Hva er en konsekvensutredning?

Konsekvensutredning er en særskilt vurdering og beskrivelse av de miljø- og samfunnsmessige virkningene som vil komme av en arealplan eller et tiltak. Forkortelsen er KU. Bestemmelser om konsekvensutredninger finnes først og fremst i plan- og bygningsloven § 4-2 og kapittel 14, men også i petroleumsloven (se nedenfor).

Når er det krav om planprogram?

Plan- og bygningsloven § 4-1 stiller krav om planprogram for alle regionale planer, kommune(del)planer, og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det er KU-forskriften som fastsetter hvilke reguleringsplaner dette gjelder.

Når kreves det reguleringsplan?

Det skal alltid foreligge reguleringsplan før det gis tillatelse til større bygge- og anleggsarbeider og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Når kommunen i arealdel til kommuneplan eller kommunedelplan har fastsatt at det skal utarbeides reguleringsplan.

Hva er en konsekvensutredning? – Related Questions

Kan man klage på reguleringsplan?

Hva som kan påklages – fvl.

§ 2 bokstav b). Vedtak etter plan- og bygningsloven er stort sett et enkeltvedtak. Det er presisert i plan- og bygningsloven § 1-9 at det ikke kan klages på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan, ved dispensasjon eller i tidligere vedtak i byggesaken der klagefristen er utløpt.

Hvem skal varsles ved reguleringsplan?

Du må varsle om oppstart av planarbeidet direkte til berørte offentlige organer, registrerte grunneiere, festere og andre rettighetshavere, naboer, gjenboere og andre interesserte som blir direkte berørt.

Hvordan få dispensasjon fra reguleringsplan?

Det er to vilkår som begge må være oppfylt for å få dispensasjon: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Hva er formålet med reguleringsplan?

En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan over et avgrenset område. Reguleringsplanen fastsetter hvordan området kan brukes og hva som kan bygges der. Planen består av et kart med reguleringsbestemmelser. Reguleringsbestemmelsene gir konkrete føringer for hva som kan gjøres på en eiendom.

Hvorfor har vi reguleringsplaner?

En reguleringsplan er en bindende plan for hva slags bebyggelse og arealbruk som kan finne sted innenfor et avgrenset område. De er dermed er viktige redskap for at kommunene skal kunne legge til rette for effektiv og helhetlig utbygging mv.

Hvor lenge kan en reguleringsplan være gyldig?

arealplaner gjelder inntil de blir endret, opphevet, erstattet eller satt til side av ny plan. Reguleringsplaner er altså ikke noe som «går over av seg selv».

Hvor lang tid tar det å lage en reguleringsplan?

En reguleringsplan kan ta alt i fra 3 måneder til flere år. Det er mange faktorer som spiller inn. Krav om utredninger, kompleksitet, hva slags tiltak som ønskes og naboforhold er alle faktorer som kan påvirke hvor lang tid en reguleringsplan tar.

Hvem godkjenner reguleringsplan?

En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i § 1–6. Planen gjelder fra kommunestyrets vedtak, dersom ikke saken skal avgjøres av departementet etter § 12–13.

Hvem kan endre reguleringsplan?

Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.

Hvordan blir dispensasjonssøknaden vurdert?

Dispensasjonssaker i Marka skal sendes til kommunen, som gjør en vurdering først etter markaloven og så etter plan- og bygningsloven. Dersom kommunen ønsker å innvilge dispensasjon skal kommunens vurdering med vedlagt dokumentasjon sendes til Fylkesmannen for uttalelse.

Er en reguleringsplan juridisk bindende?

Reguleringsplanen har direkte rettsvirkning i forhold til privatpersoner og offentlige myndigheter, og er også bindende for kommunens egen virksomhet. Rettsvirkningene innebærer videre at bestemmelser og vilkår i planen må følges ved aktivitet og virksomhet innenfor planområdet.

Hva er forskjellen på kommuneplan og reguleringsplan?

I de områder i kommunen hvor det er bestemt i arealdelen av kommuneplanen at utbygging m.v. bare kan skje etter slik plan, og for områder hvor det skal gjennomføres større bygge- og anleggsarbeider skal det utarbeides reguleringsplan.

Hva skal en planbeskrivelse inneholde?

Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området.

Hva er en planprosess?

En planprosess er en demokratisk og åpen prosess som skal sikre at alle som er berørt eller har interesser knyttet til en plan skal kunne si sin mening før en plan kan vedtas.

Hvem utarbeider en kommuneplan?

Hvem lager kommuneplanen? Kommuneplanen utarbeides av kommunen. Kommunestyret legger føringene for arbeidet og vedtar planen. Rådmannen leder det administrative arbeidet, og de ulike tjenesteområdene deltar og bidrar til en omforent plan.

Hva betyr rullering av kommuneplan?

I et rullerende kommunalt plansystem vil det løpe to «planhjul» – årshjulet og fireårshjulet. Hvert fjerde år tar kommunestyret stilling til om kommuneplanen skal revideres. Denne rulleringen av kommuneplanen kalles ofte fireårshjulet. Den kommunale planstrategien utgjør derved navet i det fireårige planhjulet.

Leave a Comment