Hva betyr arkiver?

Arkiv er dokumenter eller informasjon som er skapt eller mottatt av fysiske eller juridiske personer, arkivskapere, som ledd i deres virksomhet.

Hva gjør arkivar?

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig. En arkivar kan jobbe med arkiv og dokumentasjonsbehandling i forvaltningen eller i en arkivinstitusjon som bevarer historiske arkiver. Arbeidsoppgaver avhenger av arbeidssted.

Hvordan bli arkivar?

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket? – For å være arkivar i en arkivinstitusjon er det hovedsakelig to utdanningsveier å gå. Den ene er å utdanne seg til historiker med noen arkivfag som spesialisering, og den andre veien er gjennom utdanning i dokumentasjonsforvaltning og arkiv ved for eksempel OsloMet.

Hva betyr arkiver? – Related Questions

Hva tjener en arkivleder?

Lønn etter avtale innenfor statens lønnsregulativ (SKO 1072, 500.000 – 625.000, ved særskilte kvalifiserte søkere kan lønn vurderes utover det som er fastsatt).

Hvor mye tjener en saksbehandler?

Derav, hvor mye tjener nav?
Dato og år Grunnbeløp per år Omregnings- faktor
1.5.2021 106 399 kr 1,049807
1.5.2020 101 351 kr 1,014951
1.5.2019 99 858 kr 1,030707
1.5.2018 96 883 kr 1,034699

Hvor mye tjener en arkivar?

Arkivarer har gjennomsnittlig årslønn på 525 391 kroner, mens spesialbibliotekarer tjener 564 545 kroner i gjennomsnitt i årslønn.

Hvordan kan jeg bli bibliotekar?

Universitet og høgskole

Utdanninger innen arkiv-, bibliotek– og informasjonsvitenskap gir kompetanse i organisering, lagring og gjenfinning av informasjon, samt litteratur- og kulturformidling. For å jobbe som bibliotekar må du som oftest ha minimum en bachelorgrad i bibliotek– og informasjonsvitenskap.

Hva gjør man som bibliotekar?

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter. En av bibliotekarens viktigste oppgaver er å skaffe kvalitetssikret informasjon som brukerne av biblioteket etterspør. Bibliotekaren har god kjennskap til søkesystemene som gjør det mulig å finne fram i store mengder informasjon.

Hva er dokumentforvaltning?

God informasjons- og dokumentforvaltning er et slikt rammeverk som krever overordnet styring i forretningsmessig retning (Governance), automatiserte prosesser (digitalisering), og klare meldinger til alle ansatte om at slik gjør vi det her.

Hvem gjelder arkivloven for?

Arkivloven med forskrifter gjelder for alle typer arkiv, uansett medium eller format. Det er noen forskjeller knyttet til forvaltningen av arkivene, særlig gjelder dette ved periodisering og overføring til depot: Ved periodisering er det mulig og lov å føre deler av arkivet videre i ny periode i elektroniske arkiv.

Hva må arkiveres?

Hva innebærer arkiveringsplikten? Offentlige organer har plikt til å arkivere alle dokumenter som blir til som ledd i organets virksomhet, dersom de har verdi som dokumentasjon eller er gjenstand for saksbehandling.

Hva skal journalføres?

Hva er journal og journalføring? En journal er en oversikt over dokumentasjon som virksomheten saksbehandler. Når et dokument blir journalført, blir det registrert i arkivet. Alle offentlige virksomheter har journalføringsplikt, og skal ha en eller flere journaler for registrering av sine saksdokumenter.

Hvilke rutiner må bedriften ha ifølge arkivloven?

Arkivloven
  • Arkivforskriften. Alle virksomheter som er pålagt å følge arkivloven, skal ha rutiner for å opprette, motta, utveksle, arkivere, vedlikeholde og bruke dokumenter som skal arkiveres.
  • Norsk arkivstandard (Noark) Offentlige virksomheter er pålagt å følge Norsk arkivstandard, Noark.
  • Tilsyn.

Hvor lenge skal dokumenter arkiveres?

Primærdokumentasjon skal som hovedregel oppbevares i 5 år.

Når har innholdet i et dokument dokumentasjonsverdi?

Et dokument har verdi som dokumentasjon når det kan brukes som bekreftelse eller bevis i etterkant, for eksempel i en eventuell rettsak eller ved behandling av en klage. Denne dokumentasjonsverdien kan gjelde for virksomheten selv, innbyggere eller interesseorganisasjoner.

Hvordan arkivere SMS?

Du kan flytte gamle eller uønskede samtaler inn i arkivene dine, merke alle meldinger som lest eller slette dem fra Messages. Trykk og hold på de samtalene du vil arkivere eller slette. for å flytte de valgte samtalene inn i arkivene dine. Arkiverte samtaler forsvinner fra startskjermen, men du kan fortsatt lese dem.

Hva er arkiv på messenger?

Når du arkiverer en samtale, skjules den fra innboksen din til neste gang du chatter med den personen. Trykk på profilbildet ditt øverst til venstre i Chatter. Trykk på Arkiverte chatter.

Hvorfor blir meldingene blå på iPhone?

iMessage-meldinger er tekst, bilder eller videoer som du sender til en annen iPhone, iPad, iPod touch eller Mac over Wi-Fi eller mobildatanettverk. Disse meldingene er alltid krypterte og vises i blå tekstbobler.

Hvordan slette gamle Meldinger?

Første måten:
  1. Åpne appskjermen og trykk på «Meldinger».
  2. Trykk på «Samtaler».
  3. Trykk og hold det spesifike nummeret/kontakten du vil fjerne meldingene fra.
  4. Trykk på søppelikonet.
  5. Velg ‘Slett‘ for å slette samtalen.

Leave a Comment