Hva er hensikten med fysisk sikring?

Fysisk sikring er eit grunnleggjande sikringstiltak å hindre uvedkomande fysisk tilgang til skjermingsverdig informasjon og aktivitet. Sikringstiltaka etablerer sikre område gjennom inngangskontroll og fysiske barrierar.

Hva menes med teknisk sikring?

Teknisk sikring omfatter alarmanlegg, adgangskontroll og videoovervåkning.

Hva er eksempler på fysiske sikkerhetstiltak?

Med fysisk sikkerhet mener vi for eksempel vegger, golv, tak, dører, låser og vinduer. Disse delene av en bygning danner selve grunnlaget for å hindre tap av verdier. Vi må ha vegger og tak for å hindre at for eksempel tv-en eller mopeden vår blir ødelagt av snø og regn.

Hva er hensikten med fysisk sikring? – Related Questions

Hva er tekniske tiltak?

Tekniske tiltak

Systemsikring innebærer fysisk sikring av alle bestanddelene i systemet, samt systemintegritet som omfatter effektivt og robust vern mot og under tilsiktet og utilsiktet forstyrrelse av systemets normale drift og adgangskontroll.

Hva regnes som de tre grunnleggende begrepene rundt informasjonssikkerhet?

De prioriterte områdene er de tre sikkerhetstjenestene konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Sentralt i informasjonssikkerhet står risikostyring og oppfølging av dette gjennom utøving av sikkerhetsledelse.

Hva beskriver sårbarhet i risikovurdering?

Når vi gjennomfører en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS) så identifiserer vi risikoene i systemet (hva som kan gå galt) og vurderer konsekvensene og sannsynlighetene av disse.

Hva er cyber sikkerhet?

Cybersikkerhet legger vekt på å beskytte maskiner, enheter og infrastruktur fra trusler som kommer av at de er koblet mot internett. Cybersikkerhet inkluderer også trusler der IT-systemer blir benyttet, men ikke angrepet, slik som økonomisk svindel og digital mobbing.

Hva er informasjonssikkerhet definisjon?

Informasjonssikkerhet dreier seg om å håndtere risiko relatert til virksomhetens informasjonsverdier og behandling av personopplysninger. Personopplysninger kommer i mange former. De kan trykkes eller skrives på papir, lagres elektronisk, overføres via post eller elektroniske media, eller formidles muntlig.

Hvor mye tjener Cyber Security?

Lønn som cyber security spesialist

Imidlertid kan dette raskt vokse med erfaringen, og mer erfarne spesialister tjener i snitt rundt 740.000,- årlig, mens senior stillinger ofte har lønn helt opp mot 824.000,- i året.

Hva er et styringssystem for informasjonssikkerhet?

Det er det samme som styringssystem og ledelsessystem for informasjonssikkerhet. Formålet er at offentlige virksomheter skal ha tilstrekkelig styring og kontroll på informasjonssikkerheten; det vil si tilstrekkelig styring og kontroll på sikring av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av informasjon.

Hva er god informasjonssikkerhet?

Informasjonssikkerhet omfatter: Konfidensialitet – at informasjonen ikke blir kjent for uvedkommende. Integritet – at informasjonen ikke blir endret utilsiktet eller av uvedkommende. Tilgjengelighet – at informasjonen er tilgjengelig for autoriserte ved behov.

Hva er CIA modellen?

CIA – tre aspekter ved informasjonssikkerhet

CIAmodellen er en rettvinklet trekant som består av sidene Confidentiality, Integrity og Availability, eller konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Alle tre er nødt til å adresseres for at du skal kunne regne informasjonssikkerheten din som god nok.

Hva menes med konfidensialitet?

Konfidensiell betyr fortrolig, altså noe som ikke må omtales eller fortelles videre.

Hvordan oppnå konfidensialitet?

Konfidensialitet oppnås med sikkerhetsmekanismer slik som kryptering, tilgangskontroll og fysisk sikring. Konfidensialitet inngår som K-en i sikkerhetsbegrepet KIT.

Hva innebærer prinsippene om integritet og konfidensialitet?

Integritet og konfidensialitet

Personopplysninger skal behandles slik at opplysningenes integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet beskyttes. Dette betyr at den behandlingsansvarlige må sørge for å iverksette tiltak mot utilsiktet og ulovlig ødeleggelse, tap og endringer av personopplysninger.

Hvor mange Personvernprinsipper er det?

Kort sagt, er kravene i personvernforordningen bygget på syv generelle personvernprinsipper. Å forstå disse syv prinsippene vil gjøre det enklere for deg å etterleve kravene i GDPR. De syv prinsippene er: Lovlig, rettferdig og gjennomsiktig.

Hva må du gjøre om du behandler andres personopplysninger?

All behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag for å være lov. Virksomheten derfor ha identifisert om det finnes et behandlingsgrunnlag før opplysningene hentes inn. Hvis ikke det finnes, er bruken av personopplysningene ulovlig.

Hva regnes som sensitive personopplysninger?

Eksempler på slike opplysninger er en persons rasemessige eller etniske bakgrunn, politiske oppfatning, religion, filosofiske overbevisning eller medlemskap i fagforening. Også helseforhold (som allergier, sykefravær, legebesøk og graviditet) og seksuelle forhold og orientering vil være sensitive opplysninger.

Er det lov å sende personnummer på epost?

Fødselsnummeret skal ikke være synlig i konvoluttvinduet eller være skrevet på utsiden av konvolutten. Vi anbefaler kryptering ved sending av fødselsnummer på usikret e-post, men virksomheten må gjøre egne vurderinger basert på den konkrete situasjonen slik at tilfredsstillende informasjonssikkerhet oppnås.

Leave a Comment