Er det lov å sette opp gjerde?

Du har rett til å sette opp gjerde mot naboen, så lenge det ikke er til direkte ulempe for naboen, og ellers ikke bryter med kravene i plan- og bygningsloven eller friluftsloven.

Hvor høyt gjerde mot vei?

Gjerder som ikke står i grense mot vei, eller som står i grense mot vei men ikke er høyere enn 1,5 meter er unntatt fra melding- og søknadsplikt etter plan- og bygningsloven.

Hvor høyt må et gjerde være?

a. Hvor ikke spesielle forhold tilsier noe annet, skal gjerdet ha en høyde av 1,10 m over terrenget. All netting og tråd skal være av god kvalitet og dessuten korresjonsbestandig eller rustbeskyttet. Trådtykkelsen skal være minst 2 mm.

Er det lov å sette opp gjerde? – Related Questions

Hva er forskjell på levegg og gjerde?

Et gjerde er en åpen konstruksjon som du kan se gjennom, uavhengig av synsvinkel. Det kan for eksempel være plankegjerde, stakittgjerde, flettverksgjerde eller smijernsrekkverk. En levegg er en tett skjerm som begrenser innsyn og støy, og gir ly for vind. Levegg kan være frittstående eller forbundet med bygning.

Når er det gjerdeplikt?

Av lovens § 7 fremgår det at dere har felles gjerdeplikt dersom gjerde er til nytte for begge eiendommene, og det er klart at de samlede fordelene ved gjerdeholdet overstiger de økonomiske kostnadene. For det første må altså gjerde være til nytte for begge eiendommene.

Hvor høyt gjerde kan man bygge mot naboen?

Gjerdet skal ikke redusere sikt ved gatehjørner eller utkjørsler, slik at det er til fare for trafikken. Om du har tenkt å sette opp et tett gjerde mot naboen, må du søke hvis det overstiger 5 meter langt. Om gjerdet settes 1 meter eller lengre inn på din eiendom, kan du bygge 10 meter før du må søke.

Hvor høy levegg kan jeg sette opp mot naboen?

Plassering, lengde og høydelevegg avgjør om du kan bygge uten å søke om tillatelse. Du trenger ikke å søke dersom leveggen er minimum 1 meter fra nabogrensen, inntil 10,0 meter lang og ikke på noe sted er over 1,8 meter høy målt fra terrenget.

Når er et gjerde søknadspliktig?

Gjerde og innhegning mot vei

Tette, tyngre gjerder, f. eks. skjermvegg eller der innhegning også er støyskjerm, vil være konstruksjoner som krever søknad og tillatelse. Gjerde mot nabo er i utgangspunktet ikke søknadspliktig og kan derfor settes opp uten å søke kommunen om tillatelse.

Hvor høyt gjerde for sau?

Er hovedfunksjonen at gjerdet skal verne mot husdyr, og det er jordbruks- eller skogbrukseiendommer på den ene siden, kommer gjerdelovas § 15, annet ledd med noen anbefalinger: Gjerdet bør være minst 1,10 meter høyt, og sterkt og tett nok til å hindre at sau, storfe og hest kommer inn på det området gjerdet er ment å

Hvor tett må gjerdestolper stå?

I en permanent inngjerding med trestolper bør stolpene stå med en avstand på 3–6 meter: Omkretsen på inngjerdingen i meter/avstand 3 til 6 = antall stolper. Husk at avstanden kan variere, avhengig av dyreslag og terreng. Tenk på dette og tilpass etter behov når du beregner avstanden for stolpene og setter opp gjerdet.

Kan man sette opp gjerde rundt hytta?

Utgangspunktet etter grannegjerdelova er at enhver har rett til å sette opp gjerde rundt sin eiendom.

Er det lov å gjerde inn utmark?

Regler for oppsetting av gjerde og gjerdehold

Gjerdet skal settes opp i eiendomsgrensen (maks 0,5 meter fra grensen) og skal ikke være til urimelig eller unødvendig hinder for naboeiendom. Hvis det er felles beite i utmarka, skal gjerde stå i grensen mellom innmark og utmark.

Kan man gå på andres eiendom?

Husk at når du oppholder deg på noen andre sin eiendom skal du opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier eller andre, eller påfører miljøet skade. Hold også en avstand på minst 150 meter fra bebodd hus eller hytte når du camper med campingvogn/bobil.

Er det lov med privat strand?

Du kan fritt bade fra strand i utmark. Det er en del av allemannsretten. Allemannsretten gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge – når ferdselen “skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet”. Allemannsretten er lovfestet i friluftsloven.

Er det lov å gå på privat eiendom?

Det er ferdselsrett på privat vei så lenge veien ikke går inn i privat sone rundt hus, hytte eller gårdstun. Dette følger av friluftsloven § 3 a.

Er det lov å kjøre bil på egen eiendom?

Den alminnelige ferdselsrett for allmennheten etter friluftsloven omfatter ikke bruk av motorkjøretøy på fremmed eiendom. Grunneieren kan, som du er inne på, derfor nekte slik ferdsel på sin eiendom. Grunneieren kan fritt nedlegge forbud mot motorisert kjøring på privat vei.

Er det lov å gå i hagen til andre?

En hage faller f. eks. innenfor begrepet «hustomt» slik at folk ikke kan gjennom og bevege seg i andre folks hager. Men folk kan likevel ferdes i andres hager og områder som anses som innmark når ferdsel ikke «vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker.»

Leave a Comment