Hva kan en statsviter jobbe som?

Som statsviter kan man jobbe innen en rekke forskjellige yrker, blant disse er for eksempel journalist, forsker, bistandsarbeider, politisk rådgiver, valgobservatør, lærer, universitetsansatt, politiker, offentlig saksbehandler, privat konsulent og lignende.

Hvordan blir man statsviter?

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket? – For å bli statsviterman ha en bachelorgrad innen statsvitenskap. Man må ha god kunnskap om hvordan partipolitikk og den offentlig sektoren fungerer.

Hva kan man bli hvis man studerer statsvitenskap?

Hva kan jeg bli?
 • planleggings- og utredningsarbeid innen den offentlige forvaltningen og det private næringsliv (fagkonsulent/konsulent/ rådgiver)
 • arbeid i interesseorganisasjoner.
 • arbeid i internasjonale organisasjoner.
 • formidlingsoppgaver i massemedia og andre informasjonsorganer.

Hva kan en statsviter jobbe som? – Related Questions

Hvor mye går man opp i lønn med master?

Gjennomsnittlig begynnerlønn for nyutdannede studenter med mastergrad har steget med 11 000 kroner fra 2001 til 2011. Derfor kan det lønne seg å ta en mastergrad om man ønsker en godt betalt jobb.

Hvor mye tjener en saksbehandler?

Derav, hvor mye tjener nav?
Dato og år Grunnbeløp per år Omregnings- faktor
1.5.2021 106 399 kr 1,049807
1.5.2020 101 351 kr 1,014951
1.5.2019 99 858 kr 1,030707
1.5.2018 96 883 kr 1,034699

Hvor jobber samfunnsvitenskap?

Samfunnsvitere finner jobber innenfor
 • Organisasjon og personal.
 • Offentlige tjenester og forvaltning.
 • Kommunikasjon og media.
 • Undervisning.
 • Forskning.

Hva skal til for å bli siviløkonom?

Siviløkonom er en beskyttet tittel . For å bli siviløkonom må du ta mastergrad innenfor økonomiske og administrative fag. Det er mulighet for fordypningsstudier både på bachelor- og masternivå.

Hva jobber samfunnsøkonomer som?

Samfunnsøkonomer forutsier den økonomiske utviklingen og gir råd basert på dette. Samfunnsøkonomer skal se et helhetlig bilde av økonomien i samfunnet. Som samfunnsøkonom kan du jobbe med både mikroøkonomi og makroøkonomi.

Hva er en samfunnsviter?

Samfunnsvitere arbeider særlig innen forskning, undervisning, samfunnsplanlegging, forvaltning og administrasjon, private organisasjoner, næringslivet, presse og kringkasting. Yrkestilbudene avhenger blant annet av fagkombinasjon.

Hva er hensikten med samfunnsvitenskapene?

Samfunnsvitenskapene har til hensikt å bidra med kunnskap om hvordan virkeligheten både i den lille og i den store verden ser ut, og vi må da gå metodisk til verks. Å bruke en metode betyr å følge en bestemt vei mot et mål.

Hva kjennetegner samfunnsvitenskapelig tilnærming?

Hva kjennetegner den samfunnsvitenskapelige tilnærmingen? Det som kjennetegner den samfunnsvitenskapelige tilnærmingen, er at den går innenfor humanvitenskapen. Denne tradisjonen mener det samme som vitenskapen, men i motsetning til den humanistiske tradisjonen, så kan man finne generelle mønstre hos mennesker.

Hva er samfunnsvitenskapelige metoder?

Samfunnsvitenskapelig metode handler om hvordan en samfunnsforsker går frem for å undersøke sosiale fenomener. Faget deles i to hoveddeler, en kvantitativ og kvalitativ metodedel. Kvalitativ metode kjennetegnes av at informasjonen som blir samlet inn handler om menneskelig erfaringer og fortolkninger.

Hva er forskjellen på teori og empiri?

Deduksjon og induksjon (empiri og teori): Empiri = de dataene/informasjonen vi samler for å besvare problemstillingen. Teori = forklaringer på årsakssammenhenger mellom ulike variabler.

Hvorfor bruke kvalitativ metode?

Hensikten med kvalitative studier er gjerne å oppnå dybdekunnskap og helhetlig forståelse av spesifikke kontekster, eller å utvikle begreper, kategorier og typologier. Slike studier kan også ta sikte på å formulere hypoteser og teorier eller å foreta teoretisk generalisering.

Hva er design i forskning?

Et forskningsdesign er: “en overordnet plan for studiene som forteller hvordan problemstillingen skal belyses og besvares”. Begrepet forskningsdesign kan defineres som (Yin, 2003): ”logikken som linker dataene man skal samle inn (og det som skal konkluderes) til studiens problemstilling”.

Hvilke typer studier finnes?

 • Observasjonsstudier.
 • Oppfølgingsstudie – kohortstudie.
 • Tverrsnittsstudie.
 • Kasus-kontroll-studier.
 • Kontrollerte forsøk.
 • Eksperimentelle studier.
 • Økologiske studier.
 • Kvalitativ forskning.

Hva er en kvalitativ problemstilling?

Kvalitative forskningsopplegg

Problemstillingen blir ofte endret og presisert underveis. Analysen og tolkningen foregår gjennom hele forskningsprosessen. Forskeren bruker ofte materiale fra mange kilder i samme undersøkelse. Analysen består i å tolke meningen som ligger bak ordene og handlingene til informantene.

Hva er en metode?

Metode er en planmessig fremgangsmåte, især i vitenskap og filosofi, gjerne grunnet på regler og prinsipper.

Hva må en bachelor inneholde?

Krav til bacheloroppgaven

Oppgavens omfang skal være på maksimalt 20 maskinskrevne sider, med 1,5 i linjeavstand, normal marg og skrifttype Times New Roman. Oppgaven skal i tillegg inneholde forside, eventuelt forord, et kort sammendrag (abstract) og referanseliste.

Leave a Comment