Hva er sykepengegrunnlaget for selvstendig næringsdrivende?

Når NAV skal betale sykepenger, må det fastsettes et sykepengegrunnlag. Dette beregnes vanligvis ut fra gjennomsnittet av pensjonsgivende inntekt for de siste tre årene. Sykepengegrunnlaget er begrenset opp til seks ganger grunnbeløpet (6 G) (for tiden 638 394 kroner).

Har selvstendig næringsdrivende rett til sykepenger?

Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser har du rett til sykepenger fra 17. fraværsdag. For deg som er selvstendig næringsdrivende utgjør sykepengene 80 prosent av sykepengegrunnlaget. For deg som er frilanser utgjør sykepengene 100 prosent av sykepengegrunnlaget.

Hvorfor får ikke selvstendig næringsdrivende dagpenger?

Dagpenger er en delvis erstatning for tapt arbeidsinntekt og skal bidra til å søke og beholde arbeid, opplyser Nav, men: Som selvstendig næringsdrivende har du ikke rett på dagpenger hvis markedet ditt skulle forsvinne og du blir arbeidsløs. Næringsinntekt gir altså ikke grunnlag for dagpenger.

Hva er sykepengegrunnlaget for selvstendig næringsdrivende? – Related Questions

Hva har jeg krav på fra NAV?

Her finner du en oversikt over NAVs tjenester og ytelser.
  • Dagpenger hvis du er arbeidsledig eller permittert.
  • Sykepenger.
  • Familieytelser.
  • Økonomisk stønad (sosialhjelp)
  • Opplysning, råd og veiledning.
  • Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
  • Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.
  • Midlertidig botilbud (nødsituasjon)

Har man rett på dagpenger hvis man sier opp selv?

Har du selv sagt opp stillingen din er hovedregelen at du må vente i 18 uker (karenstid) før du får dagpenger fra NAV. Hvis du sa opp fordi alternativet var oppsigelse fra arbeidsgiver, må du sørge for at du kan dokumentere dette.

Hvem har ikke rett på dagpenger?

Dager du er syk, har ferie eller jobber mer enn 50 prosent av vanlig arbeidstid, regnes ikke med i ventedagene. Hvis du er syk, har ferie eller jobber så mye at du ikke blir ferdig med de tre ventedagene i løpet av de første 15 virkedagene, vil du ikke ha rett til dagpenger.

Hvem har krav på dagpenger fra NAV?

Du må være reell arbeidssøker for å ha rett til dagpenger. Du trenger ikke å ta arbeid i hele Norge eller jobbe heltid/kveld/natt/helg hvis du er mer enn 60 år, eller har helseproblemer som gjør det vanskelig å jobbe fulltid hvor som helst i Norge.

Hvor mye kan man jobbe for å få dagpenger?

NAV har beregnet fastsatt vanlig arbeidstid til 9 timer pr uke. I regelverket står det at dersom man jobber mer enn 50 % av gjennomsnittlig arbeidstid i løpet av meldeperioden (14 dager), så mister man dagpengene. Regnestykket blir da slik: Dersom hun ikke jobber, får hun netto utbetalt 5890 kr pr. 14.

Kan man permittere seg selv når man er selvstendig næringsdrivende?

Hvem kan permitteres

Innehaver av enkeltpersonforetak defineres som selvstendig næringsdrivende og kan ikke permittere seg selv.

Hvor mye får man fra NAV ved permittering?

Hvor mye lønnskompensasjon kan du ? Hvis du har blitt permittert 31. august eller tidligere, skal NAV dekke lønnen din fra og med tredje dag etter at du ble permittert, og i maksimalt 18 dager. I de dagene NAV skal dekke, har du krav på full lønn inntil 6G (1G = grunnbeløpet i folketrygden).

Hvor mye må man være permittert for å få dagpenger?

Dagpenger. Du er minst 50 prosent permittert. Har du flere arbeidsforhold, er det den samlede arbeidstiden din som må være redusert.

Hva skjer etter 26 uker permittering?

Etter arbeidsgiverperiode I er arbeidsgiveren fritatt fra lønnsplikt ved hel eller delvis permittering i 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder (fritaksperioden). Tid hvor arbeidstakeren har vært permittert som følge av arbeidskamp, regnes ikke med ved beregning av permitteringstiden.

Kan jeg ta en annen jobb når jeg er permittert?

Du kan jobbe for annen arbeidsgiver når du er permittert. Men husk at du fortsatt er ansatt i den virksomheten du er permittert fra. Arbeid for andre kan derfor ikke være i konkurranse med din arbeidsgiver.

Er det lov å jobbe når man er permittert?

Arbeid under permittering

Arbeidstakere kan jobbe i permitteringsperioden. Hvis arbeidstakeren jobber hos den permitterende arbeidsgiveren i sin vanlige stillingsprosent i mer enn 6 uker sammenhengende, blir permitteringen brutt.

Kan man permittere daglig leder?

Daglig leder kan derfor permitteres, og kan ha rett til dagpenger. Dette gjelder også selv om vedkommende selv eier selskapet, og selv om han eller hun er den eneste ansatte. Daglig leder er da både den permitterte som søker dagpenger og arbeidsgiver som skal dokumentere situasjonen i bedriften.

Leave a Comment