Hva er en lærling lønn?

Som lærling tjener du det samme som begynnerlønnen til en fagarbeider, 389.000,- fordelt over to år. Som lærling har du 2 år opplæring i skole, etterfulgt av 2 år i bedrift. De to siste årene består av 50 % opplæring, og 50 % verdiskaping. I disse to årene har du som lærling rett på lønn.

Hvilke lærlinger tjener mest?

Statistisk sentralbyrå (SSB) har for første gang publisert statistikk over lønnsnivået til lærlinger i forskjellige fag. Helt på toppen finner man lærlinger i yrkessjåførfaget. De tjener hele 10 000 kroner mer per måned enn gjennomsnittet.

Hvordan funker lærling lønn?

Som lærling får du lønn under utdannelsen.
  • halvår: Du får 30 prosent av begynnerlønn.
  • halvår: Du får 40 prosent av begynnerlønn.
  • halvår: Du får 50 prosent av begynnerlønn.
  • halvår: Du får 80 prosent av begynnerlønn.

Hva er en lærling lønn? – Related Questions

Er det lov å si opp lærling?

Kan lærekontrakten endres eller heves? Lærlingen er omfattet av arbeidsmiljøloven med unntak for opphør eller endringer av arbeidsavtalen. Lærlingen er derfor unntatt fra reglene om stillingsvern, og lærlingens oppsigelsestid er regulert av opplæringsloven og ikke arbeidsmiljøloven.

Har lærlinger lov å jobbe natt?

Det følger av arbeidsmiljøloven § 11-3 (2) at ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig (= ferdig med 10 årig grunnskole) skal ha en arbeidsfri periode på minst 8 timer som omfatter tiden mellom kl. 23:00 – 06.00.

Hvor mye betaler man i skatt som lærling?

Lærling og skatt

Tjener du under 60.000 kroner i løpet av et år, kan du bruke frikort. Det betyr at du ikke betaler skatt dette året. Så fort du ser at du kommer til å tjene mer enn 60.000 kroner, er det viktig at du skatter.

Har man betalt ferie som lærling?

Lærlinger har samme rett til ferie og fridager som andre ansatte. De har lovbestemt rett til fire ukers ferie i året. Noen kan ha rett til lengre ferie ifølge tariffavtale.

Når utbetales lærlingtilskudd?

Godkjente lærebedrifter får tilskudd fra fylkeskommunen til opplæring av lærlinger, lærekandidater og for kandidater i ordningen fagbrev på jobb. Det kreves ikke egen søknad, tilskuddet utbetales to ganger i året fra den dato læreforholdet begynner.

Hva har man krav på som lærling?

Rettigheter som lærling : Lærlinger skal ha en kontrakt og arbeidsavtale med lærebedriften eller opplæringskontoret. Lærekontrakten kan heves av både bedriften og lærlingen selv. Læretiden kan avbrytes med permisjon på grunn av for eksempel lengre sykefravær, fødselspermisjoner, militærtjeneste og lignende.

Kan man få støtte fra Nav som lærling?

Er du elev i videregående skole med voksenrett, lærling eller lærerkandidat, har du ikke samme rett til læremidler fra fylkeskommunen og kan få dekket utgifter til læremidler med tilleggsstønad gjennom NAV.

Hvor mye støtte får bedrifter for å ha lærlinger?

Bedrifter som tegner lærekontrakt eller opplæringskontrakt med ungdom som har ungdomsrett får basistilskudd I. Basistilskudd I for 2022 er på 167 407 kroner per lærling, praksisbrevkandidat eller lærekandidat for ett år med fulltidsopplæring.

Hvor mye kan en lærling jobbe alene?

De fleste lærlinger jobber mer selvstendig utover i læretiden. Det er ingen regler som sier at du som lærling skal eller ikke skal jobbe alene, så lenge du får nødvendig veiledning og lærer det du skal.

Kan lærlinger jobbe ekstra?

De fleste arbeidsgivere og kommuner vil nok kreve å godkjenne en ekstra jobb. Husk at læretiden oftest er en 100% stilling, og å ta på seg mer utover dette kan gå utover både deg og læreplassen din. Du kan ikke jobbe mer enn 100% hos samme arbeidsgiver.

Kan lærlinger bli sykemeldt?

Sykemelding kan brukes fra og med første ansettelsesdag. Sykemeldingen skal underskrives av lærlingen og snarest mulig overleveres arbeidsplassen! En del bedrifter har IA-avtale, snakk med tilsynsperson eller veileder hva dette betyr for deg om du blir syk.

Skal lærlinger jobbe helger?

Du har krav på fri hver uke

I arbeidsmiljøloven står noen rammer som arbeidsgiver må holde seg innenfor. Du har blant annet krav på 11 timer fri per døgn og 35 timer sammenhengende fri i løpet av en uke. Du skal ha fri annenhver søndag. Som lærling må du regne med å jobbe turnus hvis det er turnus i bedriften.

Har lærlinger krav på sommerferie?

Som lærling har du krav på samme rettigheter som alle andre arbeidstakere, og loven gir deg rett på 25 dager ferie per år. Alle har rett til ferie. Som lærling har du krav på samme rettigheter som alle andre arbeidstakere, og loven gir deg rett på 25 dager ferie per år.

Kan man slutte på dagen som lærling?

En lærling har ingen oppsigelsesrett, og dermed ingen oppsigelsestid. Dersom du ønsker å slutte som lærling, må lærlingen søke om å få hevet lærekontrakten. Lærekontrakten kan heves av fylkeskommunen.

Hvorfor bli lærling?

Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift, og tar en yrkesfaglig utdannelse. Du kommer deg raskt ut i jobb, samtidig som at du får lønn under opplæring.

Hvor mye tjener man i lære?

Median månedslønn for alle lærlinger i landet var på 21.110 kroner i 2021, ifølge SSB. Lærlinger med yrket melke- og husdyrprodusenter tjener omkring 10.000 kroner mindre i måneden enn alle lærlinger sett under ett.

Leave a Comment