Hva er definisjonen på kultur?

Kultur kan defineres som de verdiene, ferdighetene og kunnskapene mennesker tilegner seg som medlemmer av et samfunn, og som overføres fra generasjon til generasjon. Kultur er lært, ikke medfødt. Gjennom oppveksten tilegner vi oss kultur gjennom familie, skole, venner og media.

Hva kommer ordet kultur fra?

Hva er kultur? Kultur (avledet fra latin colere, “kultivere”) viser i sin videste betydning til menneskelige uttrykk og bearbeidelser av omgivelsene, som filmkultur eller kulturlandskap, selv om ordet også kan referere til biologiske fenomener som bakteriekultur.

Hvilke kulturer har vi i Norge?

Etnisk variasjon og kultur

I Norge har vi mange forskjellige etniske grupper. Den største gruppen er etnisk norske, men vi har også forskjellige innvandrergrupper, for eksempel svensker, somaliere, chilenere og vietnamesere. Ei etnisk gruppe har ofte et kulturelt fellesskap, men ikke nødvendigvis.

Hva er definisjonen på kultur? – Related Questions

Hva er forskjellen mellom kultur og natur?

Natur er det motsatte av kultur. Naturlig brukes også som motsetning til kunstig, om en opprinnelig karakter. En persons eller tings natur brukes videre om medfødte, iboende egenskaper, som er karakteristiske for vedkommende persons eller tings art, til forskjell fra de tillærte, ervervede egenskaper.

Hvorfor er kultur og identitet viktig?

Kulturell identitet handler om å identifisere seg med ei gruppe, men i dagens globaliserte samfunn er kultur sjelden avgrenset og enhetlig. Din kulturelle identitet handler da om at du selv føler at du tilhører ett eller flere kulturelle fellesskap som du velger å identifisere deg med.

Hva er typisk for norsk kultur?

Det er som sagt den unike miksen av kulturtrekk som utgjør «norsk kultur». Vi kan starte med å se på noen «ting» som blir sett på som norske og som gjerne symboliserer Norge: vikinger, troll, matpakke, brunost, ostehøvel, dugnad, hytta, påskefjellet… De fleste land har noen slike najonale klisjeer.

Hva er typisk norsk i dag?

Nordmenn har alltid levd i harmoni med naturen, noe som har satt seg i den norske folkesjela. Et klima med kalde vintre og våte somre i et spektakulært landskap, har dannet grunnlaget for nordmenns oppførsel, vaner og interesser i et land hvor mange liker å være aktive og tilbringe tid utendørs.

Hvordan er det å vokse opp med to kulturer i Norge?

Barn som vokser opp med flere kulturer eller i flere land opplever ulike måter å tolke og forstå verden på. De har erfaringer med at ting gjøres forskjellig på andre steder, og at måten man lever på i Norge ikke er den eneste måten å leve på.

Hva er norsk kultur SNL?

I vid forstand snakker man gjerne om «norsk kultur», som en samlebetegnelse på visse fellestrekk nordmenn deler. I snever forstand snakker man gjerne om «kultursektoren», som blant annet inkluderer kunst, musikk og litteratur.

Hva betyr ordet kultur Quizlet?

Hva er kultur? De tanker, kunnskaper, trosformer og ferdigheter mennesker har tilegnet seg som medlemmer av et samfunn, og som overføres, ofte i en noe forandret form, fra generasjon til generasjon.

Hva er kulturell arv?

Eksempler på kulturarv kan være nye og gamle kulturminner, mat, musikk, kunst, litteratur, dans og håndverk. Språk, tradisjoner og bruksgjenstander er også en del av kulturarven.

Er kulturer stabile?

Kulturer er varige og stabile, men er også i stadig endring. Kultur overføres fra generasjon til generasjon, men gjerne i en litt endret form. Noe av det som kjennetegner utviklingen i verden de siste tiårene, er globalisering.

Hvordan kan en kultur forandre seg?

Kultur endrer seg fordi menneskene endrer seg

Det at vi mennesker ser og hører hverandre, snakker med hverandre og lever sammen, får kulturer til å forandre seg med oss og med tiden. Ingen skaper en kultur på egen hånd. Kultur er heller ikke stillestående: Den endrer seg fordi menneskene endrer seg.

Hva er god kultur på arbeidsplassen?

Kulturen på en arbeidsplass er et mønster av åpne og skjulte verdier som kommer til uttrykk på ulikt vis. De ansatte har en oppfatning av hva som er riktige og gale måter å gjøre ting på, de har vaner, holdninger og ritualer. Dette blir vedlikeholdt av fellesskapet: “Vi pleier å gjøre det slik her”.

Hva gjør en kultur stabil?

Alle samfunn og kulturer har elementer som gjør dem stabile. Det vil si at sider ved kulturen ikke endrer seg like raskt. Årsaker til at kulturen holder seg stabile kan være: segregering, religion, globalisering.. Verden er i endring, og kulturer endrer seg.

Hva har kultur å si for vår identitet?

Svaret ditt vil kanskje si noe om sosialt kjønn, nasjonalitet, alder, etnisitet, seksuell legning, sosial bakgrunn, politisk tilhørighet, religion og klesstil. Vi føler tilhørighet til, eller identifiserer oss med, forskjellige grupper basert på disse kulturelle kategoriene.

Hvordan påvirker kultur identiteten vår?

Vi fødes og sosialiseres inn i en kultur, og vår kultur påvirker hvordan vi oppfører oss, hva vi liker og ikke liker, hvordan vi snakker til hverandre og hva vi oppfatter som rett og galt. Kultur er noe som sveiser oss sammen, men det kan dermed også være noe som skaper skillelinjer og konflikt.

Hva er en Hovedkultur?

En hovedkultur er per definisjon et sett med skikker, normer, og institusjoner som er unikt knyttet til en bestemt gruppe mennesker. For eksempel er syltet sild en del av svensk hovedkultur. Det er fordi det er en rett som er unikt assosiert med Sverige. Hovedkultur må ikke forveksles med subkultur.

Hva er forskjellen på kultur og Delkultur?

Delkultur er et avgrenset kulturområde innenfor større kultur, det samme som subkultur og underkultur.

Leave a Comment