Hva kan vi gjøre for å få ned utslippene?

Tre grep forbrukerne kan ta:
 1. Kutte ned på bruk av fly og bil. – Transport er et av de områdene som går i feil retning.
 2. Spise mindre kjøtt.
 3. Kjøpe mindre ting og velge kvalitetsprodukter som varer.
 4. Smartere byer og regioner.
 5. Gulrot for miljøvennlig forbruk.
 6. Tiltak for å redusere forbruket.
 7. Legge til rette for lokal produksjon.

Hva er den viktigste måten å få ned utslippene av klimagasser på?

I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO2, må det satses mer på fornybar energi, nye industrielle systemer og endring i infrastruktur. I tillegg må vi investere i å verne, tilpasse oss og begrense skadeomfanget.

Hvilket land slipper ut minst CO2 i verden?

Det er store forskjeller mellom EU-land: Luxembourg topper listen med 13,1 tonn, mens Latvia slipper ut minst med 3,6 tonn per innbygger. Kina slipper ut 66 prosent mer CO2 per innbygger enn det globale gjennomsnittet.

Hva kan vi gjøre for å få ned utslippene? – Related Questions

Hvorfor slipper Norge ut mye CO2?

Olje- og gassutvinning er den største utslippskilden med hele 28 prosent av utslippene. Deretter kommer industri med 23 prosent, veitrafikk og annen transport står for til sammen 30 prosent. Landbruket er Norges femte største utslippskilde og står for 8,4 prosent av Norges årlige utslipp av klimagasser.

Hva forurenser mest fly eller bil?

Fly forurenser 500 ganger mer

I forhold til bruk av båt eller bil gir fly henholdsvis 25 og 13 ganger høyere utslipp av klimagasser, forklarer seniorrådgiveren. Gjennomsnittstall for alle transportetappene i Norge viser samme mønster.

Hvilket land er mest miljøvennlig?

1. Finland (90,68 poeng) Førsteplassen kommer blant annet av Finlands forpliktelse til å oppnå et karbon-nøytralt samfunn innen 2050. Målet er fulgt opp med gjennomførbare planer og «målbare indikatorer for bærekraftig utvikling», heter det i rapporten.

Hvor mye av verdens forurensing står Norge for?

Norge bidrar med drøyt en promille av de samlede globale klimagassutslippene. I 2007 slapp vi ut nær tolv tonn såkalte CO2-ekvivalenter per innbygger. Det er litt over halv-parten av tilsvarende tall for USA, men høyere enn for de fleste andre land.

Hvor mange tonn CO2 slipper Norge ut hvert år?

tonn CO2-ekv. End of interactive chart. Norges utslipp av klimagasser var i 2021 på 49,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter, ifølge foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er 2,3 millioner tonn lavere enn i 1990, en nedgang på 4,5 prosent.

Hvem forurenser mest i Norge?

Oljeindustrien norges største forurenser av klimagasser. Årlig står oljeindustrien for en fjerdel av de samlede norske klimagassutslippene. Siden 1990 har norsk oljeindustri økt sine utslipp med nesten 80%.

Hvor mye CO2 slipper ut en bil?

CO2-utslipp fra personbiler

Norske personbiler slipper ut cirka 5,3 millioner tonn CO2 i året (2016). Valg av kjøretøy har stor innvirkning på CO2-utslippene fra kjøretøysektoren. Generelt slipper bensinmotorer ut noe mer CO2 sammenlignet med dieselmotorer av samme størrelse.

Hva er Klimakur 2030?

Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Kystverket, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Enova har i Klimakur 2030 analysert potensialet for å redusere ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser, og tiltak som øker opptaket og reduserer utslipp fra skog og annen arealbruk.

Hvor mye CO2 kan jeg slippe ut?

Fra og med i dag kan vi ikke slippe ut mer enn 800 milliarder tonn CO2 for at det skal være sannsynlig at vi klarer å holde oss under to graders temperaturøkning, sammenlignet med førindustriell tid.

Hvordan kutte CO2 utslipp?

7 råd for å kutte CO2utslippet ditt
 1. Kjøttfri dag. Ha én dag i uka helt uten forbruk av kjøtt eller kjøttprodukter, med unntak av fisk.
 2. Redusert innetemperatur. Redusér innetemperaturen med én grad.
 3. Kutte ut én flyreise i året.
 4. Bilfri dag.
 5. Redusere matavfall.
 6. Eliminere standby-forbruk.
 7. Effektiv dusjing.

Hvilken mat er best for miljøet?

Grønnsaker, frukt og korn skiller seg ut ved å ha gjennomgående lavere klimaavtrykk enn kjøtt og animalske produkter. I tillegg krever plantene mindre ressurser som vann og areal enn det kjøttproduksjonen gjør. Villfanget fisk og sjømat gjør det også bra i klimaregnskapet.

Hvilke industri slipper ut mest CO2?

Ifølge UNCTAD (UN Conference on Trade and Development) slipper klesindustrien ut et større drivhusgass-volum enn all flytrafikk og sjøfart i verden.

Hvordan vil verden se ut i 2050?

Det blir oftere regn i 2050, men det vil også bli mer tørke og mer varme om sommeren. Foto: Shutterstock. Meteorologer og forskere vet en hel del om klimaet du kommer til å leve med som voksen. De regner for eksempel med at gjennomsnittstemperaturen på kloden vil stige litt over en halv grad fra i dag og fram til 2050.

Hvordan kan man lagre CO2?

Siden starten i 1996 er mer enn 23 millioner tonn CO2 trygt lagret på Sleipner. Og på Snøhvit har vi lagret CO2 siden 2008. Lagringen skjer i saltvannsfylte porer i bergarter av sandstein (såkalte saltvannsakviferer). Slike CO2-lager er forseglet med et naturlig geologisk tak, for eksempel skifer eller leire.

Hva er den farligste klimagassen?

Metan utgjør mellom 10 og 20 prosent av de globale klimautslippene. Den er «farligere» enn CO2 per enhet, ved at den har 25 ganger så stor klimapåvirkning, og 34 ganger så stor hvis vi tar med indirekte effekter gjennom påvirkning på atmosfærekjemien.

Hvor kommer utslipp fra?

Kilder til klimagassutslipp

Store deler av de klimagassene som er tilført atmosfæren på grunn av menneskelig aktivitet, kommer fra forbrenning av kull, olje og gass. Avskoging og andre arealendringer, samt industrielle utslipp, er andre kilder til utslipp av klimagasser.

Leave a Comment