Hva er en medvirkningsprosess?

Medvirkningsprosesser er ulike arbeid i regi av kommunen hvor byen eller spesfikke grupper inviteres inn til å delta aktivt underveis i utviklingen av en plan, i idèutvikling, i utformingen av et budsjett, eller fordeling av støtte til innbygger-initiativer.

Hvordan sikre medvirkning?

Arbeidsgiver kan gjøre flere tiltak for å sikre arbeidstakers medvirkning, for eksempel: Informasjons- og kommunikasjonskanaler som medarbeidersamtaler og personalmøter. Vernetjeneste med verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Arbeidsmiljøkartlegging: vernerunder, medarbeiderundersøkelser.

Hvem skal ta initiativ til brukermedvirkning?

Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukerne.

Metoder som ivaretar brukermedvirkning

  • Individuell plan er brukerens egen plan og skal utarbeides sammen med bruker.
  • Koordinator og fast kontaktperson er ofte en fasilitator eller los for å gjøre tjenester tilgjengelige.

Hva er en medvirkningsprosess? – Related Questions

Hvorfor er det viktig med barns medvirkning?

Medvirkning gir barn mulighet til å framstå som individer, ytre seg og komme med egne bidrag i det miljøet de er i. Når barna får erfare at de er en del av et fellesskap hvor stemmen deres er viktig, lærer de også at det er mange stemmer som utgjør fellesskapet, for eksempel i barnehagen eller SFO.

Hvorfor er brukermedvirkning viktig for barn?

Gjennom å medvirke i egen hverdag får barnet med seg en viktig kompetanse som de garantert får nytte av resten av livet. En kompetanse som ruster dem til samarbeid og ivaretakelse av egne behov. Begge deler er viktige for å kunne ta vare på seg selv og samtidig kunne være en del av et fellesskap.

Hva sier Kunnskapsløftet om medvirkning?

Elever i norsk skole skal delta i beslutninger som gjelder deres egen læring. Elevene skal også delta aktivt i vurdering av eget arbeid, egen kompetanse og i sin egen faglige og sosiale utvikling.

Hva er en medbestemmelse?

Medbestemmelse er deltakelse i avgjørelser som angår din arbeidssituasjon. Den ivaretas dette gjennom tillitsvalgte og andre valgte representanter for de ansatte. Medbestemmelse skal bidra til at alle arbeidstakere får de samme mulighetene og at goder og ulemper fordeles på en rettferdig og legitim måte.

Kan arbeidsgiver endre arbeidsoppgaver?

Utgangspunktet er at arbeidsgiver kan foreta endringer av arbeidsoppgavene så lenge det er innenfor rammen av arbeidsforholdet. Dette er en følge av arbeidsgivers styringsrett som etableres ved inngåelse av arbeidsavtalen.

Kan arbeidsgiver omplassere deg?

Plikten går i all hovedsak ut på at arbeidsgiveromplassere arbeidstakeren hvis det finnes en passende, ledig stilling eller annet udekket arbeidsbehov. Hva som ligger i annet passende arbeid beror på en helhetsvurdering, men arbeidstakeren må besitte de nødvendige kvalifikasjoner.

Hva kan arbeidsgiver bestemme?

Begrensninger for arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett begrenses av arbeidsavtale, stillingsinstruks, lov, tariffavtaler og saklighetskrav. For eksempel stiller arbeidsmiljøloven krav om at en oppsigelse alltid må være saklig begrunnet. Loven har også begrensninger for maksimal arbeidstid og overtid.

Har man krav på å vite hvorfor man ikke fikk jobben?

I det private har man ikke krav på å se søkerlisten, men du kan be om en begrunnelse for hvorfor du ikke fikk stillingen. Du kan også kreve at arbeidsgiveren skriftlig gir opplysninger om den som ble ansatt. Arbeidsgiveren skal da opplyse om utdanning, praksis og andre klart konstaterbare kvalifikasjoner.

Når er det endringsoppsigelse?

Vesentlige eller betydelige endringer i arbeidsforholdet forutsetter enten at arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige om ny arbeidsavtale, eller at arbeidsgiver gjennomfører en formell oppsigelse med tilbud om fortsatt ansettelse på nye vilkår. Det er dette som kalles “endringsoppsigelse“.

Hva er mine rettigheter som arbeidstaker?

Som arbeidstaker i Norge har du alltid krav på å få vite når og hvor mye du skal jobbe. Alminnelig arbeidstid er også regulert, og sikrer både at du ikke jobber for mye og når du har krav på overtidskompensasjon. Som hovedregel er alminnelig arbeidstid i Norge: 9 timer i løpet av 24 timer (normalarbeidsdag)

Hva skal til for å bli sagt opp?

Av arbeidsmiljøloven § 15-7 følger det at oppsigelser må være saklig begrunnet. Oppsigelsen kan begrunnes i både arbeidstakers- og arbeidsgivers forhold. Arbeidstakers forhold vil typisk være alvorlige brudd på arbeidskontrakten, mens arbeidsgivers forhold for eksempel kan være nedbemanning.

Hva skal til for å få sparken?

Som utgangspunkt kan du kun få sparken dersom det foreligger saklig grunn som begrunnes i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 15-7 som gjelder vern mot usaklig oppsigelse.

Hvem kan bli beordret på jobb?

Det kan være personer som har gått over til annen virksomhet eller som har gått ut av arbeidslivet. Studenter/elever (ikke yngre enn 18 år) som utdannes med sikte på å kunne arbeide innen helse- og omsorgstjenesten, kan også beordres. Personer som er over 65 år kan ikke beordres.

Kan man si nei til beordring?

Kan jeg si nei til en vakt? Ja, det kan du. Arbeidsgiver kan ikke pålegge deg å jobbe. Men har du allerede sagt ja til en vakt, er dette bindende, og du må komme på jobb til avtalt tid (med mindre du blir syk, selvfølgelig).

Kan sjefen tvinge meg på jobb når jeg har ferie?

Etter at ferien til den ansatte har blitt fastlagt, er dette som hovedregel bindende for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Når går man fra 50 til 100 overtid?

Overtid etter loven registreres først når man passerer 9 timer pr dag og/eller 40 timer pr uke. En annen forskjell på lov og tariffavtale er at loven sier 40 % overtidstillegg, mens tariffavtaler i privat sektor gjerne gir 50 % frem til kl 21.00 og 100% etter kl 21.00 og på søndager.

Leave a Comment