Hva er en filosofi?

En filosof studerer de mest grunnleggende spørsmål som angår menneskets tilværelse. Filosofien stiller abstrakte, grunnleggende og sannhetssøkende spørsmål, og forsøker å finne universelle svar på spørsmålene. Filosofene kan bruke sin kunnskap innenfor ulike fagområder. Filosofi betyr kjærlighet til visdom.

Hva vil det si å tenke filosofisk?

Streben etter filosofisk forståelse er streben efter å trenge igjennom virksomhetens blindhet med hensyn til dens transcendente funksjoner. «Å filosofere» blir vanligvis forstått som å tenke på målet og meningen med livet, eller reflektere rundt andre store (verdi)spørsmål, gjerne av moralsk og eksistensiell art.

Hva er typisk for et filosofisk spørsmål?

Et filosofisk spørsmål skiller seg fra andre spørsmål gjennom at de ikke har entydige og klare svar. “Hva er klokka?” er ikke et filosofisk spørsmål, mens spørsmålet: “Hva er tid?” er et filosofisk spørsmål.

Hva er en filosofi? – Related Questions

Hvem er de største filosofene?

Renessansen, rasjonalismen og empirismen
Navn Levetid
Nicolaus Copernicus 1473–1543
Giordano Bruno 1548–1600
Francis Bacon 1561–1626
Galileo Galilei 1564–1642

Hvorfor var Platon en viktig filosof?

Platon var en gresk filosof, trolig den viktigste forfatteren i vestlig filosofihistorie. Han utviklet skjellsettende teorier om det gode, sjelen, fornuft, kosmos og hva det vil si at noe er. Platons fortsatte aktualitet angår blant annet hans utvikling av filosofisk metode og presentasjonsform.

Hvorfor stiller vi filosofiske spørsmål?

Dette er filosofiske spørsmål. Filosofi handler om de grunnleggende spørsmålene i livet, spørsmål det ofte ikke finnes noen faste eller endelige svar på. Fra vi blir født er vi mennesker opptatt av å utforske oss selv og verden rundt oss. Vi stiller spørsmål, vi undersøker, vi forsøker å forstå, vi er nysgjerrige.

Hvordan skrive en god filosofisk tekst?

Et filosofisk essay tar utgangspunkt i et bestemt spørsmål. Hans-Georg Gadamer sier at det å stille spørsmål er forutsetningen for å erfare noe, for gjennom spørsmålet får ens aktivitet mening og retning. Spørsmålet er også utgangspunktet for den greske dialektikken, eksemplifisert i den sokratiske dialogen.

Hva er Sokrates filosofiske metode?

Målet med maieutisk metode – også kjent som den sokratiske metode – er ikke å finne riktig svar, men å stille presise spørsmål. Læreren skal hjelpe elevene i å «føde» tanker de selv bærer på, men ennå ikke er klar over, slik at latent kunnskap lokkes frem.

Hva kjennetegner filosofen Platon?

Platon mente at bak alt vi gjør og ser, finnes de evige og uforanderlige ideene. Det var dette som ble kalt Platons idélære. Siden Platon skrev ned dialoger og ikke tekster eller noe lignende er det vanskelig og finne ut hvordan han selv tekte, altså hvordan filosofien hans var.

Hva sto Sokrates for?

Han mente at det finnes noe som er allmenngyldig og rett, og at alle mennesker bør gjøre sitt beste for å finne ut hva dette er. Ifølge Sokrates er det om å gjøre å bruke sine egenskaper som menneske best mulig; man må finne sin plass i samfunnet og leve sitt liv så godt man kan.

Hva mente Aristoteles?

I motsetning til Platon hevdet Aristoteles at det ikke finnes noe Det Gode uavhengig av menneskelige behov. Alt godt er godt for noe, det er godt i forhold til en eller annen hensikt. Hensikten må ifølge Aristoteles være å leve et godt liv, og et godt liv er å leve i overensstemmelse med sine evner og egenskaper.

Hva står Aristoteles for?

Han var forfatter av grunnleggende tekster innen blant annet metafysikk, biologi, etikk, politisk filosofi, retorikk, poetikk, psykologi, logikk og vitenskapsfilosofi. Aristoteles la grunnlaget for moderne vitenskap og filosofi og er fortsatt aktuell innen blant annet etikk, politisk filosofi og metafysikk.

Hva mente kant?

METAFYSIKK. Som Hume mente Kant at vi ikke kan vite noe om virkeligheten, bortsett fra at den er der. Enhver filosofisk undersøkelse må derfor begynne med å undersøke hvordan vi oppnår kunnskap. Kants utgangspunkt er derfor et forsøk på å finne ut hvordan vårt sanseapparat og vår bevissthet fungerer.

Hva betyr Platon?

Platon ble født i det gamle Hellas eller rettere sagt i Athen i år 427 f.kr. Han kom fra en fin og rik slekt og var tiltenkt en rolle blant statslederne. Platon ble døpt Aristocles og han fikk navnet Platon av sin brytetrener fordi treneren syntes Platon var bred og navnet Platon betyr nettopp ”bred”.

Hva mente Platon om dyder?

Det Platon mente var menneskers fire dyder er, visdom, måtehold, mot og rettferdighet. Mens han mente at menneskers fire laster er, feighet, tankeløshet, grådighet og å ikke klare å være rettferdig. Så lastene er akkurat det motsatte enn dydene.

Hva er lykke for Aristoteles?

Aristoteles var den viktigste tenkeren om lykke. Han satte dagsorden for den filosofiske debatten og pekte ut tre dyder som de aller viktigste, nemlig mot, måtehold og rettferdighet. – Gjennom mot mestrer vi frykt på en god måte. Gjennom måtehold kan vi styre impulsene våre.

Hva var Immanuel Kant opptatt av?

Immanuel Kant var ein tysk filosof, grunnleggjar av pliktetikken og talsmann for den menneskelege fornufta, eit grunnsyn som gav menneska vørdnad og sjølvtillit, og som bana veg for demokratiet. Han studerte teologi, naturfag og filosofi, og i 1746 skreiv han ei avhandling om naturvitskap.

Hva betyr det å være etisk?

Etikk, eller morallære, er den gren av filosofien som undersøker hva som er rett og hva som er galt, og som setter normer og prinsipper for riktig handling. Dersom man sier at noe er «uetisk» eller «umoralsk», mener man at det er i strid med visse moralnormer.

Leave a Comment