Hva er kjerneenergi enkelt forklart?

Kjernekraft, også kalt kjerneenergi eller upresist kalt atomkraft, er bruken av kjernereaksjoner som utløser atomenergi for energiproduksjon, fortrinnsvis elektrisk. Den omdanner vann til damp for å drive dampturbiner for å produsere elektrisitet i et kjernekraftverk. Begrepet omfatter fisjon, radioaktivitet og fusjon.

Er kjernekraft fornybar energi?

Rent men ikke fornybart

Men, på grunn av de lave karbonutslippene assosiert med kjernekraft er det ofte ansett som en svært ren kilde. Problemene med kjernekraft er nemlig ikke direkte knyttet til hvordan energien utvinnes, snarere konsekvensene av ulykker eller feilsteg i prosessen, samt håndteringen av avfall.

Hva blir kjernekraft brukt til?

Et atomkraftverk er et kraftverk som fremstiller elektrisk energi ved hjelp av kjernekraft. Den 20. desember 1951 ble elektrisk strøm for første gang produsert av en atomreaktor, og tre år senere ble det første offisielle atomkraftverket satt i konvensjonell bruk i Obninsk, Russland).

Hva er kjerneenergi enkelt forklart? – Related Questions

Hvordan lages kjerneenergi?

Kjernekraft er elektrisk energi som produseres i kjernekraftverk ved hjelp av kjernefysisk fisjon eller fusjon. Produksjon av kjernekraft kan også skje i mindre skala ved å utnytte radioaktive prosesser som enten produserer elektrisk energi direkte eller via varme i en radioisotopisk termoelektrisk generator.

Er kjernekraft bra for miljøet?

Atomkraft er en god måte å utvinne ren energi på. En atomreaktor trenger ikke annet enn brensel for å produsere energi. Den kan produsere strøm døgnet rundt. En atomreaktor har ingen utslipp av klimagasser og er billig i drift.

Hva brukes de to Kjernereaktorene i Norge til?

Norge har i dag to kjernereaktorer til forskningsformål, én på Kjeller utenfor Oslo og én i Halden. Reaktoren på Kjeller leverer blant annet radioaktive isotoper til industri, sykehus og forskning. Hovedaktiviteten ved Halden-reaktoren er forskning på kjernebrensel.

Hva slipper kjernekraft ut?

Klima. Kjernekraft slipper ikke ut CO2 og bruker bare begrensede ressurser fra naturen. Lett å få ta i drivstoffet. Brenselet til atomreaktorene finnes mange steder i verden, mens kull, olje og naturgass er begrenset til relativt få land.

Hvor mye avfall produserer et atomkraftverk?

All energiproduksjon gir avfall

På de rundt 60 årene som har gått siden det første kjernekraftverket ble skrudd på, er det globalt produsert 250 000 tonn avfall. Totalt. Denne mengden får plass i en lagerbygning på størrelse med en IKEA.

Hva er ulempene med kjernekraftverk?

Ulemper ved kjernekraft

En av de største ulempene handler om miljøet vårt. Avfallet kjernekraftverkene genererer bruker tusenvis av år på å bli borte. Ulykker er en annen ulempe. Ikke fordi det skjer så mange av dem, men fordi det går så veldig galt når det først går galt.

Er kjernekraft billig?

De konkluderer med at kjernekraft ikke er den dyreste energikilden. Rapporten viser (med 7% diskonteringsrente) at gjennomsnittsprisen for kjernekraft (59 øre/kWh) i 2025 være dyrere enn sol- (48 øre/kWh) og vindkraft (43 øre/kWh), men billigere enn vannkraft (61 øre/kWh) og biomasse (100 øre/kWh).

Hva er den billigste energikilden?

– Gass- og vannkraft er billigst, kjernekraft mest stabilt, mens kullkraft er avfallsverstingen.

Kan kjernekraft være farlig?

Kjernekraftverk slipper ut farlig(e mengder) stråling

Utslippene av stråling fra et kjernekraftverk er veldig små. Hvis man bor innenfor en 75 km radius til et kjernekraftverk vil du i gjennomsnitt få en ekstra stråledose hvert år på ca 0.0001 mSv som kommer fra kraftverket.

Har Danmark kjernekraftverk?

Danmark har ingen produksjon av kjernekraft, men var lenge et foregangsland når det gjaldt forskning på utnytting av kjerneenergi til sivile formål. I 1985 vedtok Folketinget at kjernekraftverk ikke skulle bygges i Danmark. Landet hadde tre eksperimentelle reaktorer som alle er tatt ut av drift.

Er det atomkraftverk i Tsjernobyl?

Tsjernobyl er et nedlagt kjernekraftverk i Ukraina. Kraftverket er mest kjent for Tsjernobyl-ulykken som regnes for å være den alvorligste kjernekraftulykke i verden.

Har Sverige atomkraftverk?

Sverige har seks kjernereaktorer i drift som sørger for rundt 30 prosent av landets samlede produksjon av elektrisk energi. Den viktigste energikilden til kraftproduksjon er vannkraft, med en andel som kan variere mellom 48 og 37 prosent.

Hvor mange kjernekraftverk har Ukraina?

Ukraina har fire kjernekraftverk i drift.

Hvor er verdens største atomkraftverk?

Verdens største kjernekraftverk er Kashiwazaki-Kariwa kjernekraftverk i prefekturet Niigata i Japan, som ble bygget i 1977, men ble ikke satt i drift før 1985. Installert effekt er 8 212 MW, og produksjonen på inntil 50 TWh årlig tilsvarer nesten halve Norges kraftproduksjon.

Hvilke land har mest atomkraft?

Land med kjernekraft

Frankrike har 58 reaktorer i drift, og er dermed landet med nest flest reaktorer i verden, etter USA. Andelen el-produksjon fra kjernekraft er ca. 75 %, og Frankrike er det land i verden som er mest avhengig av kjernekraft. Alle reaktorene i Frankrike er trykkvannsreaktorer, av tre standardtyper.

Er det atomkraftverk i Norge?

– Vi har ikke tidligere hatt kjernekraftverk i Norge, noe som også gjenspeiles i vårt lovverk og våre regulatoriske krav. I tillegg til konsesjon etter atomenergiloven vil et kjernekraftverk trenge godkjenninger og tillatelser etter andre lovverk, deriblant forurensningsloven, skriver Kaiser til TU.

Leave a Comment