Hva betyr ordet fordommer?

Fordom er en holdning basert på mangelfull kunnskap som disponerer en person til å uttrykke antipati overfor personer, grupper, ideer eller objekter. Begrepet brukes særlig om negativ holdning til personer basert på gruppetilhørighet.

Hva kan fordommer føre til?

Fordommer bygger på stereotype forestillinger om grupper med begrenset opprinnelse i virkeligheten og skaper unødige skiller mellom mennesker. I sin ytterste konsekvens kan fordommer også føre til utestengelse, krenkelse, diskriminering og vold.

Hva er fordommer NDLA?

Fordommer er holdninger eller oppfatninger som ofte er basert på mangelfull eller feil kunnskap. Det vil si at dersom vi er fordomsfulle, har vi negative holdninger til for eksempel ideer, steder eller i verste fall andre personer og menneskegrupper.

Hva betyr ordet fordommer? – Related Questions

Hva er fordomsfull?

En fordomsfull holdning gjør en person disponibel til å uttrykke antipati overfor personer og menneskegrupper, men også ideer eller objekter. Begrepet brukes vanligvis i en negativ beskrivelse av personers holdning basert på gruppetilhørighet. Det kan da gjøres seg utslag i diskriminering.

Hvilke tiltak kan gjøres for å motvirke fremmedfrykt og fordommer i samfunnet?

Forskere tror man kan forhindre fordommer gjennom kontakt med ulike grupper og personer. Kontakten må foregå over lengre tid, og være meningsfull. Om en får til kontakt mellom ulike grupper, og aktivt kan jobbe mot fordommer, vil det være en viktig del av forsøket på å redusere rasisme og diskriminering.

Hva er en fordom Quizlet?

En fiendtlig eller negativ holdning mot mennensker i en identifiserbar gruppe, basert kun på personens tilhørighet til den gruppen.

Kan fordommer være positivt?

Fordommer – holdning uten kunnskap

Fordommer kan være både positive og negative. Vi kan se opp til personer som har bemerket seg positivt på ett område, eller som er sammen med mennesker vi ser opp til.

Hva har mange unge samer opplevd?

Den vanligste formen for diskriminering som samer opplever er etnisk diskriminering. Unge samer opplever diskriminering på flere arenaer. Den mest vanlige arenaen er på skolen, i arbeidslivet og der de bor. I tillegg sier mange unge samer at de har opplevd krenkelser på sosiale medier[1].

Hva er årsaken til diskriminering?

Noen ganger kan diskriminering skyldes uvitenhet og fordommer. Andre ganger kan diskriminering være begrunnet av et ønske om å holde på makt og privilegier. Forbud mot diskriminering er et sentralt prinsipp i menneskerettighetene.

Blir samer diskriminert i dag?

Forskningen viser at tre av fire unge samer har opplevd diskriminering blant annet på bakgrunn av etnisitet, kjønn og bosted. – Det er utrolig mange samiske ungdommer (95 %) som forteller at de opplever fordommer mot den samiske kulturen i storsamfunnet.

Hvem blir mest diskriminert?

Innvandrere med bakgrunn fra Somalia, Irak og Iran opplever mest forskjellsbehandling. Innvandrerne ble spurt om de hadde opplevd diskriminering i arbeidslivet, i boligmarkedet, på utesteder, i utdanningsinstitusjoner og i helsevesenet.

Er diskriminering lovlig?

Det er forbudt med usaklig forskjellsbehandling, men ikke all forskjellsbehandling er usaklig. Diskriminering på arbeidsplassen er regulert i flere forskjellige lover. De viktigste bestemmelsene finner du i arbeidsmiljøloven kapittel 13 og likestillings- og diskrimineringsloven.

Har vi likestilling i Norge i dag?

I Norge har vi en høy grad av likestilling sammenlignet med mange andre land. Foreldrepermisjon og barnehager gjør at kvinner deltar mer i arbeidslivet, og kvinner og menn har mye av de samme mulighetene og de samme rettighetene.

Hva er forskjellen på diskriminering og trakassering?

Begrepene mobbing og trakassering brukes litt ulikt og om hverandre. Trakassering er forbudt etter aml § 4-3 (3), og i denne sammenheng betyr trakassering det samme som mobbing. Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre.

Hvilke grupper blir diskriminert i Norge?

Flest opplever diskriminering på grunn av etnisk bakgrunn

Både blant innvandre og etterkommere oppgir flest at de opplever diskriminering på grunn av etnisk bakgrunn, hudfarge og religion/livssyn. Her er det betydelig høyere andel enn i den øvrige befolkningen.

Hva er positiv diskriminering?

Hovedregelen i likestillings- og diskrimineringsloven er at det er forbudt å forskjellsbehandle på grunn av kjønn. I noen tilfeller vil det likevel være lov å behandle kjønn ulikt for å fremme likestilling. Dette kalles positiv særbehandling og vil kun være gyldig under visse vilkår.

Hvor bosetter innvandrere seg?

Innvandrere flest vil bo sentralt

11 prosent av landets innvandrere bor utenfor byer og tettsteder, mot 20 prosent av hele befolkningen. Det er imidlertid stor forskjell på hvor innvandrere fra ulike land har bosatt seg i forhold til sentralitet og tett-/spredtbygdhet.

Hvor lenge har samer blitt diskriminert?

Fra slutten av 1800-tallet ble det ikke lov å undervise i samisk på skoler. Samiske barn ble samlet på internatskoler og fikk kun lov til å snakke norsk. Den omfattende diskrimineringen av samene gjennomsyret alle nivåer av samfunnet. Fra 1888 kunne bare majoritetsnordmenn og -svensker kjøpe jord i Norge.

Var samer først i Norge?

Samer er ikke det første, det opprinnelige folkeslag i Norge. Det er uomtvistelig. Under istiden, for om lag 10.000 år siden, var det ingen bosetting i det landet vi nå kaller Norge. Da isen smeltet og trakk seg tilbake, kom den første bosettingen i landet langs Norges kyst.

Leave a Comment