller pårørende?

Statsforvalteren avgjør hvem som skal oppnevnes som verge, men personen som det er opprettet vergemål for skal samtykke til valget av verge dersom vedkommende er i stand til å forstå hva et samtykke til dette innebærer.

Kan hvem som helst få verge?

Vergemål er et hjelpetiltak for personer som på grunn av en sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse trenger hjelp til å ta vare på økonomien sin eller rettighetene sine. Vergemål er frivillig. Tvungent vergemål kan du lese mer om under fratakelse av rettslig handleevne.

Hvordan bli verge for dement mor?

Er du ektefelle, samboer, forelder, barn eller søsken til en person som trenger verge, kan du sende inn en begjæring om opprettelse av vergemål. I begjæringen skal du begrunne hvorfor familiemedlemmet ditt trenger verge. Du finner skjema som du kan bruke på skjemasiden vår.

Hva er midlertidig verge?

Midlertidig verge er en verge som oppnevnes på midlertidig basis hvis en oppnevnt verge ikke kan utføre sine oppgaver for en viss tid eller for visse saker, eller hvis det medfører betydelige problemer å utføre dem.

Kan en verge fordele arv?

Dersom du er verge vil du være inhabil til dele ut arv og gave til deg selv. Det samme gjelder om du er verge og samtidig nært beslektet eller forbundet med mottakeren. Statsforvalteren vil da normalt oppnevne en midlertidig verge som vil ta stilling til søknaden og, hvis statsforvalteren samtykker, gjøre utdelingen.

Hva er forskjellen på verge og hjelpeverge?

I den nye vergemålsloven er betegnelsen hjelpeverge erstattet med verge, og fylkesmannen er nå førsteinstans i vergemålssaker. De kommunale overformynderiene er derfor avviklet og eksisterer ikke lenger. Et tidligere hjelpevergemål regnes etter ny lov som et vergemål uten fratakelse av rettslig handleevne.

Er verge part i sak?

Dersom en mindreårig er part i saken og blir representert av verge, gjelder dette også den mindreårige selv. Retten til innsyn gjelder også etter at det er truffet vedtak i saken. En mindreårig under 15 år skal ikke gjøres kjent med opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.

Hva kan en verge ikke gjøre?

Vergen skal følge vergehavers vilje og interesser, og kan ikke gjøre noe vergehaver ikke ønsker. Vergemålet er en frivillig ordning og skal ikke oppleves som tvang. En verge skal gi beslutningsstøtte og skal ta avgjørelser i samråd med den som har verge.

Kan en verge selge eiendom?

Hvis du som verge skal selge eiendom på vegne av en voksen vergehaver må du ha vårt samtykke. Det er ikke behov for vårt samtykke, dersom vergehaver selv er i stand til og ønsker å gjennomføre et salg, og kan skrive under på kontrakt, delta i møte med megler og andre oppgaver.

Når vergen ikke gjør jobben sin?

Hvis du mener at vergen din ikke tar vare på din økonomi eller rettighetene dine på en god måte, kan du klage på vergen til statsforvalteren. Statsforvalteren vil da undersøke om vergen har gjort feil og om det vil være bedre for deg å få en annen verge.

Kan pårørende være verge?

Pårørende, som for eksempel ektefelle/samboer, barn eller foreldre, kan godt oppnevnes som verger. Som hovedregel har vergen regnskapsplikt og må sende et regnskap årlig til fylkesmannen. Dette gjelder alle, bortsett fra verger som er ektefeller eller samboere.

Hvem betaler hjelpeverge?

Lovens hovedregel er at det er den som har fått oppnevnt hjelpeverge som betaler.

Hvor gammel må man være for å være verge?

Den som ikke har fylt 18 år, er mindreårig og umyndig. Frem til myndighetsdagen vil det som regel være vergen som opptrer på vegne av den mindreårige. Vergen vil normalt være den eller de som har foreldreansvaret for den mindreårige etter reglene i barneloven, jf.

Hvor lang tid tar det å bli verge?

Oversikt over saksbehandlingstiden
Hva Du kan regne med svar på saken innen følgende tid, etter vi mottok søknaden.
Oppheve vergemål – voksne vergehavere 1-3 måneder
Samtykke til pant, gjeldsstiftelse ved anskaffelse av trygdebil fra NAV – når all nødvendig dokumentasjon er mottatt – voksne og mindreårige vergehavere 1 måned

Leave a Comment