Hva er en landbrukstakst?

En landbrukstakst er en verdivurdering av landbrukseiendom, og verdivurderingen er basert på alle bestanddelene på eiendommen; driftsbygninger, våningshus, kårhus, dyrket mark og skog. Alt dette utgjør eiendommens samlede verdi. Hver eiendom er forskjellig og må derfor verdsettes med ulike metoder.

Når trenger man landbrukstakst?

Landbrukstakst er bundet til strenge lover og regler om regulering av landbruket, generell distriktspolitikk, odel- og konsesjonsloven. Landbrukstakst benyttes gjerne i forbindelse med salg av landbrukseiendom, overdragelse innad i familien, ved søking om lån eller refinansiering, og ved arveoppgjør.

Kan AS eie landbrukseiendom?

Det finnes AS som har søkt og fått innvilget konsesjon for å eie gårdsbruket, men som du skriver er det mest aktuelle, og vanligste, å legge driften i AS. Vi ser at dette særlig gjøres i tilfeller hvor det kreves stor innstas av kapital og hvor risikoen er stor.

Hva er en landbrukstakst? – Related Questions

Hvem eier landbrukseiendom?

Enkeltpersoner er likevel den største eiertypen med 92 prosent. Resten eies av aksjeselskap, Staten, fylkeskommuner, kommuner, bygdeallmenninger og så videre, som til sammen eier 46 prosent av arealet på landbrukseiendommer.

Hvordan kjøpe landbrukseiendom?

For at det skal være odel på en landbrukseiendom må gården ha vært i familiens eie sammenhengende i minst 20 år. Videre må eiendommen ha mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrket jord eller mer enn 500 dekar produktivt skogareal.

Hvor mye skatt ved salg av gårdsbruk?

Gevinsten selgeren av en jordbrukseiendom har ved salget, er skattepliktig. Dersom gevinsten regnes som kapitalinntekt, blir skattesatsen 28 %. Dersom gevinsten regnes som inntekt av personlig jordbruksnæring, kan skattesatsen bli opptil 47,8 %.

Er det skatt på salg av småbruk?

Gevinst ved salg av gårdsbruk er skattefri dersom følgende vilkår er oppfylt: Eiendommen må være et alminnelig gårdsbruk. Selgeren må ha eid eiendommen i minst ti år. Kjøperen må være i slekt med selgeren.

Hva har søsken rett på ved odel?

Odelsloven har en fordelingsregel som mange ikke er klar over. Den fastslår at den som har best odelsrett blant søsken, ikke har rett til å overta mer enn én eiendom på odel før alle andre søskenlinjer har fått anledning til å nytte sin odelsrett til en ledig eiendom.

Hvor stort er et småbruk?

Småbruk er et lite, selveiet gårdsbruk. Størrelsen kan variere fra noen få dekar og opp til 25 dekar fulldyrket mark, eller 100 dekar totalt, som er grensen for når det må søkes konsesjon ved kjøp av gårdsbruk utenfor egen familie.

Er det driveplikt på landbrukseiendom?

Jordloven fastsetter driveplikt for jordbruksarealer. Jordlovens paragraf 8 krever at alle eiere av fulldyrka eller overflatedyrka jord og innmarksbeite har plikt til å drive jorda. Driveplikten er personlig. Formålet er å sikre produksjon av mat, opprettholde jordas produksjonsevne og ivareta kulturlandskapet.

Kan man bygge på landbrukseiendom?

Å bygge nytt bolighus på en landbrukseiendom kan by på en komplisert søknadsprosess. Derfor velger noen å kjøpe et ferdighus der husprodusenten tar seg av hele papirmølla. LNF-område, Jordloven og dispensasjonssøknad – dette er begreper du kanskje er kjent med hvis du går med tanker om å bygge hus på gården din.

Hva er konsesjonspliktig landbrukseiendom?

Bebygd eiendom med 40 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord

En eiendom er totalt på 90 dekar og har 20 dekar fulldyrka jord og 20 dekar overflatedyrka jord. Ervervet er konsesjonspliktig, fordi eiendommen har mer enn 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord.

Når er det bo og driveplikt?

Boplikt er bestemt direkte av loven når nær slekt eller en med odelsrett overtar en bebygd eiendom, som har mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord eller mer enn 500 dekar produktiv skog.

Er det vanskelig å få konsesjon?

Hvorvidt en konsesjonssøknad skal innvilges eller ikke, beror på en individuell og konkret vurdering. Ingen har krav på å få konsesjon, men konsesjon skal gis med mindre det er saklig grunn til å avslå.

Hvem må søke om konsesjon?

En erverver overtar eiendommen som ny eier og dette kan for eksempel skje ved kjøp, arv eller gave. En eiendom kan for eksempel være hus, gård, ubebygd tomt eller andre arealer. Skal du overta en eiendom som det hviler konsesjonsplikt på, du søke kommunen om tillatelse til å overta eiendommen.

Når må man ha konsesjon?

Formålet med konsesjonsloven er å sikre videre landbruksproduksjon ved omsetning av landbrukseiendom. Når en landbrukseiendom over en viss størrelse og pris skifter eier, den nye eieren søke kommunen om konsesjon innen fire uker etter at avtalen ble inngått eller eiendommen overtatt.

Hvordan unngå boplikten?

Når man kjøper en slik boligeiendom i et område med boplikt må man fylle ut et egenerklæringsskjema hvor man bekrefter at man skal bruke boligen som helårsbolig. I noen tilfeller kan man unngå boplikten hvis man arver eller kjøper boligen fra nær familie som har brukt boligen som sin helårsbolig tidligere.

Hva betyr ikke konsesjonspliktig?

Konsesjonsplikten kan unntas på grunn av eiendommens karakter. Som eksempel kan du konsesjonsfritt overta en bebygd eiendom under 100 dekar og som ikke har mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord. Dette unntaket er hovedgrunnen til at de fleste ordinære boligeiendommer kan overdras konsesjonsfritt.

Er det boplikt ved arv?

Det er et politisk mål å ha bosetting i hele landet, noe som blant annet sikres gjennom boplikten. Plikten følger direkte av loven når den som har odel eller er i nær slekt med forrige eier, overtar en eiendom med bolighus og mer enn 35 dekar dyrket mark eller 500 dekar skog.

Leave a Comment