Hva blir lønnsøkningen i 2022?

Hva tjener en sykepleier i 2022?

Med virkning fra 1. mai 2022: Ansatte i lønnstrinn 33 eller under får 18 800 kroner. Ansatte som har lønnstrinn 34 eller høyere, får et tillegg tilsvarende 3,71 prosent.

Hvor mye tjener en sykepleier?

Sykepleiere hadde i 2020 høyest gjennomsnittlig årslønn (grunnlønn + tillegg) av alle grupper i kommunesektoren med 3-årig høyskoleutdanning, 570.200 kroner. I 2019 fikk stillingsgruppen med 3-årig høyskoleutdanning, hvor sykepleierne er den klart største gruppen, et spesielt lønnsløft.

Hva er tarifflønn 2022?

Dette medfører at arbeidstakere med kort ansiennitet får et høyt sentralt tillegg – opp til kr 36.000 pr. 1.5.2022.

Hva blir lønnsøkningen i 2022? – Related Questions

Hvor mye skal jeg ha i lønn?

Minstelønn per time (fra 1.

For faglærte: 220,00 kr [tidligere: 209,70 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr [tidligere: 188,40 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr [tidligere: 196,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Hva er minste lønn i Norge?

Det er ingen generell minstelønn i Norge. Lønn blir avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen. Selv om det ikke er noen generell minstelønn i Norge, er det i enkelte bransjer innført minstelønn.

Hvor finner jeg min tariffavtale?

Dine lønns- og arbeidsvilkår blir regulert gjennom tariffavtaler og arbeidsmiljøloven. En tariffavtale er en avtale om lønns- og arbeidsvilkår som er inngått mellom en arbeidsgiverorganisasjon og arbeidstakerorganisasjon. Er du medlem i Fagforbundet kan du logge deg inn og finne din tariffavtale direkte.

Når er tariffoppgjøret 2022?

Datoer for lønnsoppgjøret 2022

Lønnsoppgjøret i år startet 9. mars, med forhandlingene i privat sektor. Fordi vi følger frontfagsmodellen i Norge er det partene i eksportindustrien som begynner.

Hvordan vet man hvilket lønnstrinn man er på?

For å finne ut hvilket lønnstrinn du befinner deg i må du enten ta kontakt med arbeidsgiver og/eller tillitsvalgt i virksomheten du jobber i. Hvis du er medlem i en fagorganisasjon kan du også ta kontakt med dem for mer informasjon. Lønn er i utgangspunktet en avtale og forhandlingssak mellom deg og arbeidsgiver.

Hva betyr det å ha tariffavtale?

En tariffavtale er en skriftlig avtale mellom arbeidstakere organisert i en fagforening og enten en arbeidsgiverorganisasjon eller en enkelt arbeidsgiver. Avtalen gir alle ansatte som tariffavtalen gjelder for, en felles ordning for lønns- og arbeidsvilkår og andre arbeidsforhold.

Hvem har lønnstrinn 6?

Ansatte som har minst fem års ansiennitet ligger på lønnstrinn 5, mens ansatte som har seks års ansiennitet eller mer, ligger på lønnstrinn 6.

Hvor mye tjener en vaktmester i timen?

time/kr 33.288 pr. måned Ovennevnte minstelønnsatser er gjeldende fra 1.9.2020. Lokale lønnsforhandlinger skal gjennomføres på bakgrunn av den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet, dvs etter en samlet vurdering av bedriftens økonomi, produktivitetsutvikling, framtidsutsikter og konkurranseevne.

Hva er vanlig nattillegg?

Skattedirektoratets reiseregler og satser på reiser i inn- og utland (utgiftsgodtgjørelse)
Tekst Skattedirektoratets trekkfrie satser – inn- og utland 2022
Dagdiett – f.o.m 6 t.o.m 12 timer kr 200,-
Dagdiett – over 12 timer kr 400,-
Nattillegg (gjelder kun reiser innland) kr 435,-
Kilometergodtgjørelse (Inkludert elbil) kr 3,50

Er det lov å jobbe 100% natt?

Arbeidsmiljøloven sier altså ikke noe om hvor mange timer en 100% stilling tilsvarer. Men det loven sier noe om er hvor mye man maks. har lov å jobbe per dag og per uke. For deg som bare jobber natt, er det § 10-4 (4) og 10-11 (6) som er aktuelle.

Hvor mye tilsvarer 50% natt?

50 % natt er vel ca 7-8 vakter per mnd og en får utbetalt det samme som 70-75% på dag tror jeg.

Når går man fra 50 til 100 overtid?

Overtid etter loven registreres først når man passerer 9 timer pr dag og/eller 40 timer pr uke. En annen forskjell på lov og tariffavtale er at loven sier 40 % overtidstillegg, mens tariffavtaler i privat sektor gjerne gir 50 % frem til kl 21.00 og 100% etter kl 21.00 og på søndager.

Kan arbeidsgiver beordre meg på jobb?

Dette kalles arbeidsgivers styringsrett. Det finnes imidlertid noen grenser i arbeidsmiljøloven for hvor mye arbeidsgiver kan pålegge deg av arbeidstid og eventuelt overtid. Se arbeidsmiljøloven kapittel 10. Hvis du skal kunne nekte å komme på jobb må du enten ha sosiale eller helsemessige grunner å vise til.

Er det mer skatt på overtid?

Det er ingen generell regel i lovverket at man må betale mer skatt på overtidslønn. Hvor mye du betaler i skatt beregnes normalt ut i fra hva du totalt tjener i løpet av ett kalenderår.

Når får man 133% overtid?

Lønnstillegg på røde dager

Ansatte i kommunene og helseforetakene har krav på et tillegg på 133 1/3 prosent per arbeidet time for arbeid mellom kl. 00:00 og 24:00 på helligdager (med unntak av søndager), samt mellom kl. 12:00 og 24:00 på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

Hvor mye er 100% tillegg?

Dette er dei vanlege tillegga: 50 prosent for overtid mellom klokka 06.00 og 21.00. 100 prosent for overtid mellom klokka 21.00 og 06.00. 100 prosent for overtid på fridagar og rauddagar.

Leave a Comment