Er det lov å bruke termisk på jakt?

En termisk kikkert eller kikkertsikte innebærer ikke bruk av «kunstig lys». Bruk av slikt utstyr rammes derfor ikke av forbudet i viltloven § 20 tredje ledd andre punktum, og er dermed ikke ulovlig å brukejakt etter gjeldende rett.

Er termisk sikte lovlig?

En dom fra Nord-Troms tingrett av 29. november 2017 gjaldt uaktsomt drap og besittelse av ulovlige våpen. Tiltalte benyttet et termisk sikte da han under revejakt skjøt og drepte en annen jeger. I avgjørelsen er det blant annet uttalt at termisk sikte er lovlig ved jakt i Norge.

Er det lov å bruke termisk kikkert i Norge?

Eksempelvis er Miljødirektoratet klare på at termiske kikkerter er forbudt, Stortinget mener det er uklart og at det må utredes nærmere, mens flere jurister som har skrevet artikler om temaet, eksempelvis lagdommer Halvor Aas Viltloven § 20 og bruk av kunstig lys under jakt – Nr 07 – 2017 – Lov og Rett – Idunn mener

Hva er termisk sikte?

Termisk optikk er konstruert for bruk både i dagslys og mørke. Oppbygningen av en termisk kikkert er slik at den oppfatter temperaturforskjeller uansett forhold. Om det er tåke, mørke, en tett skog eller gress. Den vil med sin oppbygning vise forskjeller i temperaturer uansett forhold og uansett hva du ser etter.

Er det lov å bruke termisk på jakt? – Related Questions

Er det lov å jakte om natten?

Det er ikke noe direkte forbud mot nattjakt i Norge, men etter DNs mening innebærer bestemmelser i viltloven at jakt ikke er tillatt når det er mørkt. Loven slår fast at viltet ikke skal utsettes for unødig lidelse. – Problemet med jakt i mørket er at det kan bli vanskelig å finne igjen det påskutte viltet.

Kan du jakte med kunstig lys?

Viltloven § 20 tredje ledd slår fast at bruk av kunstig lys i jaktøyemed er forbudt, bortsett fra ved åtejakt på rødrev når lyskilden er fast anbrakt på husvegg. Ettersøk omfattes i dag av jaktbegrepet, og forbudet mot bruk av kunstig lys under jakt gjelder dermed også under ettersøk av påskutt hjortevilt, se bl. a.

Er det lov å skyte i mørket?

– Skyting i mørket er ikke forbudt, men jegeren må ikke bare vurdere selve skuddet, men også ettersøkssituasjonen. I 2007 ble det skutt 32.600 hjort, noe som er rekordmange.

Hvilken lov er den mest overordnede for all jakt?

Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven)

Hvem kan jakte i Norge?

Krav for å drive jakt i Norge

For å drive jakt må du ha fylt 16 år (småvilt) eller 18 år (storvilt). For opplæring kan 14 åringer delta i småviltjakt med gevær uten å ha avlagt jegerprøve fram til fylte 16 år, dersom han eller hun har tillatelse fra foresatte og er under tilsyn av tilsynsjeger.

Kan man skyte uten jegerprøven?

For å drive jakt på storvilt må du være 18 år, men du kan likevel være med på opplæringsjakt fra og med det år du fyller 16 til du er 18 år, men må da ha avlagt jegerprøven og bestått skyteprøven for storviltjegere. I de fleste tilfeller trenger du grunneiers tillatelse for å drive jakt.

Er det lov å skyte fra bil?

For det første har du under ingen omstendighet lov til å skyte fra bilen. Skulle du klare å lure deg ut av bilen, rekke å montere sluttstykket i våpenet og legge i patroner, er du fremdeles et stykke unna skudd. Du skal minst være 300 meter fra egen bil når det smeller, står det i jegerkontrakten.

Kan man skyte rådyr på egen eiendom?

Vedkommende kaller vi jaktrettshaver. For å jakte hjortevilt på egen eiendom, må eiendommen være en del av et godkjent vald. Det er kommunen som behandler søknad om godkjenning av vald for jakt på elg, hjort og rådyr, og villreinnemnda behandler tilsvarende for villrein.

Hva trenger man for å jakte i Norge?

For å jakte på privat grunn må jeger få tillatelse fra jaktrettshaver. Slik tillatelse kan fås ved direkte henvendelse til grunneier, grunneierlag eller jeger- og fiskerforeninger. Det selges også jakt gjennom nettbaserte formidlingstjenester som inatur o.l.

Hvem har jaktrett?

Det er et gammelt prinsipp at grunneieren har enerett til å drive jakt på sin eiendom. Denne eneretten er også fastslått i viltloven. Grunnlaget for jaktretten er eiendomsretten. Jaktretten tilhører grunneierne eller de som har jaktrett i allmenninger, og er en del av den totale eiendomsretten.

Kan utlendinger jakte i Norge?

Jakt og fangst på statsgrunn tillatt for alle norske statsborgere og alle som har vært bosatt i Norge det siste året. Du må selvfølgelig ha jegerprøven og løse jaktkort, samt betale jegeravgift. Utlendinger som ikke er bosatt i Norge, kan likevel søke om adgang både til småvilt- og storviltjakt.

Hvem kan jakte småvilt?

Den som utøver jaktsmåvilt må være fylt 16 år, og den som utøver jakt på eller felling av storvilt må være fylt 18 år. Fangst kan utøves av personer som har fylt 16 år. For fangst av gaupe og jerv er aldersgrensen 18 år.

Leave a Comment