Hva går Montrealprotokollen ut på?

Montrealprotokollen forplikter medlemslandene til å redusere utslipp av gasser som er skadelige for ozonlaget. Protokollen er en av tidenes mest vellykkede internasjonale avtaler, og har ført til at de skadelige utslippene nærmest har stoppet opp.

Hva gjør ozonlaget?

Ozonlaget er av avgjørende betydning for livet på Jorden, da ozonmolekylene gjennom absorpsjon hindrer deler av den mer energirike ultrafiolette strålingen (UV-strålingen) fra Sola i bølgelengdeområdet 200–320 nanometer å komme ned til jordoverflaten.

Hva går Parisavtalen ut på?

Parisavtalen er en internasjonal klimaavtale som ble vedtatt under klimatoppmøtet 12. desember 2015 i Paris. Avtalen består av bestemmelser for blant annet reduksjoner i utslipp av drivhusgasser, klimatilpasning og støtte til utviklingslands omstilling. Alle verdens land har sluttet seg til avtalen.

Hva går Montrealprotokollen ut på? – Related Questions

Hvor er det mest forurensing i verden?

Liste over land etter utslipp
Land % av globale utslipp
1 Folkerepublikken Kina 22,2 %
2 USA 18,4 %
Europa 11,4 %
3 Russland 5,6 %

Når skal Norge bli klimanøytrale?

Norge skal være klimanøytralt i 2030, og EU har som mål å gjøre Europa til verdens første klimanøytrale kontinent, innen 2050.

Hva kan Norge gjøre for klimaet?

Den norske regjeringen la frem en handlingsplan i 2021, som beskriver hvordan Norge skal endre seg for å nå klimamålene innen 2030. Norge har som mål å bli et lavutslippssamfunn innen 2050, og redusere egne klimagassutslipp med 90-95 prosent sammenliknet med utslippsnivået i år 1990.

Hva har Norge gjort for Parisavtalen?

Norge har under Parisavtalen tatt på seg en forpliktelse til å redusere utslippene av klimagasser med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent i 2030 sammenlignet med nivået i 1990. Norge har meldt inn et forsterket klimamål under Parisavtalen. Regjeringen ønsker å oppfylle det forsterkede målet sammen med EU.

Hva var Parisavtalen 1973?

Paris Peace Accords i 1973 var ment for å etablere fred i Vietnam og en slutt på vietnamkrigen. Den endte det direkte amerikanske militære engasjementet stanset kampene mellom nord og sør midlertidig.

Hva er Parisavtalen Quizlet?

Parisavtalen er en avtale om at alle land skal redusere sine klimagassutslipp slik at gjennomsnittstemperaturen på jorda ikke øker med mer enn 2 grader – og helst ikke mer enn 1,5 grader – sammenlignet med førindustriell tid.

Hva menes med 2 graders målet?

Tema: Togradersmålet – Energi og Klima. Det internasjonale samfunnet ble i Paris-avtalen enig om et mål om å begrense økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen til “godt under” 2 grader over førindustrielt nivå.

Hva skjer hvis vi ikke når 2 gradersmålet?

Ved 1,5 grader mister vi kanskje «bare» 70 til 90 prosent av verdens korallrev. Ved 2 graders oppvarming er det sannsynlig at nesten alle verdens korallrev blir utradert. Selv ved 1,5 graders oppvarming vil sannsynligvis dødelige hetebølger opptre mye oftere enn i dag, ifølge FN.

Hva skjer ved 1 5 grader oppvarming?

Med 1,5 graders oppvarming kan vi begrense den ekstreme varmen, mens slike tilfeller vil skje dobbelt så ofte om den globale temperaturen stiger til 2 grader. Korallrevene vil forsvinne helt dersom vi varmer opp jorda til 2 grader, mens de fremdeles vil eksistere til en viss grad med 1,5 graders oppvarming.

Hva ødelegger klimaet?

Klimaet er i endring fordi det slippes ut mer drivhusgass i atmosfæren enn det som er naturlig. Et eksempel på en drivhusgass (også kalt klimagass) er karbondioksid, CO2. Gassen gjør drivhuseffekten sterkere. Mindre varme slipper ut gjennom atmosfæren.

Hvordan vil verden se ut i 2050?

Det blir oftere regn i 2050, men det vil også bli mer tørke og mer varme om sommeren. Foto: Shutterstock. Meteorologer og forskere vet en hel del om klimaet du kommer til å leve med som voksen. De regner for eksempel med at gjennomsnittstemperaturen på kloden vil stige litt over en halv grad fra i dag og fram til 2050.

Hva slipper ut mest CO2 i verden?

Avbrenning av olje og naturgass står for mesteparten av CO2-utslippene, mens planter og verdenshavene skaper litt balanse i regnskapet ved å oppta karbondioksid.

Hvorfor slipper Norge ut mye CO2?

Olje- og gassutvinning er den største utslippskilden med hele 28 prosent av utslippene. Deretter kommer industri med 23 prosent, veitrafikk og annen transport står for til sammen 30 prosent. Landbruket er Norges femte største utslippskilde og står for 8,4 prosent av Norges årlige utslipp av klimagasser.

Hvilket land har minst utslipp?

Det er store forskjeller mellom EU-land: Luxembourg topper listen med 13,1 tonn, mens Latvia slipper ut minst med 3,6 tonn per innbygger. Kina slipper ut 66 prosent mer CO2 per innbygger enn det globale gjennomsnittet.

Hva forurenser mest fly eller bil?

Fly forurenser 500 ganger mer

I forhold til bruk av båt eller bil gir fly henholdsvis 25 og 13 ganger høyere utslipp av klimagasser, forklarer seniorrådgiveren. Gjennomsnittstall for alle transportetappene i Norge viser samme mønster.

Hvor mye utslipp har en bil?

Tabell
Personbiler Andre lette kjøretøy
Utslipp CO2
Motorvei, 100km/t
Fri flyt 131,72 201,32
Køkjøring 238,08 274,90

Leave a Comment