Har man rett på lønn i ferie?

Ferie er i utgangspunktet fritid uten lønn. Hensikten med feriepenger er at de skal erstatte manglende lønn mens arbeidstaker tar ferie, og feriepengene beregnes ut fra lønna året før. Feriepenger er altså ikke en ekstrabetaling fra arbeidsgiver som du får i tillegg til lønn den måneden du tar ferie.

Kan ferie utbetales som lønn?

Utbetaling av lønn i stedet for lovbestemt ferie

Det er normalt ikke tillatt å utbetale lønn i stedet for å gi lovbestemt ferie. Unntaket er utbetaling av feriedager til gode når en ansatt slutter.

Er det lov å inkludere feriepenger i lønn?

Feriepenger kommer i tillegg til normal lønn, og utbetales når man tar ut ferie. Med dette menes at det er ikke adgang til å avtale at feriepenger skal være «inkludert i lønnen», og heller ikke at feriepenger utbetales løpende gjennom året, for eksempel som en del av de vanlige månedslønnsutbetalinger.

Har man rett på lønn i ferie? – Related Questions

Hvorfor får man ikke lønn i juni?

Ferieloven gir oss arbeidstakere rett til ferie og feriepenger. I motsetning til hva de fleste tror, har vi ikke rett til lønn i ferien. Etter ferielovens regler stanses lønnen i ferien, i stedet mottar vi feriepenger.

Har man krav på 5 uker ferie?

Den lovfestede ferien på 21 arbeidsdager og ekstra tariffbestemt ferie på 4 arbeidsdager gir de ansatte en samlet årlig ferie på 25 arbeidsdager (5 uker).

Skal feriepenger regnes med i årslønn?

Feriepengene er alltid skattepliktig inntekt, og med i grunnlaget for beregning av skatten for inntektsåret. Skattekortet er justert slik at det trekkes litt mer skatt av de vanlige lønningene resten av året, slik at det rent fysisk ikke skal trekkes skatt av feriepengene når de utbetales.

Hvordan skal feriepenger utbetales?

Utbetaling av feriepenger

I følge ferieloven skal du utbetale feriepengene siste vanlige lønningsdag før ferien, eller senest en uke før arbeidstakeren tar ferie. Det er imidlertid vanlig å utbetale feriepengene en bestemt måned (for eksempel juni).

Hvor ser man hva man får i feriepenger?

Så fort du får lønn i desember har du mulighet til å sjekke hvor mye du vil få i feriepenger det påfølgende året. På hver lønnsslipp du mottar vil du se feriepengegrunnlaget ditt i et eget felt, og det er nettopp årets siste lønnsslipp som vil vise deg det totale grunnlaget for neste års feriepenger.

Skal det trekkes skatt av feriepenger for 6 ferieuke?

Skatt, trekk, fritak

Er du over 60 år, så skal det trekkes forskuddstrekk på feriepenger som er beregnet med 2,3 prosent for den 6 ferieuken. Dersom du for eksempel slutter i jobben og skal få utbetalt feriepenger du har opptjent i inneværende ferieår, skal det imidlertid foretas forskuddstrekk.

Er bonus å regne som lønn?

Bonus behandles som lønn

Bonus er inntekt i arbeidsforhold og innberettes som lønn. Dette innebærer at bonusen beskattes som arbeidsinntekt og at arbeidsgiver skal beregne arbeidsavgift av utbetalingen.

Er det lov å ta ferie på røde dager?

Søndag, andre lovbestemte helligdager og offentlige høytidsdager regnes ikke som virkedag i ferieloven. Det betyr at de ikke skal regnes med i arbeidstakers ferie. Det gjelder også når slike dager inngår som arbeidsdager i skift- eller turnusordninger.

Kan ansatte over 60 år ta ut ferie på røde dager?

Ferieavvikling

Arbeidstakere har rett og plikt til å avvikle full ferie, dette gjelder også den ekstra ferien som gis til arbeidstakere som fyller 60 år. Arbeidsgiver er pliktig til å sørge for at arbeidstakere tar ut full ferie. Arbeidstaker bestemmer selv når ekstra-ferien skal avvikles.

Kan sjefen nekte meg ferie?

I utgangspunktet kan arbeidsgiver bestemme når i hovedferieperioden arbeidstaker kan avvikle ferie, men arbeidsgiver har plikt til å drøfte fastsettelsen av ferie med arbeidstakerne på forhånd og forsøke å komme til enighet vedrørende tidspunkt for ferieavvikling.

Er 6 ferieuke betalt?

Lurer du på om den ekstra ferieuken er lønnet eller ulønnet? Svaret er at du ikke har krav på lønn, med mindre du har en særskilt avtale med arbeidsgiver om lønn, opplyser Adolfsen. – Feriefraværet skal dekkes av feriepenger akkurat som annet feriefravær.

Kan arbeidsgiver kreve at jeg tar ut ferie?

Kan arbeidsgiver pålegge deg å ta ferie? Arbeidsgiver kan pålegge deg å avvikle ferie dersom virksomheten stanser driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling, for eksempel under fellesferien. Hvem bestemmer tiden for ferie? Les mer om endring av fastsatt ferietid i ferieloven § 6 (3).

Kan arbeidsgiver kreve at man tar 3 uker ferie?

Du kan altså foreslå – men ikke kreve – å ta ferie i for eksempel tredje uke i november. Dette gjelder både ferietiden som loven og (tariff)avtaler gir deg rett på. Arbeidstaker har likevel rett til å avvikle tre uker sammenhengende ferie innenfor perioden 1. juni til 30.

Hvor mye ferie har man krav på i 20 stilling?

I følge ferieloven skal alle arbeidstakere ha full ferie, som etter ferieloven er 25 virkedager. Dette er uavhengig av stillingsprosenten til arbeidstakeren. Ferieloven har ikke en egen spesifisert lov for deltidsansatte, derfor gjelder ferieloven likt for alle.

Kan man bli beordret på jobb i ferien?

Tidspunktet for arbeidstakers ferieuttak baserer seg som regel på avtale. Avtalen er bindende, og kan ikke endres med mindre partene er enige om det. Hovedregelen er derfor at arbeidsgiver ikke kan beordre medarbeideren til å jobbe når han skal ha ferie.

Kan man bli kalt tilbake fra ferie?

– Det er ikke vanlig at man velger å kalle noen tilbake fra ferie. Og om man gjør det skal man ha god grunn. Det kreves langt mer enn å glemme å planlegge overtid. Arbeidsgiver kan heller ikke tilbakekalle noen fra ferie uten å ha vurdert alternativene.

Leave a Comment