Er konkurranseklausul lovlig?

I utgangspunktet er konkurranseklausuler fullt ut tillatt, og kan lovlig inngås med arbeidstakere. Det finnes imidlertid enkelte begrensninger. Dette er regulert i avtaleloven § 38. Konkurranseklausulen kan ikke innskrenke arbeidstakers muligheter til å ta nytt arbeid på urimelig måte.

Er det lovlig å kontakte tidligere kunder?

Arbeidsmiljøloven § 14 A-4 første ledd legger til grunn at det mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngås avtale som begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter at arbeidsforholdet har opphørt.

Hva er en konkurrerende bedrift?

Det er i rettspraksis og juridisk teori lagt til grunn en relativt vid definisjon av hva som regnes som konkurrerende virksomhet. Borch og Fougner beskriver konkurrerende virksomhet som «enhver handling som har eller kan få negative økonomiske konsekvenser» for arbeidsgive- ren.

Er konkurranseklausul lovlig? – Related Questions

Kan man jobbe hos konkurrent?

Fra nyttår kan ikke arbeidsgivere nekte ansatte å ta jobb hos konkurrenter i mer enn et år, og det skal betales lønn i karantenetiden.

Kan man begynne i ny jobb i oppsigelsestiden?

Merk at selv om du får ta ut ferie i oppsigelsestiden, kan du ikke uten videre begynne i ny jobb i denne perioden, av hensyn til lojalitetsplikten – som også består ut oppsigelsestiden.

Er det lov å være sykemeldt i oppsigelsestiden?

Hva skjer når arbeidstaker er syk i oppsigelsestiden? Dersom du er/blir syk i oppsigelsestiden, påvirker dette ikke lengden av denne. Verken arbeidsgiver eller arbeidstaker kan kreve at oppsigelsestiden forlenges som følge av sykdom.

Har man krav på lønn i oppsigelsestiden?

Krav på utbetaling av lønn i oppsigelsestiden

Hovedregelen og utgangspunktet er at arbeidsgiver plikter å utbetale lønn til arbeidstaker også i denne perioden. Dette er under forutsetning av at arbeidstakerens plikt til arbeid står. Arbeidstaker har således krav på lønn etter oppsigelse.

Kan man kreve å ta ut ferie i oppsigelsestiden?

Arbeidstakeren kan med andre ord motsette seg å avvikle allerede fastsatt ferie, i oppsigelsestiden. Unntaket er der hvor oppsigelsesfristen er på tre måneder eller mer. Da kan arbeidsgiver kreve at arbeidstakeren avvikler ferien i oppsigelsestiden innenfor rammene i ferieloven.

Kan man si opp jobben med umiddelbar virkning?

Avskjed betyr at du må slutte med øyeblikkelig virkning

Dersom arbeidstaker begår «grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen» kan arbeidsgiver benytte avskjedigelse. Da må arbeidstaker slutte med øyeblikkelig virkning. Da har du ikke rett til arbeid eller lønn i oppsigelsestiden.

Hvordan si opp jobben på en god måte?

Gi sjefen beskjed om at du kommer til å levere oppsigelse. Vær høflig i samtalen og legg vekt på de positive opplevelsene du har hatt i bedriften. Lever en kort og enkel skriftlig oppsigelse. Gjør ditt beste i oppsigelsestiden, slik at bedriften har et positivt inntrykk de kan gi videre til andre du søker jobb hos.

Hvordan slippe oppsigelsestid jobb?

Arbeidstaker plikter å jobbe ut sin oppsigelsestid og arbeidsgiver plikter å gi arbeidstaker arbeid og lønn i oppsigelsestiden. Eneste unntaket fra denne regelen er om du kommer til enighet med arbeidsgiver om å slutte på et tidligere tidspunkt.

Hva skjer hvis man ikke jobber ut oppsigelsestiden?

Hvilke konsekvenser kan dette få for meg? Dersom man ikke møter på jobb i oppsigelsestiden fantegår man. Arbeidsgiveren kan, og vil ofte, trekke deg i lønn for den tiden du har vært borte.

Er det lov å holde igjen lønn?

Kan arbeidsgiver lovlig holde tilbake lønn og feriepenger? Hovedregelen er at det ikke er lov for arbeidsgiver å holde tilbake eller foreta trekk i lønn og feriepenger. Arbeidsgivers adgang til å foreta lønnstrekk er uttømmende regulert i arbeidsmiljøloven § 14-15 2. ledd.

Kan arbeidsgiver si meg opp etter 1 års sykemelding?

Oppfølging fra arbeidsgiveren din og NAV

Sykdom er ikke grunnlag for oppsigelse det første året man er sykmeldt, se arbeidsmiljøloven §15-8 (1). Når en arbeidstaker har vært syk i mer enn ett år, gjelder vanlige regler om saklig grunn til oppsigelse, se arbeidsmiljøloven § 15-7.

Kan man si opp jobben midt i måneden?

Normalt regnes oppsigelsestiden fra den første dagen i måneden etter at oppsigelsen har funnet sted. Dersom for eksempel arbeidsgiver eller arbeidstaker mottar oppsigelsen 15. mars, så løper oppsigelsestiden fra 1. april.

Er oppsigelse på SMS gyldig?

Selv om tekstmeldinger leses av mottakeren, mente lagmannsretten at de må likestilles med muntlige henvendelser. Arbeidsmiljøloven stiller ingen formkrav til oppsigelse fra arbeidstakers side. Når arbeidsgiver er i tvil, må det dobbeltsjekkes med arbeidstaker om det har vært meningen å si opp arbeidsforholdet.

Er oppsigelse på mail gyldig?

Oppsigelse av ansatt skal alltid skje skriftlig

Oppsigelsesbrevet må dessuten leveres til den ansatte personlig eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakers adresse. Oppsigelse på epost er ikke gyldig.

Hvor lenge bør man ha samme jobb?

Man må gi det litt mer tid, mener Ine. Marit Solberg i Karrierehuset. Undersøkelsen viser at det er enighet blant de spurte om at man bør bli i en jobb i 2-3 år. Det er et tall som går igjen flere steder, også i stillingsutlysninger fra arbeidsgivers side.

Når er det på tide å bytte jobb?

Dersom du opplever at du ikke lengre får utfordringer og oppgaver som er tilpasset din kompetanse kan det være et tegn på at du bør vurdere et bytte. Du har kanskje rett og slett vokst ut av din nåværende stilling og trenger nye utfordringer og ansvarsområder for ikke å miste motivasjonen.

Leave a Comment