Hva er lovlig lengde på kniv?

Er knivbladet 6,01 cm langt er kniven ulovlig – er den kortere kan du ta den med, så fremt det ikke mistenkes at du skal bruke den til noe ulovlig. Unntaket er springkniver og alle lommekniver som har låsbart blad, i motsetning til de avbildede knivene som ikke er lommekniver.

Kan man ha lommekniv på seg?

Det fremgår av straffeloven § 189 andre ledd at det er ulovlig å gå med kniv på offentlig sted. Dette forbudet gjelder likevel ikke om kniven brukes til, bæres eller medbringes i forbindelse med arbeid, friluftsliv eller et annet såkalt aktverdig formål. Dette fremgår i straffeloven § 189 tredje ledd.

Hva er en ulovlig kniv?

Etter våpenforskriften § 9 er springkniver, batangakniver (foldekniver også kjent som balisonger eller butterflykniver), stiletter eller andre tilsvarende særlig farlige gjenstander som ikke anses å ha noe aktverdig formål og som fremstår som voldsprodukter, ulovlig å anskaffe og inneha uten dispensasjon fra politiet.

Er det lov til å gå med Leatherman?

En leatherman vil være egnet til å påføre noen en kroppskrenkelse, og er dermed ulovlig å bære på offentlig sted, f. eks i beltereimen. Offentlig sted vil si gater og veier, skoler og arbeidsplasser, kino og kafé, etc.

Hva er lovlig lengde på kniv? – Related Questions

Er det lov å ha kniv i sekken?

Hei, Å gå med kniv i sekken er et brudd på straffeloven § 189 annet ledd , som sier at det er forbudt å gå med kniv eller annet redskap som er egnet til å skade andre på offentlig sted. Loven sier at dette straffes med bot eller fengsel i opptil 1 år.

Er det lov med Karambit kniv i Norge?

Tollvesenet fortviler

En mye omtalt og populær kniv som tollvesenet ser mye av i disse dager er den såkalte «karambitkniven». Denne typen kniv er fullt ut lovlig å importere til Norge. Det finnes et utall av nettsteder hvor du med noen få tastetrykk kan bestille den mest groteske kniven direkte hjem i posten.

Er det lov å gå med multitool?

straffeloven § 189 annet ledd sier at det er forbudt å med kniv eller lignende skarpt redskap som er egnet til å skade andre (påføre noen en kroppskrenkelse) på offentlig sted.

Hvilke kniver er ikke lov i Norge?

Med den innføres det et forbud mot å erverve kniver med bladlengde fra 25 cm, herunder macheter. For at eiere av slike kniver skal få tid til å innordne seg etter den nye forskriften, gjelder forbudet mot å inneha slike kniver fra 1. juni 2022.

Er det lov å gå med machete?

Løyveplikt: Det er forbudt å erverve, eie eller inneha machete eller machetelignende hoggeredskaper med en bladlengde fra 25 cm uten tillatelse fra politimesteren.

Er det lov å ha en Katana i Norge?

De er derfor lovlige. Så lenge samuraisverdet brukes til det som det er ment for, altså henge på veggen, skal det ikke ha noen konsekvenser å eie ett sånt sverd.

Er Glock lov i Norge?

Helautomatiske skytevåpen er som den store hovedregel ikke tillatt å eie, selge eller kjøpe i Norge. Dette står i våpenloven § 5 andre ledd .

Er det lov å eie sverd?

Sverd står ikke nevnt spesifikt, men det står at det ikke er lov med “særskilt farlege gjenstandar som saknar eit lovleg bruksområde, og som står fram som eit valdsprodukt”. De fleste skarpe sverd kan nok fremstå som voldsprodukter, og dette vil spesielt gjelde dersom de aktuelle sverdene vanligvis brukes som våpen.

Er dolk lovlig?

I våpenforskriften står det at det er ulovlig å “erverve, eie eller inneha” våpen som omfattes av bestemmelsen, blant annet diverse kniver og stiletter. En dolk regnes som en stilett i denne sammenheng.

Er det lov med Tazer i Norge?

Pepperspray og taser omfattes av Våpenloven §§ 1 bokstav b og 3 bokstavene e-f . Dette betyr at det er ulovlig for privatpersoner å eie peppersprayvåpen, beholdere med pepperspray eller liknende uten tillatelse fra politiet. Elektrosjokkvåpen er forbudt å inneha i Norge i henhold til våpenforskriften § 9.

Er det lov å kjøpe med seg kniv fra utlandet?

springkniver og batangakniver er ulovlig i Norge. Det er heller ikke lov å importere slike kniver fra utlandet. Tolletaten kan kontrollere alle varer som kommer til landet. Du er selv ansvarlig for å følge reglene.

Hva slags selvforsvar er lov i Norge?

Å bruke vold og våpen er i utgangspunktet straffbart, men kan være lovlig hvis det gjøres i nødverge . Dette reguleres av straffeloven § 18 . Hvis noen truer eller angriper deg har du lov til å forsvare deg selv, men du kan ikke gjøre mer enn det som er nødvendig for å avverge situasjonen.

Er det lov å gå med forsvarsspray?

Forsvarsspray er fullt lovlig å ha på seg og ute i det offentlige med. Det er heller ingen aldersgrense på oppbevaring og bruk av forsvarsspray, så man kan fint kjøpe dette både til seg selv, sin livs partner og eventuelt sine barn/ungdommer.

Er det lov å ha pistol?

Man har ikke lov til å bære skytevåpen i Norge, annet enn på jakt, og for transport til og fra skytebanen. Pistol og revolver er ikke tillatt brukt til jakt i Norge, så her er det kun transport til og fra skytebanen som gjelder.

Leave a Comment