Hva er brøk enkelt forklart?

Brøk er et matematisk uttrykk for en del eller flere like store deler av en enhet. En brøk skrives vanligvis med en brøkstrek som ab (eller a/b) hvor b kalles nevneren, og uttrykker hvor mange deler enheten er delt inn i (b ≠ 0), mens telleren a angir hvor mange slike deler brøken inneholder.

Hvordan regne ut en brøk?

Svar:
  1. Finn fellesnevneren – tallet som er delelig med begge nevnere. Fellesnevneren er tallet som har begge nevnere som faktorer.
  2. Utvid brøkene – multipliser nevneren med det tallet som gir fellesnevneren.
  3. Svaret er en brøk der telleren er summen av tellere i de utvidete brøkene og nevneren er fellesnevneren.

Hva heter brøk?

Tallet over brøkstreken kalles teller, og tallet under brøkstreken kalles nevner. Nevneren må være forskjellig fra null. Dersom teller er større enn nevner kalles brøken uekte, ellers kalles den ekte. En brøk hvor teller og nevner er heltall kalles et rasjonalt tall.

Hva er brøk enkelt forklart? – Related Questions

Hvorfor skal vi lære om brøk?

Vi trenger brøk for å uttykke størrelser/tall mellom 0 og 1 på en helt nøyaktig, altså når vi ønsker å regne med deler av 1 hel. En brøk er en eksakt verdi, mens et desimaltall ofte er en tilnærming. Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk.

Hvordan utvider man en brøk?

Å utvide en brøk betyr å multipliseres teller og nevner med samme tall.

Hvilken brøk er minst?

REGEL: Brøken med lavest nevner er størst.

Hvor mye er 3 2 deler?

Tolkning 1: (Forholdstallet 2:3 gjelder summen delt i femtedeler.) Dele summen på fem og gi to femtedeler av summen til den ene personen og resterende tre femtedeler til den andre personen. Hvis for eksempel 300 kr skal fordeles mellom to personer i forholdet 2:3, så får en person 120 kr og den andre 180 kr.

Hvordan forkorte brøk med 5?

En brøk forkortes ved at man først finner største felles faktor. Med største felles faktor mener vi det høyeste tallet som både telleren og nevneren kan deles på. Deretter må du dele telleren og nevneren med dette tallet slik at brøken blir så forkortet som mulig.

Hva er blandet tall i brøk?

Blanda tall. Blanda tall er summen av et heltall og en ekte brøk. Men for å få en enkel skrivemåte, utelater vi plusstegnet.

Hvordan regne brøk med heltall?

Hvis du skal gange to brøker med hverandre, ganger du teller med teller og nevner med nevner. Hvis du derimot multipliserer en brøk med et helt tall, gjør du først heltallet om til en brøk, det vil si nevneren blir 1. Så multipliserer du på vanlig måte.

Hvordan forkorte brøk med 2?

Legg merke til at når vi dividerte nevneren med 2, måtte vi også dividere telleren med 2 for å få like stor gul flate. Og her er regelen: En brøk kan omgjøres til en likeverdig brøk ved å dividere med det samme tallet både i telleren og i nevneren. Dette kalles å forkorte brøken.

Hvordan regne ut brøk med minus?

Hvordan fungerer subtraksjon av brøker? Subtraksjon av brøker skjer ved at tellerne subtraheres fra hverandre, mens nevnerne forblir de samme. Nevnerne må være de samme. Hvis dette ikke er tilfellet, må nevnerne først bli like før tellerne kan subtraheres.

Hvordan addere to brøker?

Når vi adderer eller subtraherer brøk, må brøkene alltid ha lik nevner. Hvis brøken har lik fellesnevner så adderer/subtraherer vi tellerne og beholder nevnerne. Hvis brøkene har ulik fellesnevner, må vi finne fellesnevneren og utvide brøkene slik at alle har lik nevner.

Hva er fellesnevner i brøk?

To eller flere brøker med ulik nevner kan skrives om slik at de får samme nevner, og dette tallet kalles da en fellesnevner for brøkene. En brøk endrer ikke verdi hvis teller og nevner blir multiplisert med samme tall, så et felles multiplum for nevnerne kan alltid brukes som fellesnevner.

Hvordan finne nevner?

For å finne en felles nevner er det lurt å skrive opp 2 og 3 gangen og finne det første tallet som går igjen i begge gangetabellene. Dette tallet er fellesnevneren. Still opp de utvidede brøkene slik at vi nå får et regnestykke der begge nevnere er seksdeler.

Hvordan regne ut brøk med ulik nevner?

Brøker med forskjellig nevner må endres, så brøkene får samme nevner. Vi ganger tellerne og nevnerne med samme tall, altså utvider brøkene. 2 utvidesmed 3, og 3 utvides med 2. Ved å gange to brøker med hverandres nevner, får brøkene alltid lik nevner, selv om det ikke alltid er minste felles nevner, som dermed dannes.

Hvordan finner man ut hvilken brøk som er størst?

For å kunne avgjøre hvilken brøk er størst, må brøkene ha samme nevner. Den enkleste måten å få samme nevner i brøkene på (finne fellesnevner), er å multiplisere nevnere, altså 2⋅4=8. Nå kan du sammeligne brøkene, 22=88 og 34=68.

Hvor mye er det dobbelte av 1 4?

Brøkene 416 er likeverdig med 14, fordi telleren og nevneren i 416 er fire ganger så store som i 14.

Hvordan gjøre om til blandet tall?

Det er to måter vi kan gjøre en uekte brøk om til blandet tall: 1) Summer nevneren med seg selv helt til summen er mindre eller lik telleren. Hvis summen er mindre enn telleren, er differansen mellom telleren og summen en rest. 2) Divider telleren med nevneren.

Leave a Comment