Hva anses som nær familie?

Hvem regnes som nær familie? Mange tariffavtaler definerer nærmeste familie slik: Personer som står i et nært slektskapsforhold til arbeidstaker, som ektefelle eller samboer, barn, søsken, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre eller barnebarn.

Har man krav på lønn ved begravelse?

Arbeidsmiljøloven gir en ingen rett til permisjon med lønn for å gå i begravelse, slik at dersom dere ikke har avtaler som gir deg rett til permisjon i slike tilfeller vil du heller ikke ha rett til lønn.

Hvor mange dager permisjon ved dødsfall?

Ved dødsfall i nær familie, eller andre som har stått arbeidstaker særlig nær, kan det innvilges inntil 5 dager i tilknytning til dødsfallet, begravelse, bisettelse, urnenedsettelse. Det vil også kunne inkludere nødvendig reisetid til det stedet hvor begravelse finner sted.

Hva anses som nær familie? – Related Questions

Hva regnes som nær familie begravelse?

1. Permisjon ved dødsfall og for deltagelse i begravelse når det gjelder den nærmeste familie. Med nærmeste familie siktes det til personer som står i nært slektskapsforhold til arbeidstageren, så som ektefelle/samboer, barn, søsken, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre eller barnebarn.

Hva slags fravær er begravelse?

Begravelse av de nærmeste i familien er gyldig fravær. Lever egenerklæring til kontaktlæreren din. Dette vil nok gå greit.

Kan man bruke egenmelding ved dødsfall?

Unngå bruk av egenmelding ved dødsfall

En egenmelding gjelder egen sykdom, og er et tillitsbasert system mellom deg, din arbeidsgiver og NAV og skal derfor unngås ved dødsfall. Sorg defineres ikke som en egen diagnose og legen kan ikke melde inn dette som sykemeldingsårsak.

Kan mor ta 80 og far 100 permisjon?

Fedrekvoten kan bare overføres til mor i spesielle tilfeller. Far kan ta ut sin kvote når som helst i stønadsperioden, bortsett fra de første seks ukene som er forbehold mor pga.

Mødrekvote og fedrekvote.

Kvote 100% uttak 80 % uttak
Forbeholdt mor 3 3
Mødrekvote 15 19
Fedrekvote 15 19
Fellesperiode 16 18

1 more row

Hvor lang permisjon har mor og far?

Mødre- og fedrekvoten i foreldrepermisjonen er nå 15 uker ved 100 prosent uttak. Det betyr at 15 uker av permisjonen er forbeholdt mor og 15 uker av permisjonen er forbeholdt far. Ved 80 prosent uttak er mødre- og fedrekvoten 19 uker etter 1. januar 2019.

Kan mor ta 80 og far 100?

Når det gjelder fordeling av permisjon, er det både mødrekvote, fedrekvote og fellesperiode. Lengden på disse avhenger hvilken løsning dere velger, men både ved 80 og 100 prosent uttak er de første seks ukene etter fødselen forbeholdt mor og tas av mødrekvoten. Ved 100 prosent uttak er mødre– og fedrekvoten 15 uker.

Har far krav på lønn ved fødsel?

Stønad. Dette er i utgangspunktet en ulønnet permisjon. Det vil si at man har krav på å få fri, men lovverket gir ingen rett til lønn eller trygdeytelser under slik permisjon. Det er allikevel slik at en god del tariffavtaler og individuelle avtaler allikevel gir mange fedre rett til lønn under slik permisjon.

Hvor lenge bør mor være hjemme med barnet?

Foreldre har rett til permisjon i til saman 12 månader i samanheng med fødsel. Desse 12 månadene omfattar mor sin rett til permisjon i inntil 12 veker under svangerskapet og seks vekers permisjon som er reservert mor etter fødselen.

Kan far ha permisjon når mor har ferie?

Mor kan søke om å overta fedrekvoten dersom far er for syk til å ta seg av barnet. Det er ikke krav til mors aktivitet når far tar ut fedrekvoten. Fra og med 1. juli 2018 er mødre– og fedrekvoten utvidet fra 10 til 15 uker.

Hva lønner seg 80 eller 100 permisjon?

Det er mange ting å ta stilling til når permisjonskabalen skal legges. – Økonomisk vil det som regel alltid lønne seg å velge 100 prosent dekningsgrad. Mange velger 100 prosent dekningsgrad og kombinerer heller med ulønnet permisjon hvis de ønsker å være hjemme utover de 49 ukene, sier Folkvord.

Hvor mye pappaperm må man ta?

Pappaperm, også kalt fedrekvoten, er på 15 uker ved uttak av 100 prosent foreldrepenger, mens den er på 19 uker ved 80 prosent foreldrepenger. Hvis barnet ditt er født før 1. juli 2018, gjelder andre regler. Det samme antallet uker gjelder for mammaperm.

Hvem betaler for pappapermisjon?

Det er i utgangspunktet folketrygden som betaler foreldrepengene direkte til arbeidstaker. Noen arbeidsgivere er likevel forpliktet til å forskuttere betalingen, eller betale full lønn under foreldrepermisjon. En slik plikt kan for eksempel følge av tariffavtale, arbeidsavtale eller av personalhåndbok.

Kan man nektes permisjon uten lønn?

Kan arbeidsgiver nekte å gi permisjon uten lønn? Kort fortalt så kan ikke en arbeidsgiver nekte deg å ta permisjon uten lønn. Men dersom arbeidsgiver mener det er tungtveiende årsaker til at du ikke kan ta deg permisjon fra arbeidet, så har han/hun faktisk lov til å nekte deg permisjon.

Leave a Comment