Hva er rettigheter og plikter for en arbeidstaker?

Hva er dine rettigheter som arbeidstaker?

Som arbeidstaker i Norge har du alltid krav på å få vite når og hvor mye du skal jobbe. Alminnelig arbeidstid er også regulert, og sikrer både at du ikke jobber for mye og når du har krav på overtidskompensasjon. Som hovedregel er alminnelig arbeidstid i Norge: 9 timer i løpet av 24 timer (normalarbeidsdag)

Hvilke plikter har man som ansatt i et arbeidsforhold?

I et arbeidsforhold er det ikke bare arbeidsgiver som har plikter overfor sine ansatte. Også de ansatte har plikter å forholde seg til overfor sin arbeidsgiver. Disse oppstilles gjerne i tre hovedkategorier: Arbeidsplikt, lydighetsplikt og lojalitetsplikt.

Hvilke rettigheter har du som arbeidsgiver?

Rettigheter for arbeidsgiver og arbeidstaker
  • Styringsretten = arbeidsgiverens rett til å ansette, si opp, kontrollere og lede.
  • Restkompetanse = arbeidsgiverens rett til å avgjøre alle spørsmål som ikke er regulert av lovverk, kollektive avtaler eller arbeidsavtalen.

Hva er rettigheter og plikter for en arbeidstaker? – Related Questions

Hva er arbeidsgivers plikt?

De fleste arbeidsgivere må tegne tjenestepensjonsordning for sine ansatte, og du må tegne yrkesskadeforsikring for alle ansatte. Som arbeidsgiver skal du utbetale lønn, trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift. Alle lønns- og ansettelsesforhold skal rapporteres månedlig via A-meldingen.

Hvilke rettigheter og plikter har vi i arbeidslivet?

Plikter er det du som ansatt må gjøre. Eksempler på plikter er at du må komme presis på jobb og at du må gjøre arbeidsoppgavene dine. Rettigheter er det du har krav på som ansatt. Eksempler på rettigheter er at du har rett til en skriftlig arbeidskontrakt, lønnsslipp og en attest.

Hva er arbeidsgivers ansvar?

Arbeidsgiver, som er den som leder, fordeler og kontrollerer arbeidet, har hovedansvaret for at arbeidsmiljøloven og kravet om systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet blir etterlevd. Det gjelder uansett størrelsen på virksomheten.

Hvilke plikter har en arbeidsgiver Ifølge arbeidsmiljøloven?

Arbeidsgivers plikter
  • ta lovpålagt opplæring i HMS-arbeid.
  • ha kunnskap om krav som gjelder for virksomheten.
  • samarbeide med arbeidstakerne og verneombud.
  • sørge for at det utøves systematisk HMS-arbeid på alle plan i virksomheten.

Kan arbeidsgiver tvinge meg på jobb når jeg er syk?

Arbeidsgiver kan med andre ord ikke tvinge deg å komme på jobb, når du er syk. Det vil i utgangspunktet være du selv eller en lege som må vurdere om du er for syk til å dra på jobb, eller om du har mulighet til å være på jobb, og da eventuelt med tilrettelegging av for eksempel arbeidsoppgaver.

Hva betyr arbeidsrettigheter?

Arbeidsretten er en særdomstol som behandler tvister om inngåtte tariffavtalers gyldighet, forståelse og eksistens, tvister om brudd på fredsplikten i arbeidslivet og tvister om erstatningsansvar i forbindelse med tariffbrudd og ulovlig arbeidskamp.

Hvilke plikter har du som arbeidstaker?

Arbeidstakerne skal medvirke til gjennomføringen av HMS-tiltak og delta i det organiserte vernearbeidet. Som arbeidstaker har du plikt til å følge de verneinstruksene og sikkerhetsrutinene som er fastsatt for din arbeidsplass.

Hvorfor er arbeidsrett viktig?

I tillegg til å sørge for likebehandling i arbeidslivet, har arbeidsmiljøloven som formål å sikre et helsefremmende arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon. Den skal også bidra til et inkluderende arbeidsliv for alle ansatte i en virksomhet.

Er det lov å jobbe uten lønn?

Det finnes ingen regler i loven om minstelønn. Det er avtalefrihet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om hvor stor lønnen skal være. Det er derfor ingenting i veien for at man kan jobbe gratis, men dette bør avtales nærmere. De fleste arbeidsgivere har inngått tariffavtaler hvor det er fastsatt regler om minstelønn.

Er det lov å jobbe 7 dager i strekk?

Du kan maks. jobbe 10 timer overtid per 7 dager og 25 i løpet av 4 sammenhengende uke. Tegningen illustrerer at en ansatt maksimalt kan jobbe 12 dager sammenhengende fordi arbeidsperioden er delt i to ved hjelp av ukeskillet.

Er det lov å jobbe 6 dager i uken?

Det er ikke i seg selv nødvendigvis ulovlig å jobbe 6 dager i uka, men om det er tillatt kommer an på hvor mange timer du skal jobbe, og om du får den arbeidsfrie perioden du skal ha per uke. Du kan ikke ha mer enn full stilling til sammen hos en og samme arbeidsgiver.

Er det lov å ha 2 jobber?

Se arbeidsmiljøloven § 10-4 (1). Grensene for arbeidstid i arbeidsmiljøloven kapittel 10 tar utgangspunkt i at du har en arbeidsgiver. Det er imidlertid ikke ulovlig å ha mer enn en arbeidsgiver samtidig. Du kan derfor jobbe mer enn grensene for arbeidstid i kapittel 10, hvis det er fordelt på flere arbeidsgivere.

Kan man ha to 100 stillinger?

Du kan ikke ha mer enn 100% stilling hos en og samme arbeidsgiver. Dersom du har mer enn 100% stilling hos samme arbeidsgiver regnes dette som overtid, og overtid er ikke tillatt som en fast ordning. Kommunen vil som regel anses å være en og samme arbeidsgiver.

Hvor ofte har man krav på pause?

Pauser. Arbeidstaker har rett til minst én pause når den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Dersom den daglige arbeidstiden er åtte timer eller mer, skal pausene til sammen være minst en halv time.

Har man lov til å jobbe i ferien?

Det finnes ingen grense for hvor mange arbeidsgivere du kan jobbe for, eller hvor mange sykepleierstillinger du kan ha. Men du kan ikke jobbe ekstra i ferien, med mindre du er deltidsansatt.

Kan man få både feriepenger og lønn?

Det som faktisk skjer ved feriepengeutbetalingen, uten at dette nødvendigvis fremkommer på lønnsslippen, er at arbeidsgiver utbetaler alle feriepengene pluss en vanlig månedslønn, samtidig som det holdes tilbake lønn for ferien. Altså Feriepenger + Månedslønn – Lønn for 5 uker (ev. lønn for 4 uker og 1 dag).

Leave a Comment