Hva har arbeidsgiver lov å spørre om ved egenmelding?

Arbeidstakeren har en plikt til å gi opplysninger om sin arbeidsevne, men ikke om sin sykdom. Arbeidsgiveren kan kun kreve helseattest og helsekontroll i de situasjoner som fremgår av arbeidsmiljøloven §§ 9-3 og 9-4.

Hvor syk for å ikke dra på jobb?

Er du smittsom – hold deg unna

Føler du deg dausjuk og har feber, er det helt klart ikke vits i å gå på jobb. Er du smittsom eller er i en tidlig fase av influensa, men har en jobb hvor du er i kontakt med eksempelvis pasienter, er det lite smart å gå på jobb. Det vil gi negative konsekvenser, forklarer Olafsson.

Har arbeidsgiver lov til å nekte egenmelding?

Ja, arbeidsgiver kan frata arbeidstakers rett til egenmelding. I følge bestemmelsen i folketrygdloven § 8-27 vil arbeidsgiver ha rett til å frata arbeidstakeren retten til å benytte seg av egenmelding når arbeidstakeren i løpet av en periode på 12 måneder: har hatt minst fire fravær uten å legge frem legeerklæring.

Hva har arbeidsgiver lov å spørre om ved egenmelding? – Related Questions

Kan man få sparken for å være syk?

Nei, du kan ikke få sparken på grunn av sykdom. Se arbeidsmiljøloven § 15-8.

Hvor mange egenmeldinger Korona?

Du kan bare bruke egenmelding i arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 kalenderdagene av sykefraværet. Du må ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder for å få rett til å bruke egenmelding. Er du borte mer enn tre kalenderdager, kan arbeidsgiveren din kreve sykmelding.

Hvor mange egenmeldingsdager har man i året IA bedrift?

I virksomheter som har IA-avtale kan den ansatte bruke inntil 24 egenmeldingsdager over en periode på 12 måneder. Det er ikke regler for hvor mange ganger den ansatte kan benytte egenmelding, men hver egenmelding kan ikke overstige 8 dager. Fridager regnes inn i egenmeldingsperioden.

Hvor mange dager mellom hver egenmelding?

Det skal gå 16 dager mellom hver egenmeldingsperiode . D.v.s. at en arbeidstaker som har dekket et sykefravær på 3 dager med egenmelding, ikke på nytt kan bruke egenmelding før han/hun igjen har vært arbeidsfør i 16 dager.

Kan man bruke egenmelding fredag og mandag?

Er man syk og borte på en fredag, har man dermed brukt opp egenmeldingsperioden når mandagen kommer. Ansatte kan kun bruke egenmelding i fire fraværstilfeller i løpet av en 12 måneders periode (altså ikke i løpet av et kalenderår).

Når må man levere egenmelding?

Ifølge folketrygdlovens minimumsregler er det de tre første dagene av et sykefravær som kan dokumenteres med egenmelding. Den 4. dagen arbeidstaker levere sykmelding.

Skal man ringe hver dag ved sykdom?

Må ikke gi beskjed for å få sykepenger

Simployers trygderettsrådgiver Hilde Svenneby opplyser at man ikke etter loven kan kreve at ansatte melder seg hver dag i egenmeldingsperioden. – I folketrygdloven er det bare meldeplikt første hele fraværsdag, for ikke å miste retten til sykepenger.

Hvordan si at du er syk?

Melding om sykefravær gis direkte til nærmeste leder pr telefon». Det skal også opplyses om antatt lengde på fraværet. Dersom nærmeste leder ikke har mulighet til å motta samtalen, kan leder delegere til andre.

Er det mulig å få sykemelding over telefon?

Den som sykmelder forutsettes å kjenne pasienten dersom telefon benyttes som grunnlag for sykmelding uten personlig undersøkelse. I det at den som sykmelder kjenner pasienten ligger det også et krav til at pasienten tidligere har identifisert seg.

Kan man ringe lege for sykmelding?

Må du til legen for å få sykmelding, eller er det nok å ringe til legen? Det kreves at legen personlig undersøker den som skal få sykmelding. Det kan gjøres unntak i helt spesielle tilfeller, men da må legen undersøke deg senest et par dager etter at du har fått sykmelding.

Hvordan bli sykemeldt pga stress?

Sykmelding kan være nødvendig pga symptomenes alvorlighetsgrad, eksempelvis svær utmattelse/manglende mestring, kognitive vansker og hvis arbeidet forverrer tilstanden. Full sykmelding i en periode på 2 uker, kan være nødvendig for å få en avstand til arbeidet.

Kan legen nekte å gi sykemelding?

Legen avgjør dine behov

– Hvis du sier at du er så dårlig og plaget at du ikke er i stand til å være på jobb og gjøre jobben din, så får du sykemelding, sier fastlege Bjørn Berge Hansen, som også jobber som rådgivende overlege i NAV.

Kan sjefen tvinge deg på jobb når du er syk?

Arbeidsgiver kan med andre ord ikke tvinge deg å komme på jobb, når du er syk. Det vil i utgangspunktet være du selv eller en lege som må vurdere om du er for syk til å dra på jobb, eller om du har mulighet til å være på jobb, og da eventuelt med tilrettelegging av for eksempel arbeidsoppgaver.

Skal man ringe eller sende melding når man er syk?

Du må ringe nærmeste leder eller ansvarlig på vakt om fravær og oppgi forventet fraværslengde. SMS er ikke godt nok, heller ikke det å gi beskjed til kollegaer. Hvis du uteblir fra jobben uten å gi beskjed, regnes dette som ureglementert fravær. Du risikerer å få en advarsel og trekk i lønn.

Kan arbeidsgiver ta kontakt med lege?

Arbeidsplassen kan kontakte legen på flere måter for å formidle informasjon eller be lege om råd. Oppfølgingsplan kan enten sendes til legen, eller den sykmeldte/ansatte kan ta med oppfølgingsplanen ved neste legebesøk. Sykemeldingsblankettens del C er ment som informasjonskanal fra arbeidsplassen til sykmeldende lege.

Har man krav på fri for å gå til lege?

av 17. juni 2005 nr. 62) har i kapittel 12 bestemmelser om retten til permisjon. Arbeidsmiljølovens §12-9 bestemmer at man har krav på å få fri for å følge barn til lege i forbindelse med sykdom.

Leave a Comment