Hva kan vi gjøre for å stoppe diskriminering?

Forskere tror man kan forhindre fordommer gjennom kontakt med ulike grupper og personer. Kontakten må foregå over lengre tid, og være meningsfull. Om en får til kontakt mellom ulike grupper, og aktivt kan jobbe mot fordommer, vil det være en viktig del av forsøket på å redusere rasisme og diskriminering.

Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering?

Alle arbeidsgivere skal arbeidet aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering i sin virksomhet. Dette krever konkrete mål og tiltak. Aktivitetsplikten handler blant annet om rekruttering, forfremmelse, utvikling, lønns- og arbeidsforhold og beskyttelse mot trakassering.

Hva er årsakene til diskriminering?

Noen ganger kan diskriminering skyldes uvitenhet og fordommer. Andre ganger kan diskriminering være begrunnet av et ønske om å holde på makt og privilegier. Forbud mot diskriminering er et sentralt prinsipp i menneskerettighetene.

Hva kan vi gjøre for å stoppe diskriminering? – Related Questions

Blir samer diskriminert i dag?

Forskningen viser at tre av fire unge samer har opplevd diskriminering blant annet på bakgrunn av etnisitet, kjønn og bosted. – Det er utrolig mange samiske ungdommer (95 %) som forteller at de opplever fordommer mot den samiske kulturen i storsamfunnet.

Hvem blir mest diskriminert i Norge?

Flest opplever diskriminering på grunn av etnisk bakgrunn

Det er en høyere andel menn enn kvinner som har opplevd diskriminering på grunn av hudfarge og religion og livssyn. Det er også en høyere andel menn enn kvinner som har opplevd diskriminering på grunn av etnisitet, men forskjellen er ikke statistisk signifikant.

Hvordan oppstår fordommer og diskriminering?

De skapes ved at vi formes til individer med egne verdier og holdninger. Fordommer er dermed noe som blir overført gjennom sosialisering, altså at forestillinger eller holdninger blir overført mellom mennesker. Det innebærer også at grupper av mennesker kan ha holdninger eller oppfatninger som er fordomsfulle.

Hvordan påvirker diskriminering samfunnet?

Historien har vist oss, og viser fortsatt, at rasisme fører til brutale brudd på menneskerettighetene. Samfunnet blir dårligere og mindre trygt for alle hvis man tillater at enkelte grupper systematisk blir fratatt sine rettigheter, og blir behandlet som om de er mindre verdt enn andre.

Hvorfor blir funksjonshemmede diskriminert?

Tidsfrister og finansiering mangler for universell utforming av skoler og transport. Retten til å leve et selvstendig liv og være en del av samfunnet er ikke sterk nok i praksis. Konsekvensene er at vi ikke kan leve frie liv og delta på lik linje med andre i utdanning, arbeid, kultur og samfunn.

Hva er positiv diskriminering?

Positiv særbehandling er forskjellsbehandling av personer med bestemte kjennetegn, for å fremme likestilling. Det er for eksempel positiv særbehandling av kvinner hvis disse blir prioritert når faglige kvalifikasjoner ellers er like.

Er det lov å diskriminere på alder?

Usaklig forskjellsbehandling på grunn av alder er ulovlig på alle samfunnsområder. Mange av aldersgrensene i samfunnet er imidlertid saklige, og dermed ikke ulovlige. Men dersom du blir nektet adgang et sted, eller ikke får tilgang til ulike typer tjenester på grunn av alderen din, kan dette være diskriminering.

Er diskriminering lovlig?

Det er forbudt med usaklig forskjellsbehandling, men ikke all forskjellsbehandling er usaklig. Diskriminering på arbeidsplassen er regulert i flere forskjellige lover. De viktigste bestemmelsene finner du i arbeidsmiljøloven kapittel 13 og likestillings- og diskrimineringsloven.

Hvilke grupper trenger vern mot diskriminering?

Likstillings- og diskrimineringslova har forbod mot diskriminering som gjeld forskjellsbehandling på grunn av:
  • kjønn.
  • graviditet.
  • permisjon ved fødsel eller adopsjon.
  • omsorgsoppgåver.
  • etnisitet (mellom anna nasjonalt opphav, hudfarge og språk)
  • religion.
  • livssyn.
  • nedsatt funksjonsevne.

Har vi likestilling i Norge i dag?

I Norge har vi en høy grad av likestilling sammenlignet med mange andre land. Foreldrepermisjon og barnehager gjør at kvinner deltar mer i arbeidslivet, og kvinner og menn har mye av de samme mulighetene og de samme rettighetene.

Hva sier loven om diskriminering?

Forbud mot å diskriminere. Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt.

Hva vil det si å være diskriminerende?

Med direkte diskriminering i likestillings- og diskrimineringsloven menes at en person behandles dårligere enn andre blir, har blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon, på grunn av kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering eller andre diskrimineringsgrunnlag.

Hva har mange unge samer opplevd?

Samer opplever ofte hatefulle ytringer og diskriminering

Unge samer opplever diskriminering på flere arenaer. Den mest vanlige arenaen er på skolen, i arbeidslivet og der de bor. I tillegg sier mange unge samer at de har opplevd krenkelser på sosiale medier[1].

Hva er ulovlig diskriminering?

Direkte og indirekte forskjellsbehandling på grunn av kjønn, religion, livssyn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming eller alder er forbudt.

Hva er ikke diskriminering?

”Konvensjonspartene forplikter seg til å garantere at de rettigheter som anerkjennes i konvensjonen, blir utøvet uten forskjellsbehandling av noe slag på grunn av rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller status for øvrig.”

Hva er direkte og indirekte diskriminering?

Det andre vilkåret for å konstatere at noen er diskriminert, er at forskjellsbehandlingen «skyldes» diskrimineringsgrunnlaget (direkte diskriminering) eller «skjer på grunn av» diskrimineringsgrunnlaget (indirekte diskriminering), jf. blant annet likestillingsloven § 5 andre ledd.

Leave a Comment