Hva heter den viktigste loven i Norge?

Grunnloven, gitt av Riksforsamlingen i 1814 er først i lovsamlingen. Deretter følger lovene i kronologisk orden, begynnende med Christian Vs Norske Lov av 1687.

Hva er Norges eldste lov?

Kong Christian Den Femtis Norske Lov ble vedtatt 15. april 1687 og trådte i kraft 29. september 1688.

Hva er lover og regler?

Lover er generelle rettsregler som fastsetter rettigheter og plikter. I norsk juridisk terminologi kan begrepet lov vise til rettsregler etter både deres innhold (materiell lov) og vedtaksform (formell lov).

Hva heter den viktigste loven i Norge? – Related Questions

Hvem lager lovene i Norge?

I Norge starter lovarbeidet som oftest med initiativ fra sittende regjering. Enten på egen hånd, eller med basis i et Stortingsvedtak. Lovforslag kan også komme fra det enkelte medlem av odelstinget, såkalte representantforslag. Disse kalles ofte dokument 8 forslag.

Hvem bestemmer lover?

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av forskrifter.

Hva er regler?

Regel er en bestemmelse om eller norm for hvordan man skal handle, opptre, gå fram i en bestemt type situasjon eller sammenheng; et prinsipp som man er pålagt å følge; retningslinje; forskrift.

Hvorfor har vi lover og regler i Norge?

En lov er den viktigste rettskilden for å løse tvister eller dømme etter ved straffbare forhold. Med tvist mener vi en uenighet eller uklarhet. Det er Stortinget som vedtar lover. Domstolene bruker lovene.

Hva er et reglement?

Reglement er en samling av bestemmelser eller forskrifter for orden og tjeneste i en større bedrift, skole, etat eller lignende.

Hvilke lover og regler gjelder på nett?

Det er forbudt å true noen til å gi deg penger eller andre ting av verdi. Det er forbudt å dele eller spre bilder eller film av andre på nett uten at han eller hun har gitt samtykke – sier det er greit. Det er forbudt å få noen under 18 år til å sende nakenbilder eller seksualiserte bilder av seg selv.

Er det lov å ta bilder av andre?

Å dele bilder av andre uten samtykke er ulovlig og derfor straffbart. Hovedregelen er at den som er på bildet også er den personen som bestemmer over det. Den som har stilt opp på et bilde er i loven gitt en rett til å bestemme hva som skal skje med bildet. Dette følger av åndsverkloven § 45 c.

Er det lov å legge ut bilder av andre?

Samtykke skal hentes inn før bildet eller filmen deles. Deler du familiebilder eller festbilder av omgangskretsen med andre, må du derfor ha samtykke fra alle som kan identifiseres på bildene. Dette gjelder selvsagt uansett om bildene publiseres på en hjemmeside, på en blogg, på sosiale medier eller andre nettsider.

Hva er ikke lov på nett?

Det er ikke lov til å mobbe andre eller plage andre på nett. Se straffeloven § 266 Hensynsløs atferd. Det er ikke lov å dele bilder, filmer eller lydopptak av andre som er krenkende eller private. Det er heller ikke lov å videresende slikt materiale.

Har foreldre lov til å sjekke mobilen?

Barn har rett på privatliv. Det står i barnekonvensjonen artikkel 16. Det betyr for eksempel at foreldre ikke uten videre kan lese tekstmeldingene til barna sine eller sjekke loggen på mobilen. Samtidig har foreldre et ansvar for å ta vare på barna sine, og de skal følge med på at barna har det bra.

Kan man chatte med politiet?

Sikker Chat brukes når du vil snakke om vanskelige og alvorlige ting med politiet, og vi vil sikre at dine personlige opplysninger blir håndtert på en ordentlig måte. Politiets nettpatrulje, som er på Facebook, Messenger og Instagram, sender deg en lenke til Sikker Chat.

Er det lov å legge ut private meldinger?

En slik samtale bør du ikke offentliggjøre uten samtykke fra den du hadde samtalen med. Dersom samtalen inneholder sensitive-/personopplysninger og/eller bilder/video, annet lignende innhold eller annet som bryter med lovverket, kan det være ulovlig å dele det.

Har politiet lov til å ta bilder?

Spesialenheten for politisaker har i løpet av de siste årene mottatt flere saker som gjelder politiets opptreden mot privatpersoner som filmer eller fotograferer politiets tjenesteutøvelse. Det er i utgangspunktet tillatt å fotografere/filme på offentlig sted.

Er det lov å ta opp samtaler uten samtykke?

Etter straffelovens §145a er det forbudt å gjøre opptak av andres samtaler uten samtykke. Derimot er det ikke forbudt å gjøre lydopptak av samtaler hvor man selv er deltaker etter straffelovens bestemmelser.

Er det ulovlig å gå inn på andres telefon?

Det er absolutt ikke greit å gå inn på noen andres telefon, og i noen tilfeller kan det være ulovlig. Å logge seg inn på en annens konto med vilje for å stjele tilgang, er omtrent som å åpne et annens brev. Det kan være straffbart etter Straffeloven paragraf 205 .

Er det lov å krenke?

Straffeloven § 390 a rammer den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred. Å “krenke en annens fred” vil si å ramme sinnets integritet. Bestemmelsen rammer med andre ord kun psykiske integritetskrenkelser. Straffen er bot eller fengsel i inntil to år.

Leave a Comment