Er støttekontakt lønnet?

Hvor mange timer er vanlig med støttekontakt?

De fleste støttekontakter har ett oppdrag, men det er også vanlig å ha to. Enkelte støttekontakter har flere oppdrag. Det mest vanlige er at et støttekontaktoppdrag er 12 timer i måneden. Svært få kommuner oppgir at det vanligste er støttekontaktoppdrag på mer enn 19 timer i måneden.

Hvor mye jobber en støttekontakt?

Som støttekontakt får du timebetalt: støttekontakter over 18 år: 160,46 kroner i timen. støttekontakter over 30 år: 194,67 kroner i timen.

Er støttekontakt en jobb?

Som støttekontakt jobber du med personer som har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Det kan for eksempel være personer med et lite kontaktnettverk, som har funksjonsnedsettelser, sliter psykisk eller sliter med rus. Vanlige arbeidsoppgaver for en støttekontakt: Besøke brukeren hjemme.

LES OGSÅ  Hvilke leger tjener mest?

Er støttekontakt lønnet? – Related Questions

Hva må til for å bli støttekontakt?

Krav til søker

Du trenger ingen spesiell faglig bakgrunn, opplæring og oppfølgning får du av fagfolk. Du bør være sosialt engasjert og ha evne til å finne på aktiviteter og finne glede i å hjelpe andre mennesker. For å skape stabilitet for brukeren, bør du kunne binde deg over en lengre periode.

Hva er forskjell på avlaster og støttekontakt?

Oppgavene dine som støttekontakt kan for eksempel være å hjelpe til med å danne nettverk, gå turer, shoppe, eller annet dere kommer fram til i felleskap. Rollen din som avlaster er ikke så ulik den som støttekontakt. Som avlaster skal du hjelpe foreldre til barn som krever ekstra mye omsorg.

Har støttekontakt taushetsplikt?

Som støttekontakt har du taushetsplikt og må dermed skrive under på taushetserklæring før oppdraget starter. Hensikten med taushetsplikten er å hindre at andre får adgang til personlige opplysninger om tjenestemottaker.

Hvor gammel må en være for å bli støttekontakt?

En støttekontakt bør ha fylt 18 år. Noen kommuner engasjerer i spesielle situasjoner personer fra de er 16 år. Og det er viktig med støttekontakter i alle aldre, som gjenspeiler brukergruppens mangfold. Han/hun må være stabil og pålitelig, ha en avklart livssituasjon og bør kunne binde seg for minst ett år.

Kan man være støttekontakt for søsken?

Ja, det finnes ikke regelverk eller tidligere saker som sier at søsken ikke kan være støttekontakt. Det vil være en skjønnsmessig vurdering i hver enkelt sak om det er hensiktsmessig og ivaretar den enkelte brukers beste, om søsken skal være støttekontakt, enten de bor på samme adresse eller en annen adresse.

LES OGSÅ  Hvor mye kan man tjene i fengsel?

Kan foreldre være støttekontakt?

Hvem kanstøttekontakt/avlastningsplass: Det er kommunen som godkjenner om en person har behov og rett på en støttekontakt eller avlastningsplass. Det er foreldre, foresatte, eventuelt personen selv som tar kontakt med kommunen/bydelen som man bor i og får en slik godkjennelse.

Hvor mye koster en støttekontakt?

Det er gratis å motta støttekontakt, men du må selv regne med å dekke dine egne utgifter mens du er sammen med støttekontakten, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat osv. Støttekontakt kan gis individuelt, i grupper eller i samarbeid med en frivillig organisasjon.

Hva gjør en fritidskontakt?

En fritidskontakt er en person eller et gruppetilbud som kan hjelpe deg som har utfordringer med å skaffe deg et sosialt nettverk. Tjenesten er ment spesielt for deg med for eksempel psykiske vansker, språkutfordringer og funksjonsnedsettelser.

Hvem kan søke om støttekontakt?

Hvem kanstøttekontakt? Du kan søke om støttekontakt uavhengig av alder og diagnose dersom du på grunn av funksjonsnedsettelse er sosialt isolert og trenger hjelp til å få en aktiv og meningsfull fritid. Søkere må være over 8 år. Støttekontakt kan gis både som et individuelt tilbud eller som et gruppetilbud.

Kan familie være støttekontakt?

En vurdering kan være at støttekontakten skal ha en avlastende funksjon for familien, og derved at det vurderes som uhensiktsmessig at familiemedlem som bor sammen med bruker, skal være støttekontakt.

Hvordan si opp støttekontakt?

Oppsigelsen skal skje skriftlig. Oppdragsgiver kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning hvis forutsetningene i oppdragsavtalen ikke blir overholdt, eller hvis det er andre grunner som gjør at tilliten mellom avtalepartene og/eller den som har støttekontakt for ikke lenger er tilstede.

Hvordan bli støttekontakt Moss kommune?

Moss kommune benytter elektronisk registreringsskjema og ber om at registreringen sendes elektronisk via våre hjemmesider.

Vi kan tilby deg:

  1. Varierte oppdrag/oppgaver.
  2. Veiledning ved behov.
  3. Lønn som aktivitetskontakt er pr kr 160 kr pr time, samt utgiftsdekning på 27 kr pr. time.

Hvordan bli støttekontakt i Bergen?

Det er en fordel med sertifikat og bil tilgjengelig, og menn oppfordres til å søke. Man må beherske norsk muntlig og skriftlig. For å bli godkjent må man stille til en samtale/intervju, videre må man kunne legge frem politiattest uten anmerkninger.

Hvordan bli støttekontakt Bærum?

Hvis du trenger støttekontakt sender du en søknad om helse- og omsorgstjenester.
  1. Søk om støttekontakt.
  2. Ledsagerbevis – søknad.
  3. Mer informasjon og lenke til søknadsskjema finner du her.

Hvordan bli avlaster?

Det er ingen krav til utdanning for å være avlaster, men det legges stor vekt på personlig egnethet. Vi ønsker fortrinnsvis avlastere med førerkort klasse B. Vi ønsker at avlaster har gode norskkunnskaper. Det kreves gyldig poitiattest av alle avlastere.

Leave a Comment