Hva handler buddhismen om?

Buddhisme kan beskrives som «veien til den grunnleggende forandringen Buddha erfarte», og sentrale elementer er ikkevoldsetikk, meditasjon for selvinnsikt og visdom, som vil si å «utvikle selvinnsikt og derigjennom forståelse av den tilværelsen man er en del av.»

Hvordan blir man Buddha?

Mahabodhitreet i Bodh Gaya, India. Ifølge buddhistisk tradisjon nådde Siddharta Gautama sin oppvåkning her og ble en buddha. Tanken om at et menneske kan trene seg opp til å bli noe helt annet – en buddha – var en revolusjonerende tanke.

Hva er Buddha kjent for?

Buddha var buddhismens stifter. Hans lære (dharma), slik denne er bevart i buddhistiske tekster, utgjør grunnlaget for alle buddhistiske retninger. Han skal også selv ha grunnlagt buddhismens monastiske orden (sangha), og dermed buddhismen som organisert religion. Buddha betyr «Den oppvåknede».

Hva handler buddhismen om? – Related Questions

Er Buddha guddommelig?

Buddhismen er delt inn i to hovedretninger: theravada og mahayana. Theravada er den eldste retningen. Det betyr De eldstes lære, og har holdt fast på den tidligere buddhismens lære og munkeliv. Buddha er en lærer og et forbilde og har ingen guddommelig funksjon.

Er det lov å drikke alkohol i buddhismen?

Annet: Buddhistene har fem leveregler: ikke ta liv, ikke stjele, ikke misbruke seksuelt, ikke lyve og ikke drikke alkohol.

Hva er mantra i buddhismen?

I hinduismen, jainismen og buddhismen er mantraer hellige eller kraftfylte setninger, ord eller stavelser, ofte på sanskrit. I hinduismen er opprinnelig mantraer hellige vers fra Veda.

Hva er målet til en buddhist?

Det endelige målet for det religiøse liv er nirvana («utslukning»), en uforanderlig tilstand der alt begjær og all illusjon har opphørt. Den som har nådd nirvana, blir ikke gjenfødt på nytt.

Har buddhismen en gud?

Det finnes guder i buddhismen, men de har ingen skapende eller frelsende makt. Gudene i buddhismen er ikke annet enn levende vesener som på grunn av sin godhet blir gjenfødt som guder. Akkurat som menneskene er de avhengige av Buddhas lære for å nå nirvana.

Hvem kan bli en buddhist?

Buddha. Ifølge buddhismen kan alle mennesker nå samme innsikt som Buddha og bli en buddha.

Hvilke ritualer er det i buddhismen?

Ritualer er sentrale i buddhismen, både for lekfolk og for munker og nonner. Blant de viktigste er ritualer for å få beskyttelse fra ulykker, tilbedelsesritualer tilknyttet bestemte guddommelige vesener, og pilegrimsreiser. Felles for alle disse ritualene er at de skal bidra til å forbedre utøverens karma.

Hva skjer når en buddhist dør?

Seremonien holdes av en buddhistisk munk eller nonne og foregår ofte på pali, en av buddhismens viktigste språk. Under seremonien er det også egne tradisjoner for en buddhist. Dette omfatter blant annet stenking med vievann, sutra-resitasjon, bekjennelse, lovprisning og bønn. Brenning av avdødes eiendeler forkommer.

Hva er de 5 leveregler?

5 LEVEREGLER: • Ikke skade/drepe noe levende • Ikke stjele/ta noe • Ikke være seksuelt utro eller misbruke noen seksuelt • Ikke lyve • Ikke drikke alkohol eller bruke narkotika.

Hva heter buddhisme hellige hus?

Et buddhistisk tempel er et kultsted for buddhister, personer som følger buddhismen. De omfatter strukturer kalt vihara, stupa, wat og pagode i forskjellige regioner og språk.

Hva sier buddhismen om døden?

I buddhismen er døden først og fremst eksempel på den grunnleggende oppfatning at alt som er sammensatt er forgjengelig. Dette gjelder både menneskets kropp og dets sinn. Hukommelse av døden blir derfor en viktig meditasjonsøvelse.

Hvordan er kvinnesynet i buddhismen?

Likestilling og kvinnesyn. I Buddhistiske samfunn blir det ikke sett på en fordel å være kvinne. Men det er ingen enorm bakdel heller. Kvinner og menn blir sett på som omtrent like, menn allikevel har menn visse fordeler kvinnen ikke har.

Hva gir god karma?

Å følge dharma gir god karma, og i hinduismen er dharma rett handling. Mye av hinduismens religiøse litteratur handler om å forstå hva som er rett handling. I hinduismen er det ulik dharma for barn og voksne, kvinner og menn, og ulik dharma for ulike yrker og slekter.

Hva skjer når man oppnår nirvana?

Nirvana er lidelsens endelige opphør og frigjøring fra uvitenhet og videre reinkarnasjon, og dermed buddhismens frelsesmål. I indisk religion, og særlig i buddhismen, står nirvana i motsetning til samsara, den tilværelsen som er preget av fødsel og død og som derfor stadig forandrer seg.

Kan man bli gjenfødt?

Gjenfødelse, reinkarnasjon, er en religiøs forestilling om forvandling til nytt liv etter døden. Forestillingen om gjenfødelse er dominerende i de indiske religionene hinduismen, buddhismen, sikhismen og jainismen.

Hva kan man bli gjenfødt som?

Ifølge buddhismen er det seks ulike tilværelsesmåter man kan bli gjenfødt som:
  • mennesker.
  • guder (deva)
  • halv-guder (asura)
  • dyr.
  • sulten ånd (preta)
  • ulike typer vesener i helvete (niraya)

Leave a Comment