Hva er AFT NAV?

Arbeidsforberedende trening er et tilbud for deg som trenger å jobbe i et tilrettelagt arbeidsmiljø før du starter arbeidstrening i en vanlig bedrift.

Hva kan du gjøre for å komme inn i arbeidslivet hvis du er ufrivillig arbeidsledig?

Hvis du står i fare for å falle ut av arbeidslivet eller ønsker å komme i jobb, kan NAV vurdere flere tiltak og virkemidler.
  1. Avklaring.
  2. Oppfølgingstiltak.
  3. Arbeidsrettet rehabilitering.
  4. Arbeidsutprøving.
  5. Tilskudd til lønnsutgifter.
  6. Tilrettelegging.
  7. Varig tilrettelagt arbeid.
  8. Kvalifiseringsprogrammet.

Når får man Tiltakspenger?

Hvem kan få? Du kan ha rett på tiltakspenger hvis du deltar i et arbeidsmarkedstiltak og er over 18 år. Du har ikke rett på tiltakspenger hvis du deltar i kvalifiseringsprogrammet, mottar annen pengestøtte fra NAV eller får lønn som en arbeidstaker i tiltaket.

Hva er AFT NAV? – Related Questions

Hvor mye er Tiltakspenger i måneden?

Dette kan du få
Støtte Beløp per dag
Tiltakspenger, lav sats 297
Tiltakspenger, høy sats 411
Barnetillegg 49

Hvor lang tid etter meldekort til utbetaling?

Dagpengene blir utbetalt 1-3 virkedager etter at du har sendt inn meldekortet.

Hvem kan få kvalifiseringsprogrammet?

Kvalifiseringsprogrammet retter seg mot personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, som har ingen eller svært begrensede ytelser i folketrygden. Dette handler i stor grad om personer som uten et slikt program ville vært avhengige av økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde over lengre perioder.

Hvor mye er kvalifiseringsstønad?

Du får kvalifiseringsstønad når du deltar i programmet. Stønaden er 2 ganger grunnbeløpet (G), som tilsvarer 222 954 kroner. Stønaden gir pensjonspoeng. Er du under 25 år, får du 2/3 av full stønad, det tilsvarer 148 636 kroner.

Hvem har krav på overgangsstønad?

Hvem kan få? Når du har barn mellom 1 og 8 år, må du være i minst 50 prosent arbeid, utdanning eller være registrert som arbeidssøker hos NAV for å ha rett til overgangsstønad. Du kan også etablere egen virksomhet. I noen tilfeller kan du få overgangsstønad selv om du ikke kan være i jobb, studere eller søke arbeid.

Hva er midlertidig lønnstilskudd?

Midlertidig lønnstilskudd skal øke mulighetene for å få eller beholde ordinært arbeid. Du får ordinær lønn med sikte på fast ansettelse i en hel- eller deltidsstilling. Arbeidsgiver får et tilskudd til lønnen din i en begrenset periode. NAV kan gi midlertidig lønnstilskudd både til private og offentlige virksomheter.

Hvor mye kan NAV gi i lønnstilskudd?

Hvor mye dekker lønnstilskuddet? Lønnstilskuddet dekker 40 prosent av lønnen i inntil seks måneder, og deretter 30 prosent. For personer med nedsatt arbeidsevne dekkes 60 prosent av lønnen i inntil ett år, og deretter 50 prosent. Når tilskuddsperioden er over, kan dere søke om refusjon.

Hvem kan få varig lønnstilskudd?

Hvem kan få varig lønnstilskudd? Arbeidssøkere som har varig nedsatt arbeidsevne, eller har fått innvilget gradert eller full uføretrygd, kan få varig lønnstilskudd. Det er NAV som vurderer om arbeidssøkerne har varig nedsatt arbeidsevne.

Hvor lenge kan man ha midlertidig lønnstilskudd?

Hvor lenge kan du ? Du kan få midlertidig lønnstilskudd i inntil 1 år, og i inntil 2 år hvis du har nedsatt arbeidsevne.

Hva menes med nedsatt arbeidsevne?

Hva betyr det å ha nedsatt arbeidsevne? Begrepet «personer med nedsatt arbeidsevne» omfatter personer som på grunn av sykdom, skade eller andre hindringer har behov for ekstra oppfølging fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) for å få eller beholde arbeid.

Hva er varig tilrettelagt arbeid?

Varig tilrettelagt arbeid er for deg som har, eller i nær framtid ventes å få, innvilget varig uføretrygd, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Tiltaket skal tilby en stabil varig arbeidsplass som kan bidra til økt livskvalitet, hvor du kan utvikle din arbeidsevne.

Hva er Inkluderingstilskudd?

Inkluderingstilskudd er en ordning hvor arbeidsgivere kan få dekket utgifter til tilrettelegging av arbeidsplassen. Tilskuddet gis i kombinasjon med andre ordninger, som arbeidstrening eller lønnstilskudd.

Leave a Comment