Hva kan NAV dekke?

Her finner du en oversikt over NAVs tjenester og ytelser.
  • Dagpenger hvis du er arbeidsledig eller permittert.
  • Sykepenger.
  • Familieytelser.
  • Økonomisk stønad (sosialhjelp)
  • Opplysning, råd og veiledning.
  • Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
  • Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.
  • Midlertidig botilbud (nødsituasjon)

Hvem kan få tilleggsstønader?

Dette kan du når du er arbeidssøker, har nedsatt arbeidsevne, er enslig mor eller far, gjenlevende ektefelle eller tidligere familiepleier. Du kan få støtte til flytteutgifter hvis du må flytte til et annet sted i Norge for å begynne i ny jobb.

Hvordan få støtte til oppstart av bedrift?

En måte å få støtte for selvstendig næringsdrivende er å søke om å dagpenger fra NAV i inntil 12 måneder mens du holder på å etablere bedriften din. Det er kun mulig å søke om å beholde dagpengene under etablering hvis du er arbeidsledig og får dagpenger fra før av.

Hvem har rett til støtte fra NAV?

Har du blitt arbeidsledig kan du ha rett til dagpenger eller annen økonomisk støtte fra NAV, og hjelp til å komme i arbeid. Du må registrere deg som arbeidssøker, søke om dagpenger og være aktiv jobbsøker for å dagpenger fra NAV. Du må sende meldekort hver 14. dag, også når du venter på svar på søknaden.

Hva kan NAV dekke? – Related Questions

Kan NAV dekke leilighet?

Trenger du hjelp med å betale boutgifter, kan du søke om økonomisk sosialhjelp. Det kan for eksempel være husleie, depositum, strøm, oppvarming, kommunale avgifter m.m. Du kan også få støtte fra Husbanken for å få dekket utgifter til å bo.

Hvor mye får man i sosialstønad?

Nye satser for sosialhjelp

Enslige: 6650 kroner (6550 kr) Ektepar/samboere: 11 150 kroner (10950 kr) Person i bofellesskap: 5600 kroner (5450 kr) Barn 0-5 år: 3250 kroner (3200 kr)

Hvem kan få grunnstønad?

Du eller barnet kan få stønad fordi det er nødvendig å ha spesialdiett. En spesialist må stille diagnosen og beskrive dietten. Flere sykdommer, som for eksempel cøliaki og cystisk fibrose, gir rett til grunnstønad etter faste satser uten krav om å dokumentere ekstrautgiftene.

Hvem kan få Tiltakspenger?

Hvem kan få? Du kan ha rett på tiltakspenger hvis du deltar i et arbeidsmarkedstiltak og er over 18 år. Du har ikke rett på tiltakspenger hvis du deltar i kvalifiseringsprogrammet, mottar annen pengestøtte fra NAV eller får lønn som en arbeidstaker i tiltaket.

Kan NAV dekke utdanning?

I noen tilfeller kan du få skolegang godkjent som opplæringstiltak gjennom NAV. Da kan du ha rett til pengestøtte fra NAV mens du går på skole. Hvis du har jobbet ved siden av studiene og blir permittert eller arbeidsledig, kan du ha rett til dagpenger mens du tar utdanning eller opplæring.

Hva dekker NAV av utdanning?

Stønaden dekker de faktiske utgiftene du har til studieavgift, semesteravgift og eksamensgebyr. Utgifter til læremidler, reise, flytting og ekstra boutgifter i forbindelse med utdanningen kan du søke om å få dekket av tilleggsstønader.

Kan NAV dekke omskolering?

Arbeidstakere som har blitt pådratt en yrkesskade som medfører at vedkommende ikke er i stand til å fortsette i samme yrke, kan få støtte fra NAV, i form av arbeidsavklaringspenger, under omskolering. Ved yrkesskade er det et vilkår at arbeidsevnen er nedsatt med minst 30 prosent.

Hvor mye kan man få fra NAV?

Hvor mye får jeg i dagpenger? I dagpenger får du 80 prosent av inntekten din, altså dagpengegrunnlaget, opp mot 300.000 kroner (3G) i året. Deretter får du 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er over 300.000 kroner opp mot 600.000 kroner.

Kan NAV skaffe deg jobb?

NAV har flere tiltak som kan være aktuelle for deg som kan jobbe hvis de praktiske forholdene blir lagt til rette for det. Du kan få hjelp til å vurdere hvordan arbeidsplassen kan tilpasses behovene dine. NAV kan også tilby hjelpemidler, eller gi tilskudd til arbeidsgiver for å gjøre nødvendige tilpasninger.

Kan NAV dekke lønn?

Lønnstilskudd er en støtteordning hvor NAV dekker en del av lønnen til en arbeidstaker i en periode. Målet er å hjelpe flere med å få eller beholde en fast jobb. Vi kan gi lønnstilskudd både til private og offentlige virksomheter. Logg inn for å inngå en avtale om lønnstilskudd.

Kan NAV betale lønn?

Lønnstilskudd vil si at arbeidsgiveren får dekket en del av lønnen din. NAV kan innvilge lønnstilskudd om du har problemer med å få en jobb på ordinære lønns– og arbeidsvilkår, eller om du står i fare for å miste jobben din av helsemessige årsaker.

Hvor lenge kan man gå på sosialstønad?

Hvor lenge du kan få økonomisk sosialhjelp er avhengig av situasjonen din. Du bør vurdere om du har andre muligheter til å forsørge deg selv. Dette kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler.

Kan NAV nekte livsopphold?

Det er viktig at du i en søknad til NAV dokumenterer godt at du ikke har økonomiske midler tilgjengelig for å opprettholde et forsvarlig livsopphold. Uten dokumentasjon vil det være vanskelig for NAV å godkjenne en søknad om sosialhjelp.

Leave a Comment