Hva kan vi gjøre for å bekjempe terrorisme?

Terror må forebygges og bekjempes, nasjonalt og internasjonalt. Derfor kan terror bare overvinnes gjennom et bredt sett av virkemidler: Gjennom utdanning, økt kulturforståelse og utvikling. Gjennom økt politi- og justissamarbeid. Og – i ytterste fall – gjennom mer direkte maktbruk.

Hva kan føre til terrorisme?

Mulige årsaker til terrorisme

Faktorer som fattigdom, undertrykkelse, okkupasjon, diskriminering og æresløshet nevnes som noen årsaker til terrorisme. Grupper som føler seg utsatt for en urettferdig velstandsfordeling for egen eller andres del.

Hvordan det kan forebygge terrorisme Quizlet?

Terror kan bekjempes gjennom fredelige virkemidler; enkelte vil forsøke å se på de grunnleggende årsakene til at det som har skjedd, har skjedd. Målet er bare ikke å fjerne terroristgruppen og si seg ferdig, men også forstå deres side av saken. Et annet syn er bruken av vold.

Hva kan vi gjøre for å bekjempe terrorisme? – Related Questions

Hva menes med terrorisme Quizlet?

Hva er terrorisme? – Terrorisme er bruk av vold mot sivile, eller myndighetspersoner for å oppnå en ønsket effekt gjennom å spre uvarslet frykt. Terrorisme er da i all hovedsak å få oppmerksomhet om en sak. Ofte blir terrorisme brukt for å fremme et religiøst eller politisk budskap.

Hva er ekstremisme Quizlet?

ytterliggående holdninger eller ytterliggående syn på verden. Det som er ekstremt er noe som ligger langt fra «vanlige» eller akseptable oppfatninger og holdninger. Ekstremisme er en mer systematisk gjennomtenkt posisjon, teori eller ideologi hvor ekstreme standpunkt og holdninger er vesentlige.

Hva er ekstreme ideologier?

Ekstreme ideologier har gjerne den funksjonen at de er med på å forme et sterkere fellesskap innad i den gruppen ideologien peker på som «de gode». Har man en felles fiende, et felles verdenssyn og et felles mål kan dette styrke følelsen av trygghet og tilhørighet.

Hva er høyreekstremisme Quizlet?

Ideer og ideologier som oppfattes som høyreekstreme bygger ofte på forestillinger om at noen folk er bedre eller mer verdt enn andre. De ønsker ikke at ens «egen» gruppe blandes med andre grupper. De føler et behov for å holde sin gruppe «ren» for det de ser på som fremmed.

Hva er etnisitet Quizlet?

Hvis identiteten er knyttet til det å tilhøre en folkegrupper, bruker vi begrepet etnisitet. En etnisk gruppe er en gruppe i samfunn, som gjerne kjennetegnes ved språk, klær, skikker og tradisjoner.

Hva er assimilering Quizlet?

Assimilering er når minoritetene må fjerne all sin kultur og innrette seg etter den kulturen som er i det landet de immigrerer til. Eksempel er måten samene ble behandlet, hvor de ikke fikk snakke sitt eget språk En assimilert utlending skal leve på samme måte som de andre.

Hva menes med kultur Quizlet?

Kultur er det vi tenker, trosformer og ferdigheter mennesker har tilegnet seg som medlemmer av et samfunn, og som overføres, ofte i noe forandret form, fra generasjon til generasjon.

Hva er definisjonen på kultur Quizlet?

Hva er definisjonen på kultur? Tanker, kunnskapformer, trosformer og ferdigheter som mennesker har tilegnet seg som medlemmer av et samfunn, og som blir overført – ofte i noe forandret form – fra generasjon til generasjon.

Hva er etnosentrisme Quizlet?

Etnosentrisme er når man vurdere andre samfunn ut fra sitt eget. Bruken av ens eget samfunn som målestokk for andre samfunn, der de andre fremstår som underlegne.

Hva menes med multikulturell kompetanse?

Multikulturell kompetanse handler om å ha evnen, kunnskap og erfaringer til å fungere på en god og konstruktiv måte i samhandling med mennesker fra ulike kulturer. Det å ha vilje og et ønske om godt samvær er også viktig for at en skal kunne danne et fellesskap på tvers av kulturer.

Hva menes med at kultur ikke er medfødt?

Kultur er lært, ikke medfødt. Gjennom oppveksten tilegner vi oss kultur gjennom familie, skole, venner og media. Denne prosessen kalles sosialisering. Selv om kultur går i arv, er kultur også i forandring hele tiden.

Hva skaper identitet?

Hva er det som former oss og gjør oss til de vi er? Er det de genene vi arver fra foreldrene og familien vår, eller det forholdene vi vokser opp under? Det er summen av arv og miljø som danner identiteten vår.

Hvordan kultur påvirker oss?

Vi fødes og sosialiseres inn i en kultur, og vår kultur påvirker hvordan vi oppfører oss, hva vi liker og ikke liker, hvordan vi snakker til hverandre og hva vi oppfatter som rett og galt. Kultur er noe som sveiser oss sammen, men det kan dermed også være noe som skaper skillelinjer og konflikt.

Hvordan kulturer er stabile?

Alle samfunn og kulturer har elementer som gjør dem stabile. Det vil si at sider ved kulturen ikke endrer seg like raskt. Årsaker til at kulturen holder seg stabile kan være: segregering, religion, globalisering.. Verden er i endring, og kulturer endrer seg.

Hva er positivt med kulturmøter?

Omfavne nye ideer. Mange mennesker gjennom historien har vært veldig forsiktige med kulturmøter. De rettferdiggjør vanligvis sin mistenkelige holdning til utenforstående og deres ideer med bekymring for at den kan utvanne den lokale kulturen.

Hva skal til for å kalle noe et samfunn?

For at et samfunn skal kunne bestå, må visse grunnleggende prosesser være til stede. Disse fem prosessene, rekruttering, sosialisering, produksjon, fordeling og regulering av atferd, er så viktige at vi kan kalle dem bæresøylene i et samfunn. I samfunn samhandler vi ofte med mennesker vi ikke kjenner.

Leave a Comment