Hva forteller målestokken?

Målestokk er forholdet mellom avstander på kartet og tilsvarende avstander i terrenget, oppgitt som en brøk. Kart i målestokk 1:100 000 betyr at én centimeter på kartet er 100 000 centimeter i terrenget, det vil si én kilometer. Nevneren i brøken kalles målestokktall.

Hvordan regne målestokk 1 100?

Målestokk er en forminskning eller forstørrelse med samme forhold for hele tegningen. Et hus kan f. eks tegnes i målestokk 1:1 dvs 1 m på arket er 1m i virkeligheten. Dette er ikke praktisk derfor velges det målestokk 1:50 eller 1:100 som forminsker huset på tegningen med henholdsvis 50 og 100 ganger.

Hvordan regne ut målestokk på kart?

Målestokken på et kart forteller oss om forholdet mellom avstander på kartet og avstander i virkeligheten. Målestokk skrives på denne måten 1:10, og leses 1-til-10. 1:10 betyr at 1 cm på kartet tilsvarer 10 cm i virkeligheten. Jo lavere målestokk kartet har, jo flere detaljer fra terrenget er med på kartet.

Hva forteller målestokken? – Related Questions

Hva er størst målestokk?

Betegnelsen stor og liten målestokk blir gjerne forvekslet. Det riktige er at målestokken 1 : 1000 er større enn 1 : 50 000. Det vil si at detaljerte kart er tegnet i stor målestokk, mens oversiktskart er tegnet i liten målestokk.

Hvor mye er 1 500 i målestokk?

Målestokk 1:500 betyr at 1 centimeter på kartet tilsvarer 5 meter i terrenget. Terrengformasjonene vises med noe som heter høydekurver (koter). Den konstante, loddrette avstanden mellom to høydekurver kalles ekvidistansen.

Hvilken målestokk har kartet?

Målestokk
1 cm på kartet tilsvarer 25000 cm i terrenget (25000 cm = 250 m)
1 dm på kartet tilsvarer 25000 dm i terrenget
4 cm på kartet er 25000 · 4 cm i terrenget (25000 · 4 cm = 100000 cm = 1000m = 1 km).

Hva er målestokken på kartet?

Målestokk. Målestokken (til dømes 1 : 50 000 eller 1 : 100 000) er eit forholdstal som fortel kor mange gonger større ein gjeven avstand i terrenget er, enn den tilsvarande avstanden på kartet.

Hva betyr målestokk 1 25000?

Alle kart har en målestokk. Målestokken forteller oss hvor lang en gitt avstand på kartet er i terrenget, eller motsatt. På kartet i eksempelet er målestokken 1:25000, det betyr at 1 meter på kartet er 25 km i virkeligheten, eller at 1cm. er lik 250m.

Hvor stor er målestokken dersom 3 cm på kartet tilsvarer 150 m 15 000 cm i terrenget?

Det betyr at det er 30 m høyde mellom hver ekvidistanselinje. Hvor stor er målestokken dersom 3 cm på kartet tilsvarer 150 m = 15 000 cm i terrenget? Et kart har målestokken 1:50 000.

Hvor langt er 20 cm?

Tommer til Centimeter tabell
Tommer Centimeter
20 in 50.80
21 in 53.34
22 in 55.88
23 in 58.42

Hvordan finner man ekvidistanse?

Ekvidistansen følger ofte målestokken på kartet og er skrevet inn på samme sted som du finner dette. Ekvidistansen på orienteringskart med målestokk 1:10 000 er vanligvis 5 meter som betyr at den loddrette høydeforskjellen mellom to høydekurver er 5 meter.

Hva mener vi med ekvidistanse?

Ekvidistanse er den vinkelrette avstanden i terrenget mellom høydekurvene (kotene) på et kart, altså høydeforskjellen mellom hver kote.

Hva betyr grønt på kartet?

Gult er kult (åpent område, lett å komme seg frem) Grønt er ikke skjønt (tett skog og vanskeligere å komme seg frem) Brunt er høydekurver som sier noe om terrengformasjonene. Hvitt er vanlig skog.

Hva er en kote?

En kote eller høydekurve er en linje på et kart, som markerer høydenivået i terrenget i forhold til en referansehøyde (normalt havnivået). Mellom hver kote er det en høydeforskjell som betegnes som kartets ekvidistanse. Jo tettere det er mellom hver kote på kartet, dess brattere er terrenget.

Hvordan se høyde på kart?

Over hele kartet ser du brune eller svarte linjer. De kalles høydekurver (koter) og viser oss terrengsformasjonene. En høydekurve er tegnet gjennom steder som ligger like høyt over havet. Mellom to nabokurver er det en fast loddrett høydeforskjell (ekvidistanse, forkortet ekv.).

Hvordan måle i kart?

Måling starter ved at du trykker på knapp for lengdemåling. Plasser musepeker (trådkorset) der du skal starte å måle. Plasser deretter neste punkt og avstanden fra startpunktet vises. Målelinjen kan ha knekkpunkter – da fortsetter du bare å måle.

Hvordan bruke kart og kompass?

Vri kompasshuset til linjene i kompasshuset blir parallelle med kartet sitt rutenettet nord-sør-linjer. Kompasshusets N-merke skal peke mot nord på kartet (det vil i praksis bety på kartet). Når du har gjort dette er kompasset orientert i forhold til kartet.

Hva betyr rød stiplet linje på kart?

Usikre eiendomsgrenser (rød stiplet linje):

Eiendomsgrenser som er presentert med rød stiplet linje må kun oppfattes som orienterende. Dette er stort sett eiendomsgrenser hvor koordinatene på grensepunktene (i kartløsningen) er fremkommet ved hjelp av digitalisering av målebrev og økonomiske kart.

Hvordan tar man ut en kompasskurs?

Hold kompasset vannrett i hånden foran deg, og snu deg rundt til den røde enden av kompassnålen legger seg over «N» i kompasshuset. Marsjretningen blir den veien marsjretningspila peker. Velg et punkt i terrenget foran deg som kompasset peker på. Når du har kommet dit, finner du et nytt punkt i samme retning.

Leave a Comment