Hva kan en verge ikke gjøre?

Vergen skal følge vergehavers vilje og interesser, og kan ikke gjøre noe vergehaver ikke ønsker. Vergemålet er en frivillig ordning og skal ikke oppleves som tvang. En verge skal gi beslutningsstøtte og skal ta avgjørelser i samråd med den som har verge.

Hvordan bli kvitt verge?

Hvis du ikke ønsker vergemål kan du selv be om at vergemålet skal avsluttes. Siden vergemål er frivillig vil statsforvalteren da oppheve vergemålet.

Hvordan fungerer verge?

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til å gjøre større beslutninger og at du har noen som kan ivareta interessene dine, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Vergemål er frivillig, og du bestemmer selv om du vil ha verge eller ikke.

Hva kan en verge ikke gjøre? – Related Questions

Hvem bestemmer verge eller pårørende?

Statsforvalteren avgjør hvem som skal oppnevnes som verge, men personen som det er opprettet vergemål for skal samtykke til valget av verge dersom vedkommende er i stand til å forstå hva et samtykke til dette innebærer.

Hvem betaler lønn til verge?

Hovedregelen er at den som har verge dekker godtgjøringen til vergen. Dersom personen har inntekt som tilsvarer det som regnes som minsteytelse [1] eller lavere, og formue under 50 000 kroner, dekker statsforvalteren godtgjøringen.

Hvor mye tjener man på å være verge?

Alminnelige og faste verger får en fast godtgjøring per vergeoppdrag. Dette er fast- satt til å være inntil kr. 4.000 pr år pr vergeoppdrag for alminnelige verger og inntil kr. 10.000 pr vergeoppdrag for faste verger.

Hva er forskjellen på alminnelig verge og fast verge?

Ofte (men ikke alltid) kjenner de alminnelige vergene den som trenger verge fra før. Det kan for eksempel være en nabo, en venn eller en tidligere arbeidskollega som stiller opp som verge. Faste verger er verger som engasjeres på langvarig basis, og som gjerne er verge for flere personer.

Når den du er verge for dør?

Når vergehaver dør opphører dine oppgaver som verge. Gi gjerne beskjed til Statsforvalteren om dødsfallet, så starter vi sak om å avslutte vergemålet.

Hvem kan bli økonomisk verge?

Dersom du er ektefelle, samboer, barn eller forelder til en person som har behov for vergemål kan det være aktuelt å oppnevne deg som verge for vedkommende. Du må selv ønske å bli oppnevnt som verge for personen som har behov for vergemål.

Hva er forskjellen på verge og hjelpeverge?

I den nye vergemålsloven er betegnelsen hjelpeverge erstattet med verge, og fylkesmannen er nå førsteinstans i vergemålssaker. De kommunale overformynderiene er derfor avviklet og eksisterer ikke lenger. Et tidligere hjelpevergemål regnes etter ny lov som et vergemål uten fratakelse av rettslig handleevne.

Kan man som verge selge eiendom?

Hvis du som verge skal selge eiendom på vegne av en voksen vergehaver må du ha vårt samtykke. Det er ikke behov for vårt samtykke, dersom vergehaver selv er i stand til og ønsker å gjennomføre et salg, og kan skrive under på kontrakt, delta i møte med megler og andre oppgaver.

Kan pårørende være verge?

Pårørende, som for eksempel ektefelle/samboer, barn eller foreldre, kan godt oppnevnes som verger. Som hovedregel har vergen regnskapsplikt og må sende et regnskap årlig til fylkesmannen. Dette gjelder alle, bortsett fra verger som er ektefeller eller samboere.

Hvor mye penger kan en verge disponere?

Hovedregelen er at verge kan forvalte midler tilsvarende inntil to ganger grunnbeløpet i folketrygden (2G), på vegne av den de er verge for. Det betyr at Statsforvalteren skal forvalte midler over 2G.

Har verge rett til innsyn i journal?

din verge, rettinnsyn i journalen din. Dersom det er slik i din sak, at du er nektet innsyn, og at vergen din av den grunn har fått innsyn, kan ikke vergen gi deg innsyn i journalen.

Kan verge gi fullmakt?

En verge kan gi den andre vergen fullmakt til å opptre alene som verge. Fullmakten kan være generell eller gjelde bestemte spørsmål. Hvis en av vergene ikke kan ivareta den mindreåriges interesser for en viss tid eller i visse saker, kan statsforvalteren bestemme at den andre vergen skal ha oppgaven som verge alene.

Hvordan bli verge for dement mor?

Er du ektefelle, samboer, forelder, barn eller søsken til en person som trenger verge, kan du sende inn en begjæring om opprettelse av vergemål. I begjæringen skal du begrunne hvorfor familiemedlemmet ditt trenger verge. Du finner skjema som du kan bruke på skjemasiden vår.

Hva er forskjellen på verge og fremtidsfullmakt?

Fremtidsfullmakt kontra oppnevning av verge

Fylkesmannen bestemmer hvem som skal være din verge og hva vedkommende kan foreta seg på vegne av deg. I stedet for at det i fremtiden oppnevnes en verge for deg, kan du selv opprette en fremtidsfullmakt på forhånd.

Når blir det oppnevnt verge?

Når en person ikke er i stand til å ivareta sine personlig og/eller økonomiske interesser, vil det være aktuelt å oppnevne en verge for vedkommende. Det er statsforvalteren, tidligere kalt fylkesmannen, som oppretter vergemål og oppnevner verge, ofte i samme vedtak.

Hvem kan begjære oppnevning av verge?

Personen selv, personens ektefelle, samboer, foreldre, nærmeste livsarving eller søsken, verge og lege kan begjære vergemål. Begjæring om vergemål kan sendes inn per brev eller via altinn.no.

Leave a Comment