Hva het kampanjen som skulle forebygge mobbing på arbeidsplassen?

Jobbing uten mobbing var et nasjonalt prosjekt av Arbeidstilsynet mot mobbing og trakassering i arbeidslivet i perioden 2005-2007.

Hva gjør man med mobbing på arbeidsplassen?

Snakk med arbeidsgiver, tillitsvalgte eller andre du stoler på i virksomheten. Dersom du selv opplever å bli mobbet, kan det lønne seg å snakke med den som du opplever mobber deg.

Hvordan løse en konflikt på arbeidsplassen?

Det viktigste du kan gjøre er å:
 1. prøve å løse konflikten du er en del av selv.
 2. dersom du ikke kan løse opp i den selv må du kontakte din leder.
 3. dersom leder ikke tar tak i konflikten må du kontakte ditt verneombud.
 4. melde fra til din leder, dersom du selv ikke er en del av konflikten.

Hva het kampanjen som skulle forebygge mobbing på arbeidsplassen? – Related Questions

Hvilke ulike strategier for konflikthåndtering er mest vanlig?

De vanligste konflikthåndteringsstrategiene er:
 • Ignorering av konflikten.
 • Unngåelse av konflikten.
 • Autoritær konflikthåndtering.
 • Maktbasert konflikthåndtering.
 • Juridisk konflikthåndtering.
 • Demokratisk konflikthåndtering.
 • Forhandling.
 • Mekling (Kompromiss)

Hvilke modeller kan du bruke for å løse en konflikt?

Ulike modeller
 • Autoritær. Å være autoritær kan forklares som å kreve lydighet, å bestemme hva andre skal gjøre uten å forklare hvorfor.
 • Juridisk. Juridisk konfliktløsning innebærer å bruke lovverket.
 • Demokratisk. Demokrati betyr at fleirtalet bestemmer.
 • Forhandling.
 • Megling.
 • Terapeutisk.
 • Ignorering.

Hva sier arbeidsmiljøloven om konflikter?

Arbeidsmiljøloven har ingen spesifikke krav eller pålegg når det gjelder konflikt. Loven har imidlertid krav om: At arbeiderne skal ha “full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger” (Aml § 1)

Hva er en konflikt på arbeidsplassen?

Konflikter i yrkeslivet

Konflikter er vanlig på alle arbeidsplasser. Noen ganger handler det om faglige uenigheter, noe som ofte kan være positivt for en arbeidsplass. Da blir vi utfordret til å tenke nytt og kreativt slik at arbeidsplassen utvikler seg.

Hvordan ta opp en konflikt?

Snakk med hodet
 1. Oppsøk personen personlig. Skriftlig dialog kan skape misforståelser.
 2. Forklar hvilke følelser dette vekker og hva det gjør med deg.
 3. Snakk med hodet og ikke med hjertet.
 4. Spør før du trekker konklusjoner.
 5. Hold deg til sak.
 6. Snakk med den det gjelder.

Hvem er partene på arbeidsplassen?

I arbeidslivet er det tradisjonelt to parter: Arbeidsgiverne og arbeidstakerne. I tillegg har i Norge staten ofte opptrådt som en tredjepart ved særlig store og viktige tariffoppgjør.

Hvordan bidrar du til et godt og sikkert arbeidsmiljø?

Lytt til andre og vis interesse for det kollegene dine jobber med. Gi kollegene dine anerkjennelse for den jobben de gjør. Følg felles kjøreregler: Følg de kjørereglene og rutinene dere har blitt enige om på arbeidsplassen din. Ta avstand fra mobbing: Ikke aksepter mobbing eller utfrysing.

Hvordan få til et godt samarbeid?

Her er syv ideer som bidrar til bedre samarbeid.
 1. Skap et inspirerende arbeidsmiljø
 2. Utvikle en positiv kultur.
 3. Være villig til å dele ideer.
 4. Gjør det enkelt å snakke med hverandre.
 5. Utnytt teammedlemmenes styrker.
 6. Gi belønning for samarbeid.
 7. Tilpass og utvikle.

Hva er viktig i et samarbeid?

Det er viktig å være ærlige med hverandre og be om hjelp og bidra med støtte når det kreves. Tydelig dialog: Nøkkelen til vellykkede samarbeid er en åpen kommunikasjon. Det er viktig å kunne prate om alt og hele tiden ha en dialog om hvordan samarbeidet fungerer. Ta opp både det som er bra og det som er dårlig.

Hvordan være en god samarbeidspartner?

En samarbeidspartner er en fortrolig partner som er opptatt av at du skal lykkes med din bedrift ved å tilby sine varer og tjenester for å oppnå dette. En samarbeidspartner hjelper deg å nå dine mål ved å gi relevant informasjon til deg basert på dine behov og prosesser.

Hvorfor er det viktig med godt samarbeid?

Fordelene med samarbeid Noe av det som motiverer oss til å samarbeide er at sam- arbeid kan skape gode følelser. Det kan gi glede, engasje- ment, inspirasjon og tilfredsstillelse. Man kan oppleve å være del av et meningsfullt fellesskap. Det å stå sammen med andre gir styrke, samhold og motvirker ensomhet.

Hva er et tverrfaglig samarbeid?

Tverrfaglig samarbeid er en metodikk for strukturert samarbeid mellom personell med ulik fagbakgrunn. Flerfaglighet er dermed en forutsetning for tverrfaglig samarbeid. Den enkelte fagperson har ansvaret for sin tjenesteyting og må være trygg og kompetent i sitt fagrolle.

Hvilke kompetanse mener du er viktig for å kunne arbeide i et tverrprofesjonelt team?

Tverrprofesjonell kommunikasjon

Evne til god og respektfull kommunikasjon med samarbeidspartnere og med pasient, bruker og pårørende. Det innebærer å utforske og være interessert i de andres verdier, kunnskaper og synspunkter, kunne lytte, forhandle, løse konflikter og trekke konklusjoner.

Hva er et helhetlig samarbeid?

Tverrfaglig samarbeid betyr at flere yrkesgrupper samarbeider for å ivareta pasienten som helhet. Dette er særlig aktuelt med pasienter som har diagnoser som påvirker flere funksjoner i kroppen, og der det er viktig å se fysiske skader i sammenheng med pasientens psykiske og sosiale situasjon.

Hva må til for at et tverrfaglig samarbeid skal fungere?

Dersom et tverrfaglig samarbeid skal fungere, man ha tillit til hverandre og den kompetansen samarbeidspartnerne har. Det er viktig å lytte til hverandre. Samtidig er det viktig at du bidrar med den kompetansen du selv har.

Hva påvirker evnen din til å kommunisere?

Holdningene og menneskesynet ditt påvirker måten du kommuniserer på. Respekt handler om å gi den andre mulighet til å være seg selv med sine styrker og svakheter. Det handler også om å lytte til det den andre sier, og prøve å forstå situasjonen ut fra den andres ståsted.

Leave a Comment